Onkologia

A A+ A++

W naszym szpi­ta­lu pro­wa­dzi­my nowo­cze­sną dia­gno­sty­kę i lecze­nie cho­rób nowotworowych.

Pacjen­ci z roz­po­zna­niem lub podej­rze­niem cho­ro­by nowo­two­ro­wej  są dia­gno­zo­wa­ni i lecze­ni przez zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych spe­cja­li­stów od lat zaj­mu­ją­cych się lecze­niem cho­rób nowotworowych.

Kwa­li­fi­ka­cja do lecze­nia onko­lo­gicz­ne­go odby­wa się w ramach kon­sy­liów lekar­skich czy­li zespo­łu wie­lo­dy­scy­pli­nar­ne­go celem wybo­ru naj­sku­tecz­niej­szej for­my leczenia.

Oddział Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Rekon­struk­cyj­nej z Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Chemioterapii