Oddziały Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

A A+ A++

 

 

Oddział Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Ordynator — dr n. med. Włodzimierz Hendiger

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 11 67

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 66

 

Chi­rur­gia Naczy­nio­wa zadania:

  • wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur w zakre­sie chi­rur­gii naczy­nio­wej, a w szczególności:

* zabie­gów chi­rur­gicz­nych w obrę­bie tęt­nic szyjnych

* ope­ra­cji rekon­struk­cyj­nych aor­ty brzusz­nej (z powo­du miaż­dży­cy i tętniaków)

* pomo­sto­wa­nia tęt­nic poni­żej wię­za­deł pachwinowych

* ope­ra­cji rekon­struk­cyj­nych ukła­du żylnego

  • wyko­ny­wa­nie zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych (angio­pla­sty­ka balo­no­wa, zakła­da­nie sten­tów i stent­gra­ftów do wszyst­kich tęt­nic) oraz wszyst­kich pro­ce­dur zawar­tych w kata­lo­gu świad­czeń z NFZ
  • pro­wa­dze­nie   spe­cja­li­za­cji   dla   leka­rzy   w   zakre­sie   chi­rur­gii   naczyniowej
    i   angiologii
  • orga­ni­zo­wa­nie tzw. sta­ży cząst­ko­wych w zakre­sie chi­rur­gii naczy­nio­wej w ramach spe­cja­li­za­cji w zakre­sie innych dzie­dzin medy­cy­ny zabie­go­wej (np. uro­lo­gii, gine­ko­lo­gii, ortopedii)
  • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści nauko­wej we współ­pra­cy z towa­rzy­stwa­mi naukowymi
  • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści szko­le­nio­wej w zakre­sie chi­rur­gii naczy­nio­wej w Zakła­dzie i poza nim.

GALERIA