W dniu 23.06. 2009 r. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi, reprezentowany przez  Roberta Starca – Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi podpisał z Wojewodą Łódzkim Panią Jolantą Chełmińską  umowę o dofinansowanie Projektu:

Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości usług medycznych

w ramach:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego na lata 2004-2006.

Priorytet 1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów .

Działania 1.3 -  Regionalna Infrastruktura Społeczna.

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów ZOZ MSWiA w Łodzi. Zakupiono m.in. Wideogastroskop z pompą wodną, respiratory, łóżka do intensywnego nadzoru, łóżka rehabilitacyjne, kardiomonitor, automaty do mycia i dezynfekcji.

Realizacja Projektu uzupełniła i unowocześniła istniejącą bazę leczniczo-diagnostyczną ZOZ MSWiA w Łodzi, co wpłynęło na podniesienie standardu świadczonych usług medycznych. Doposażenie w nowoczesny sprzęt stworzyło lepsze warunki dla diagnozowania i leczenia.

 

Projekt ma na celu poprawę jakości świadczeń medycznych, która nastąpi dzięki zakupowi  aparatury i sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi. Jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych
w założeniu zostanie podniesiona dzięki  poprawie warunków aparaturowych, dostosowanych do wymogów prawnych. Do szczegółowych celów  projektu należą:

1.       Podniesienie standardu usług medycznych - realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonowania Szpitala, a także do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług medycznych uzyskanych  w wyniku realizacji projektu.

2.       Zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez ZOZ MSWiA w Łodzi - zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego wpłynie na skrócenie czasu diagnozowania i leczenia pacjenta oraz wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie. Ostatecznie zwiększy się liczba świadczonych usług oraz liczba obsługiwanych przez Szpital pacjentów, a więc zgodnie z założeniem projekt poprawi dostępność do wysokiej jakości usług medycznych.

3.       Wczesne diagnozowanie i leczenie chorób - wybrany sprzęt i aparatura medyczna są niezbędne dla ratowania zdrowia hospitalizowanych w ZOZ pacjentów, jak również dla celów prowadzenia właściwej diagnostyki i terapii chorób. Wysokiej jakości wnioskowana aparatura i sprzęt medyczny pomogą kadrze medycznej w skuteczniejszym diagnozowaniu pacjentów.

4.       Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów - realizacja projektu umożliwiła zastąpienie wyeksploatowanych, nieefektywnych urządzeń medycznych oraz wypełniła braki w wyposażeniu Szpitala. Zakupiony sprzęt medyczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Większa sprawność i bezawaryjność zakupionych urządzeń, jak również dostęp do nowych technologii wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.

5.       Poprawa warunków pracy personelu Szpitala.

 

Długofalowym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału Beneficjenta oraz całego regionu, wzrost jego konkurencyjności w zintegrowanej Europie, a także przeciwdziałanie jego marginalizacji, poprzez podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia.

Rzeczowe rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 21 czerwca 2007 roku a zakończenie w dniu 30.06.2009 roku.

Całkowita wartość Projektu wynosi 768 781,08 PLN,

W tym:

- środki Funduszu Europejskiego w kwocie nie przekraczającej:

576 585,81 PLN i stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

- wkład własny beneficjenta w wysokości 192 195,27 PLN

 

Bezpośrednim Beneficjentem Projektu jest Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi, reprezentowany przez Dyrektora ZOZ.

 

            Dzięki realizacji przedsięwzięcia bezpośrednie korzyści odniosą następujące grupy odbiorców:

 

§         ZOZ MSWiA w Łodzi,

§         Pacjenci Szpitala MSWiA w Łodzi,

§         Pracownicy poszczególnych oddziałów/pracowni ZOZ.

Do pośrednich beneficjentów Projektu można zaliczyć:

§         Miasto Łódź, województwo łódzkie oraz pozostałe regiony kraju,

§         Mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego oraz pozostałych regionów kraju.

Za realizację Projektu tj.  przygotowanie właściwej dokumentacji, nadzór nad procedurami przetargowymi oraz nad rozliczeniem przyznanej dotacji odpowiada Kierownik Projektu – Ewa Trojak.

O zakresie realizacji projektu będziemy informować na niniejszej stronie internetowej.

=================================================================================================================================

Dnia 11 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Łódzkim ukazało się ogłoszenie następującej treści iż:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Północna 42  informuje że, otrzymał dofinansowanie dla projektu "Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości usług medycznych" 

w ramach:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju  Regionalnego 2004-2006,

Priorytet 1 - Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury 

Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów,

Działania 1.3- Regionalna Infrastruktura Społeczna,

Wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

 Całkowita wartość projektu 768 781,08 PLN  

 W tym:

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i leczenia pacjentów ZOZ MSWiA w Łodzi. Zakupiono m.in. Wideogastroskop z pompą wodną, respiratory, łóżka do intensywnego nadzoru, łóżka rehabilitacyjne, kardiomonitor, automaty do mycia i dezynfekcji, pompy infuzyjne.

=================================================================================================================================

Spotkanie informacyjne funkcyjnego personelu medycznego odbyło się w dn. 13 sierpnia 2009 r o godz. 12.00

=================================================================================================================================