Nasza misja

A A+ A++

Roz­po­zna­nie cho­ro­by nowo­two­ro­wej zwią­za­ne jest z dużym nie­po­ko­jem i nie­pew­no­ścią. W Pod­od­dzia­le Onko­lo­gii wszyst­kie nasze sta­ra­nia ukie­run­ko­wa­ne są na zmniej­sze­nie lęku naszych pacjen­tów i  nie­do­god­no­ści zwią­za­nych z poby­tem w szpi­ta­lu oraz na zmniej­sze­nie skut­ków nie­po­żą­da­nych lecze­nia prze­ciw­no­wo­two­ro­we­go. Naszym celem jest stwo­rze­nie przy­ja­znych pacjen­to­wi warun­ków poby­tu i lecze­nia.  Kame­ral­ne warun­ki Pod­od­dzia­łu, ogra­ni­czo­na licz­ba hospi­ta­li­zo­wa­nych pacjen­tów zapew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo i  kom­for­to­we warun­ki poby­tu. Zespół onko­lo­gicz­ny ści­śle współ­pra­cu­je z eks­per­ta­mi wszyst­kich spe­cja­li­za­cji w celu usta­le­nia dokład­nej dia­gno­zy i w celu opra­co­wa­niu odpo­wied­nie­go, zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ne­go pla­nu lecze­nia. Aby zapew­nić  sku­tecz­ną opie­kę cho­rym w trak­cie lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go , onko­lo­dzy współ­pra­cu­ją ze spe­cja­li­sta­mi w dzie­dzi­nie radioterapii,