Oddziały Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

A A+ A++

 

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Samodzielnym Pododdziałem Chemioterapii

Ordynator — dr n. med. Marek Stempień

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 14 88

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 97

Zada­nia:

Wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur lecz­ni­czych w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej, a w szczególności:

 • zabie­gi chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w zakre­sie lecze­nia nowotworów:

pier­si; twa­rzo­czasz­ki; prze­wo­du pokar­mo­we­go; skó­ry; kości i tka­nek mięk­kich; prze­strze­ni zaotrzew­no­wej; tarczycy

 • dia­gno­sty­ka nowo­two­rów (biop­sja mam­mo­to­micz­na, biop­sja cien­ko­igło­wa, biop­sja gru­bo­igło­wa); embo­li­za­cja; che­mio­te­ra­pia nowo­two­rów; lecze­nie prze­rzu­tów do wątroby
 • zabie­gi odtwór­cze i rekon­struk­cyj­ne z udzia­łem tech­nik chi­rur­gii pla­stycz­nej po roz­le­głych ope­ra­cjach onko­lo­gicz­nych (w tym rekon­struk­cje piersi)
 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie onko­lo­gii dla Pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych
 • współ­pra­ca z inny­mi oddzia­ła­mi szpi­tal­ny­mi w zakre­sie lecze­nia nowo­two­rów (gine­ko­lo­gia, orto­pe­dia, oku­li­sty­ka, uro­lo­gia, interna)
 • pro­wa­dze­nie spe­cja­li­za­cji dla leka­rzy w zakre­sie chi­rur­gii onkologicznej
 • orga­ni­zo­wa­nie tzw. sta­ży cząst­ko­wych w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w ramach spe­cja­li­za­cji w zakre­sie innych dzie­dzin medy­cy­ny zabie­go­wej (np. uro­lo­gii, gine­ko­lo­gii, ortopedii)
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści szko­le­nio­wej w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w Zakła­dzie i poza nim; szko­le­nie rezy­den­tów i stażystów
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i infor­ma­tycz­nej na temat pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia nowo­two­rów, a tak­że opie­ki nad Pacjen­ta­mi po leczeniu

Wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur lecz­ni­czych w zakre­sie chemioterapii

 • wstęp­nej (przed­ope­ra­cyj­nej, neoadiuwanowej)
 • uzu­peł­nia­ją­cej (po rady­kal­nym lecze­niu ope­ra­cyj­nym, adiuwantowej)
 • palia­tyw­nej (w cho­ro­bie nowo­two­ro­wej prze­rzu­to­wej) we wszyst­kich liniach leczenia

W Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­le Che­mio­te­ra­pii lecze­nie pro­wa­dzo­ne jest w ramach:

 • che­mio­te­ra­pii jednodniowej
 • che­mio­te­ra­pii w warun­kach hospitalizacji
 • pro­gra­mów leko­wych NFZ:
 • lecze­nie raka piersi
 • lecze­nie raka nerki
 • lecze­nie nowo­two­rów pod­ście­li­ska prze­wo­du pokarmowego
 • lecze­nie raka wątro­bo­wo komórkowego
 • lecze­nie raka jeli­ta grubego

 

Nasi pacjen­ci mogą ponad­to korzy­stać z pomo­cy zatrud­nio­ne­go w Oddzia­le psy­cho­lo­ga oraz otrzy­mać wspar­cie ducho­we kape­la­na szpitalnego.

Samo­dziel­ny Pod­od­dział Che­mio­te­ra­pii ści­śle współ­pra­cu­je z Zakła­dem Radio­lo­gii Sz. Im. M. Koper­ni­ka w Łodzi i Cen­trum Dia­gno­sty­ki i Tera­pii Onko­lo­gicz­nej w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim, dokąd kie­ro­wa­ni są Pacjen­ci wyma­ga­ją­cy dodat­ko­we­go lecze­nia promieniami.

GALERIA