NOWOTWORY SKÓRY

A A+ A++

Od grud­nia 2020 roku w Szpi­ta­lu MSWiA w Łodzi gwa­ran­tu­je­my rów­nież kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę i lecze­nie cho­rób nowo­two­ro­wych skó­ry. Przy udzia­le wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go zespo­łu der­ma­to­lo­gów i chi­rur­gów onko­lo­gicz­nych, reali­zo­wa­ne są bada­nia z uży­ciem der­ma­to­sko­pu lub videodermatoskopu.