Dom seniora

A A+ A++

 

PRZYJAZNY DOM SENIORA

Tel. 42 634 11 02

Dyżur­ka pie­lę­gnia­rek tel. 42 634 11 08

 

 

Zada­nia:

- Pro­fe­sjo­nal­na, cało­do­bo­wa opie­ka, pie­lę­gna­cja i pomoc w codzien­nych czyn­no­ściach dla osób w pode­szłym wieku

- Pod­no­sze­nie spraw­no­ści inte­lek­tu­al­nej i akty­wi­zo­wa­nie seniorów

- Zaspo­ka­ja­nie potrzeb kul­tu­ral­no-oświa­to­wych oraz religijnych

- Reha­bi­li­ta­cja w nowo­cze­snej i róż­no­kie­run­ko­wo wypo­sa­żo­nej sali reha­bi­li­ta­cyj­nej, zwięk­sza­ją­ca spraw­ność ruchową

- Kom­plek­so­wa orga­ni­za­cja cza­su wolnego

 

Stro­na Domu Seniora