Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540007901-N-2019 z dnia 14-01-2019 r.
Łódź:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502686-N-2019
Data: 11.01.2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji , Krajowy numer identyfikacyjny 47080507600000, ul. ul. Północna  42, 91-425   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 341 270, e-mail zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl, faks 426 341 254.
Adres strony internetowej (url): www.zozmswlodz.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pisemnie Adres:91-425 Łódź, ul. Północna 42 Dział zamówień publicznych budynek administracji piętro I

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych