Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

A A+ A++

Zakład Dia­gno­sty­ki Laboratoryjnej

tele­fon: 42 63 41 196, 42 63 41 398

Kie­row­nik: dr n. med. Mał­go­rza­ta Plak, spe­cja­li­sta ana­li­ty­ki klinicznej

 

Zakład Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej to nowo­cze­sne labo­ra­to­rium dia­gno­stycz­ne, świad­czą­ce wyso­kiej jako­ści usłu­gi z zakre­su labo­ra­to­ryj­nej dia­gno­sty­ki medycz­nej. Wszyst­kie bada­nia wyko­nu­je­my z zacho­wa­niem nale­ży­tej sta­ran­no­ści, zgod­nie z aktu­al­nym sta­nem wiedzy.

Wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cze­nie zawo­do­we per­so­ne­lu oraz nowo­cze­sny, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt dia­gno­stycz­ny zapew­nia­ją wyso­ką wia­ry­god­ność badań.

W Zakła­dzie Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej wyko­nu­je­my bada­nia z zakre­su dia­gno­sty­ki pod­sta­wo­wej, jak rów­nież bada­nia spe­cja­li­stycz­ne z nastę­pu­ją­cych dziedzin:

 • hema­to­lo­gia — mor­fo­lo­gia krwi, OB, retikulocyty,
 • układ krzep­nię­cia — APTT, PT, fibry­no­gen, D‑Dimer,
 • bio­che­mia kli­nicz­na — m.in. ozna­cze­nia para­me­trów kry­tycz­nych, oce­na gospo­dar­ki węglo­wo­da­no­wej, lipi­do­wej, pró­by ner­ko­we, pró­by wątro­bo­we, para­me­try gospo­dar­ki żela­zo­wej, wap­nio­wo-fos­fo­ra­no­wej, ASO, RF,
 • ana­li­ty­ka ogól­na — bada­nie moczu, kału, pły­nów ustrojowych,
 • immu­no­che­mia — ozna­cza­nie mar­ke­rów zawa­łu mię­śnia ser­co­we­go, pozio­mu hor­mo­nów, mar­ke­rów nowo­two­ro­wych, leków, dia­gno­sty­ka WZW, HIV, prze­ciw­cia­ła anty-SARS-CoV‑2 kla­sy IgG i IgM, panel Poly­check X‑a­to­po­wy-30,
 • mikro­bio­lo­gia — iden­ty­fi­ka­cja drob­no­ustro­jów, bada­nie lekow­raż­li­wo­ści, wyma­zy sani­tar­ne, moni­to­ro­wa­nie sta­nu epi­de­mio­lo­gicz­ne­go szpi­ta­la, udział w pra­cach Komi­sji ds. Zaka­żeń Szpi­tal­nych i Zespo­łu Terapeutycznego,
 • sero­lo­gia trans­fu­zjo­lo­gicz­na – ozna­cza­nie grup krwi w ukła­dzie ABO i RhD oraz prze­ciw­ciał odpor­no­ścio­wych, wyko­ny­wa­nie prób zgod­no­ści, pro­wa­dze­nie Ban­ku Krwi.

Wyni­ki badań dostęp­ne są dro­gą elektroniczną.

 

Usłu­gi dla kon­tra­hen­tów i pacjen­tów indywidualnych

Zakład świad­czy usłu­gi dla szpi­ta­la oraz dla innych pod­mio­tów opie­ki zdro­wot­nej w ramach obo­wią­zu­ją­cych umów.  Wyko­nu­je­my rów­nież odpłat­ne bada­nia dla pacjen­tów indywidualnych.

 

Kon­tro­la jako­ści wyko­ny­wa­nych badań

Labo­ra­to­rium pro­wa­dzi sys­te­ma­tycz­ną wewnątrz­la­bo­ra­to­ryj­ną kon­tro­lę jako­ści wyko­ny­wa­nych badań, a tak­że uczest­ni­czy w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych spraw­dzia­nach zewnątrzlaboratoryjnych:

 • Pro­gram Oce­ny Wia­ry­god­no­ści Wyni­ków Badań Labo­ra­to­ryj­nych pro­wa­dzo­ny przez Cen­tral­ny Ośro­dek Badań Jako­ści w Dia­gno­sty­ce Labo­ra­to­ryj­nej – udział w Spraw­dzia­nie Powszech­nym i Centralnym,
 • Ogól­no­pol­ski Spraw­dzian Wia­ry­god­no­ści Badań w Mikro­bio­lo­gii POLMICRO orga­ni­zo­wa­ny przez Cen­tral­ny Ośro­dek Badań Jako­ści w Dia­gno­sty­ce Mikrobiologicznej,
 • RIQAS,
 • Labqu­ali­ty.

 

Dzia­łal­ność naukowa

Zakład reali­zu­je dzia­łal­ność nauko­wą poprzez:

 • roz­wój nauko­wy per­so­ne­lu laboratorium,
 • publi­ko­wa­nie arty­ku­łów nauko­wych w piśmien­nic­twie medycznym,
 • pro­wa­dze­nie szko­leń w ramach sta­ży specjalizacyjnych,
 • pro­wa­dze­nie prak­tyk zawo­do­wych dla stu­den­tów uczel­ni wyższych,
 • pro­wa­dze­nie sta­ży dla absol­wen­tów uczel­ni wyższych.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dla pacjen­tów doty­czą­ce przy­go­to­wa­nia się do badań labo­ra­to­ryj­nych, pra­cy Punk­tu Pobrań, itp. dostęp­ne w zakład­ce Dla Pacjen­ta -> Diagnostyka