Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.zozmswlodz.pl

Ogłoszenie nr 66844 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.
Łódź: Dostawa preparatów do żywienia dojeliowego i pozajelitowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, krajowy numer identyfikacyjny 47080507600000, ul. ul. Północna  42, 91425   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 341 270, e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl, faks 426 341 254.
Adres strony internetowej (URL): www.zozmswlod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zozmswlodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zozmswlodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
poczta, kurier
Adres:
SPZOZ MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa preparatów do żywienia dojeliowego i pozajelitowego
Numer referencyjny: 12/D/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla potrzeb oddziałów szpitalnych

II.5) Główny kod CPV: 33692210-2
Dodatkowe kody CPV:33692510-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie Wykonawcy , że oferowany w pakiecie nr ……………. asortyment posiada dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że w/w dokumenty zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) formularz cenowy załącznik nr 2
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60
termin dostawy40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) w przypadku zmiany podatku VAT wprowadzonej przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę przy czym przy podwyższeniu stawki VAT zmianie ulega cena netto a brutto pozostaje bez zmian a przy zmniejszeniu stawki VAT cena netto pozostaje bez zmian a zmianie się cena brutto; b) w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu c) w przypadku obniżenia ceny produktu d) w przypadku wydłużenia okresu trwania umowy w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w załączniku „Formularz cenowy”
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dieta kompletna, peptydowa normokaloryczna, źródło białka (4g/100ml),zawartość wolnych aminokwasów min 18%,di-i tripeptydów min 25%, 47% tłuszczu stanowią tłuszcze MCT. Źródłem węglowodanów są wolno wchłanialne maltodekstrany op. typu worek 1000ml 80 Dieta bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,5kcal/ml)zawierająca mieszaninę białek serwatkowych, kazeiny,białek soi, białek grochu.Zawartość tłuszczów omega-3-6 w proporcji 12;3.Zawartość DHA +EPAnie mniej niż 34mg/100ml.Dieta zawiera 6 naturalnych karotenoidów. op. typu worek 1000ml 30 Dieta kompletna, normalizująca glikemię,oparte wyłacznie na białku mleka sojowego, normokaloryczna (1kcal/ml)zawierająca 6 rodzajów błonnika , białka nie więcej niż4,3g/ml.Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych min. 2,9g/100ml Osmolarność nie niższa niż 300mOsm/l op. typu worek 1000ml 20 Dieta bogatoresztkowa normokaloryczna (1kcal/ml). Zawartość 6 rodzajów błonnika (1,5g/100ml, frakcja rozpuszczalna i nierozpuszczalna).Zawartość białek serwatkowych, kazeiny, białek, soi, białek grochu zawartość białka nie mniejsza niż 4g/100, zawartość wielonienasyconych tłuszczów, zawartoość DHA +EPA nie mniej niż33,5mg/100ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, op. typu worek 1000ml 10 Dieta bezresztkowa, normokaloryczna (1kcal/ml) zawierająca mieszankę białek serwatkowych,kazeiny,białek soi,białek grochu. Zawartość białka nie mniej niż 4g/100 ml. Zawartość wielonienasyconych tłuszczów, zawartość DHA + EPA nie mniej niż 33,5 mg/ 100ml. Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów, op. typu worek 1000ml 20 Dieta bezresztkowa , normokaloryczna (1kcal/ml) oparta wyłącznie na białku sojowym o zawartości białka nie mniej niż 4g/100ml i osmolarności nie wyższej niż 250 mOsm/l. op. typu worek 1000ml 5 Dieta kompletna wysokobiałkowa oparta wyłącznie na białku kazeinowym hiperkaloryczna 1,25kcal/ml zawartośc białka nie mniej niż 6,3g/100ml w tym 1,56/100ml glutaminy , osmolarność nie wyższa niż 290 mOsm/l. op. typu worek 1000ml 10 Dieta kompletna bogatoresztkowa dla krytycznie chorych pacjentów hiperkaloryczna 1,28 kcal/ml zawartośc białka mniej niż 7,5g/100 ml, Zawartość 6 rodzajów błonnika (1,5g/100ml) , zawiera wolnowchłanialne maltodekstryny i wyłącznie tłuszcze LCT , osmolarność nie wyższa niż 270 mOsm/L op. typu worek 500 ml 1200 Dieata kompletna po względem odżywczym o smaku waniliowym, normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyzej 20%energii z białka), oparta na mieszaninie białka sojowego i kazeiny , obniżony współczynnik oddechowy, (powyżej 46% energii z tłuszczu), dieta z zawartością oleju rybiego, klinicznie wolna od laktozy, bez zawartości fruktozy, op. typu worek 1000ml 60 Dieta wspomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, normokaloryczna (1kca/ml) oparta na białku kazeinowym, zawierającsa 0,85g/100mlargininy, 1,03/100 ml glutaminy, karotenoidy, . Całkowita zawartość białka 5,5g/100ml. Zawartość 6 rodzajów błonnika ( 1,5g/100ml) frakcje rozpuszczalne i nierozpuszczalne . op typu worek 1000ml 30 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego, port medyczny ENFit umożliwający połączenie z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENFit szt. 70 Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metoda grawitacyjna) do żywienia dojelitowego, port medyczny ENFit umożliwający połączenie z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENFit szt. 50 Dieta kompletna zawierajaca DHA/EPA co najmniej 50mg/100ml,oparta na MCT,zawierajaca karetenoidy ,białko(serwatka,kazeina,soja,groch)5,5g/100ml,bezglutenowa,glutamina1,12g /100ml,arginina0,3g/100ml,mieszanina błonnika rozpuszczlanego i nierozp,klinicznie wolna od laktozy. op typu worek 1000ml 50 Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kropelkowego (metoda grawitacyjna) do żywienia dojelitowego, port medyczny ENFit umożliwający połączenie z dotychczasowym systemem zgłębników i strzykawek ENFit szt. 250 Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką PULL pod kontrolą endoskopii celem długotrwałego żywienia dożołądkowego rozm 14,18/40cm szt. 20
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z choroba nowotworową, polimeryczna, hipelkaloryczna (2,4 kcal/ml) , zawartość białka 14,4 g/100ml, źródłem białka są kazeina i serwatka, do podaży doustnej w sześciu smakach (mocca, wanilia, truskawka , brzoskwinia, mango,owoce lesne), bezresztkowa, bezglutenowa, w opakowaniu 4x125 ml op. = 4 butelki 125 ml 30 2. Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna, bezresztkowa, hiperkaloryczna (1,28kcal/ml), bezglutenowa, zawierająca argininę, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy (wit.C,E karotenoidów, cynku) zawartość białka 10g/100ml, o niskiej zawartości tłuszczu -3,5g/100ml, osmoralność min 500mOsmol/l ., w opakowaniu 4x200ml op.= 4 butelki 200 ml 10 3. Dieta beztłuszczowa, hiperkaloryczna (1,5kcal/ml), bogatobiałkowa , oparta na białku serwatkowym, źródłem węglowodanów są wolnowchłanialne maltodekstryny i sacharoza , niska zawartość sodu i fosforanów, bezresztkowa, bezglutenowa, klinicznie wolna od laktozy, zawartość białka 4g/100ml, węglowodanów 33,5g/100ml,o osmolarności 750 mOsmol/l, w opakowaniu 4x200ml op=4 butelki 200 ml 10 4. Produkt przeznaczony do przedoperacyjnego postepowania dietetycznego u pacjentów poddanych planowanym zabiegom operacyjnym 100kcal/200ml,240 mOsm/l,12,6 g węglowodanów/100ml,w opakowaniu 4x200ml op=4 butelki 200ml 50 5 Dieta kompletna, bezresztkowa, bezglutenowa, hiperkaloryczna (2kcal/ml), niskobiałkowa, zawartość białka 4g/100ml,, zródłem węglowodanów są wolno wchłaniane malodekstryny, , ,obnizony poziom skł.mineralnych K,Na,Cl,P,Ca,Mg,w opakowaniu 4x125ml op=4 butelki 125ml 10
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3    Nazwa: Pakietnr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT i LCT Zawartość azotu 10-16g, kaloryczność całkowita 1900-2200 kcal, objętość 1875-2100 ml worek 3-komorowy 20 szt. 2 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie , zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCTi LCT.Zawartość azotu 4-8g , kaloryczność całkowita 500-800 kcal, objętość 400 -700ml worek 3-komorowy 200 szt. 3 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT I LCT.Zawartość azotu 8 - 12 g, kaloryczność całkowita 1400-1600kcal, objętość 1250-1540ml worek 3-komorowy 240 szt. 4 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT i LCT.Zawartość azotu 13-16g, kaloryczność całkowita 2200-2400kcal, objętość 1800 - 2000 ml worek 3-komorowy 20 szt. 5 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT i LCT Zawartość azotu 5-7g, kaloryczność całkowita 600-1000 kcal, objętość 1200-1500ml worek 3-komorowy 240 szt. 6 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo i centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT i LCT.Zawartość azotu 7-10g, kaloryczność całkowita1200-1500kcal, objętość 1800-2000ml worek 3-komorowy 20 szt. 7 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i tłuszcze MCT i LCT Zawartość azotu 6-10g kaloryczność całowita1000-1300kcal, objętość 900-1300ml worek 3-komorowy 160szt 8 Worek dwukomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę. Zawartość azotu 5-8 g, kaloryczność 600-1000 kcal, objętość 1000-1500ml worek 2-komorowy 160 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4    Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Worek trzykomomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową.Zawartość azotu 10-13g, bez elektrolitów, objętość,1000- 1500ml worek 3-komorowy 20szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5    Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Koncentrat do sporządz r-ru do infuzji, 1 ml zawiera 200mg alanylo-glutaminy co odpowiada 82 mg alaniny, 134,6 mg glutaminy, składnik diety u pacjentów w stanach hiperkatabolizmu i (lub) hipermetabolizmu, osmoralność 921m)sml/l butelka 50 ml 150
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6    Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Koncentrat podst pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego do sporz. r-ru do inf. amp. 10ml 150 2 Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie fiol. 5ml 300
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7    Nazwa: Pakit nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Dieta standardowa normokaloryczna 1ml = 1kcal, zawiera tłuszce w tym kwasy EPA+DHA 0,05g/100ml,osmolarność 200 mOsm/l. Opakowanie z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia , z widoczną skalą. Do podania przez zgłębnik lub doustnie szt 500 ml 20 2 Dieta standardowa, normokaloryczna z błonnikiem 1ml = 1kcal, tłuszcze w tym kwasy EPA+DHA 0,08g/100ml.Osmolarność 260mOsm/l. ,opakowanie z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i widoczną skalą do podania przez zgłebnik lub doustnie szt 500 ml 20 3 Dieta wysokoenergetyczna 1ml=1,5kcal, wysokobiałkowa 7,5g/100ml, tłuszcze 5,0g w tym kwasyEPA+DHA0,21g/100mlOsmolarność 345 mOsm/l. .Opakowanie z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i widoczną skalą . do podania przez zgłębnik lub doustnie szt 500 ml 20 4 Dieta wysokokaloryczna 1ml=1,3kcal dla pacjentów z uszkodzoną czynnością wątroby, zawartość białka 4g/100ml ,w tym aminokwasy rozgałezione 1,6g, Osmolarność 395 mOsm/l , do podania przez zgłębnik lub doustnie. szt 500 ml 20 5 Dieta oligopeptydowa normokaloryczna dla pacjentów z zaburzeniami wchłaniania .Osmolarność 310 mOsm/l , opakowanie z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia i widoczną skalą do podania przez zgłębnik. szt 500 ml 10 6 Dieta przeznaczona dla pacjentów z niewydolnością oddechową oraz zaburzeniami wywołanymi urazami, wysokokaloryczna1ml=1,3kcal wysokobiałkowa(6,5g/100ml)..Osmolarność 334mOsm/l,do podania przez zgłębnik lub doustnie. szt 500ml 10 7 Zestaw do podawania grawitacyjnego diet dojelitowych,uniwersalny szt 1000
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
6) INFORMACJE DODATKOWE:Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki