Oddziały Oddział Ginekologiczny

A A+ A++

Oddział Ginekologiczny

prof. dr hab. n.med. Jacek Wil­czyń­ski-sp.  gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, sp. gine­ko­lo­gii onkologicznej

dr n.med. Agniesz­ka Wila­mow­ska sp. gine­ko­lo­gii i położnictwa

 

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 13 93

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 12 31

 

Zada­nia:

Wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur w zakre­sie gine­ko­lo­gii, a w szczególności:

  • dia­gno­sty­ka, lecze­nie zacho­waw­cze i ope­ra­cyj­ne cho­rób gine­ko­lo­gicz­nych, w tym nowo­two­rów narzą­dów rodnych
  • wyko­ny­wa­nie zabie­gów lapa­ro­sko­po­wych w przy­pad­kach guzów przy­dat­ków, mię­śnia­ków maci­cy, endometriozy
  • wyko­ny­wa­nie zabie­gów ope­ra­cyj­nych w przy­pad­ku zabu­rzeń sta­ty­ki narzą­du rod­ne­go oraz wysił­ko­we­go nie­trzy­ma­nia moczu
  • wyko­ny­wa­nie histe­ro­sko­pii dia­gno­stycz­nej i zabiegowej
  • dia­gno­sty­ka niepłodności
  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń miesiączkowania
  • lecze­nie ciąż zagro­żo­nych (do 22. tygodnia)
  • wyko­ny­wa­nie badań USG narzą­du rod­ne­go son­dą prze­zpo­chwo­wą w pra­cow­ni miesz­czą­cej się na tere­nie oddziału
  • kon­sul­ta­cje w zakre­sie gine­ko­lo­gii dla Pacjen­tek innych oddzia­łów szpitalnych
  • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści nauko­wej i szko­le­nio­wej w zakre­sie specjalizacji

 

GALERIA