Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500037002-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592806-N-2017
Data: 25/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Krajowy numer identyfikacyjny 47080507600000, ul. ul. Północna  42, 91425   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 341 270, e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl, faks 426 341 254.
Adres strony internetowej (url): www.zozmswlodz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Liczba porcji mięsa w postaci niezmielonej 20,00 liczba porcji owoców i warzyw 20,00
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60,00 Liczba porcji mięsa i ryby w postaci niezmielonej 20,00 liczba porcji owoców i warzyw 20,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych