Oddziały Samodzielny Pododdział Kardiologii

A A+ A++

Samodzielny Pododdział Kardiologii

 tel. sekre­ta­riat 42 634 12 92

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 12 73

Zakres usług:

 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie chorób;
 • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji z zakre­su kar­dio­lo­gii dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
 • wyko­ny­wa­nie zabie­gów dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czych w zakre­sie naczyń wieńcowych;
 • pro­wa­dze­nie pacjen­tów po zawa­le w pro­gra­mie KOS;
 • nad­zór i pro­wa­dze­nie pacjen­tów w zakre­sie reha­bi­li­ta­cji kardiologicznej
 • wyko­ny­wa­nie na potrze­by pacjen­tów i porad­ni Zakładu: 
  • zabie­gów abla­cji i implan­ta­cji rozruszników, 
  • przy­łóż­ko­we­go USG serca,
  • prób wysił­ko­wych,
  • hol­te­ra EKG i RR,
  • sty­mu­la­cji przezprzełykowych,
  • echo­kar­dio­gra­fii trans­ora­kal­nej i przezprzełykowej;
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nych i wyko­ny­wa­nie badań  dia­gno­stycz­nych dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
 • szko­le­nie leka­rzy Oddzia­łu, leka­rzy sta­ży­stów i leka­rzy rezy­den­tów w dzie­dzi­nie kar­dio­lo­gii według indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów szkolenia;
 • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji badaw­czej według pro­gra­mów prze­zna­czo­nych dla Oddzia­łu Kardiologii;
 • orzecz­nic­two lekar­skie dla Woje­wódz­kiej i Okrę­go­wej Komi­sji Lekar­skiej MSWiA.