Oddziały Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

A A+ A++

 

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Ordynator — dr n. med. Jan Morawiec

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 14 88

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 97

Zada­nia:

 • wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej, a w szczególności:
  • ope­ra­cje pęche­rzy­ka żół­cio­we­go, dróg żółciowych
  • ope­ra­cje prze­pu­klin brzusznych
  • ope­ra­cje jeli­ta gru­be­go i cien­kie­go (w tym nowotworów)
  • ope­ra­cje prok­to­lo­gicz­ne (prze­to­ki, rop­nie oko­ło­od­byt­ni­cze, szcze­li­ny, guz­ki krwaw­ni­cze odbytu)
  • ope­ra­cje tzw. „małej chirurgii”
 • dia­gno­sty­ka nowo­two­ro­wych i nie­no­wo­two­ro­wych cho­rób prze­wo­du pokar­mo­we­go (gastro‑, kolonoskopia)
 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
 • wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur lecz­ni­czych w zakre­sie chi­rur­gii  onko­lo­gicz­nej, a w szczególności:
 • zabie­gi chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w zakre­sie lecze­nia nowo­two­rów jamy brzusz­nej (żołąd­ka, jeli­ta cien­kie­go i gru­be­go),  pier­si, skó­ry, tka­nek mięk­kich, twarzoczaszki;
 • dia­gno­sty­ka nowo­two­rów (biop­sja mam­mo­to­micz­na, biop­sja cien­ko­igło­wa, biop­sja gru­bo­igło­wa); lecze­nie prze­rzu­tów do wątroby;
 • zabie­gi odtwór­cze i rekon­struk­cyj­ne z udzia­łem tech­nik chi­rur­gii pla­stycz­nej po roz­le­głych ope­ra­cjach onkologicznych;
 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie onko­lo­gii dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
 • współ­pra­ca z inny­mi oddzia­ła­mi szpi­tal­ny­mi w zakre­sie lecze­nia nowo­two­rów (gine­ko­lo­gia, orto­pe­dia, oku­li­sty­ka, uro­lo­gia, interna);
 • pro­wa­dze­nie spe­cja­li­za­cji dla leka­rzy w zakre­sie chi­rur­gii onkologicznej;
 • orga­ni­zo­wa­nie tzw. sta­ży cząst­ko­wych w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w ramach spe­cja­li­za­cji w zakre­sie innych dzie­dzin medy­cy­ny zabie­go­wej (np. uro­lo­gii, gine­ko­lo­gii, ortopedii);
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści szko­le­nio­wej w zakre­sie chi­rur­gii onko­lo­gicz­nej w Zakła­dzie i poza nim; szko­le­nie rezy­den­tów i stażystów;
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i infor­ma­cyj­nej na temat pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia nowo­two­rów, a tak­że opie­ki nad pacjen­ta­mi po leczeniu. 

W skład Oddzia­łu wcho­dzą:  Oddział Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Pod­od­dział Chi­rur­gii Ogólnej

Nasi pacjen­ci mogą ponad­to korzy­stać z pomo­cy zatrud­nio­ne­go w Oddzia­le psy­cho­lo­ga oraz otrzy­mać wspar­cie ducho­we kape­la­na szpitalnego.

 

GALERIA