Diagnostyka Pracownia USG

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

PRACOWNIA USG

 

dr n. med. Mał­go­rza­ta Widaw­ska spe­cja­li­sta cho­rób wewnętrznych

piel. dypl. Anna Rudowska

Godzi­ny reje­stra­cji: 8:00–14:00

Reje­stra­cja badań odby­wa się tele­fo­nicz­nie lub osobiście:

od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 14:00 nr tel. 42 634 11 45

Bada­nia usg wyko­ny­wa­ne są na pod­sta­wie skie­ro­wań od leka­rzy: z oddzia­łów szpi­tal­nych, POZ, Izby Przy­jęć, z porad­ni spe­cja­li­stycz­nych Szpi­ta­la MSWiA oraz na pod­sta­wie skie­ro­wań z jed­no­stek z któ­ry­mi pod­pi­sa­na jest umo­wa. Skie­ro­wa­nia od leka­rzy z SP ZOZ MSWiA w Łodzi zawie­ra­ją dokład­ne infor­ma­cje na temat spo­so­bu przy­go­to­wa­nia do badań. W przy­pad­ku wąt­pli­wo­ści Pacjent otrzy­mu­je szcze­gó­ło­we infor­ma­cje w momen­cie rejestracji.

Skie­ro­wa­nia na biop­sję cien­ko- i gru­bo­igło­wą wyma­ga­ne są w dwóch jed­no­brz­mią­cych egzem­pla­rzach: do pra­cow­ni USG i do Zakła­du Patomorfologii.

Wyko­rzy­sta­nie USG:

Za pomo­cą USG moż­na zba­dać więk­szość tka­nek, za wyjąt­kiem narzą­dów, któ­re są poło­żo­ne za struk­tu­ra­mi kost­ny­mi oraz tych, do któ­rych dostęp jest ogra­ni­czo­ny przez gaz. Bada­nia USG infor­mu­ją nas o mor­fo­lo­gii narzą­dów, obra­zu­ją rów­nież wie­le nie­pra­wi­dło­wych zmian w ich obrę­bie (łagod­nych i zło­śli­wych). Meto­da ta jest rów­nież wyko­rzy­sty­wa­na m. in. do badań ciąży.

Bada­nia wyko­ny­wa­ne w Pra­cow­ni USG:

  • jamy brzusz­nej
  • sut­ków
  • tar­czy­cy
  • narzą­dów płciowych
  • ukła­du moczowego
  • prze­zod­byt­ni­cze – TRUS
  • wagi­nal­ne
  • śli­nia­nek
  • tka­nek miękkich
  • inne

Pod kon­tro­lą USG wyko­nu­je­my rów­nież biop­sje cien­ko- i gru­bo­igło­we, jak rów­nież biop­sje mammotomiczne.

Do więk­szo­ści badań USG nie jest wyma­ga­ne wcze­śniej­sze przy­go­to­wa­nie, za wyjąt­kiem bada­nia jamy brzusz­nej, ukła­du moczo­we­go oraz USG przezodbytniczego.

Bada­nie trwa w zależ­no­ści od potrze­by, prze­cięt­nie 5–20 minut. Wynik wyda­wa­ny jest bez­po­śred­nio po jego zakoń­cze­niu (z wyłą­cze­niem biosji).

 

Pra­cow­nia posia­da wyso­kiej kla­sy apa­rat TOSHIBA SSA 780 A APLIO MX zaku­pio­ny ze środ­ków unij­nych oraz nastę­pu­ją­ce głowice:

- convex PVT-3758T-3,5 MHz

- line­ar­na PLT-805AT-8MHz

- TV+TR PVT-661VT-6 MHZ