Zapytania ofertowe

A A+ A++

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


10/12/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję na wyko­ny­wa­nie usług w zakre­sie pro­te­ty­ki i orto­don­cji na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 

Zawia­do­mie­nie o wynikach: 


01/12/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług kurier­skich na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


01/12/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


01/12/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję  usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


01/12/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2022. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


17/09/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na wyko­na­nie usług pil­ne­go prze­wo­zu krwi i pre­pa­ra­tów krwio­po­chod­nych oraz pró­bek krwi i wyni­ków badań na tra­sie SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Pół­noc­nej 42 — Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Łodzi przy ul. Fran­cisz­kań­skiej 17/25. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 


19/04/2021

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na usłu­gi odbio­ru i trans­por­tu zwłok osób zmar­łych z oddzia­łów szpi­ta­la SP ZOZ MSWiA w Łodzi do pomiesz­czeń do tym­cza­so­we­go prze­cho­wy­wa­nia zwłok (chłod­ni Ofe­ren­ta w mie­ście Łodzi) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


16/12/2020

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


16/12/2020

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


16/12/2020

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję  usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2021. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


13/12/2019

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej (papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


18/11/2019

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


18/11/2019

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


18/11/2019

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług kurier­skich na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2020. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


16/08/2019

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na wyko­ny­wa­nie usług w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

 


22/11/2018

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej (papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


20/11/2018

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług kurier­skich na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


26/10/2018

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


26/10/2018

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o zło­że­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2019. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

 

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


04/10/2018

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w postę­po­wa­niu ofer­to­wym, pro­wa­dzo­nym w try­bie art. 26 ust. 4a usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej. Przed­mio­tem postę­po­wa­nia jest wyko­ny­wa­nie testów spe­cja­li­stycz­nych apa­ra­tów rent­ge­now­skich i urzą­dzeń pomoc­ni­czych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi –  wykaz testów w załącz­ni­ku nr 2. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.


20/12/2017

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję wyko­ny­wa­nie usług w zakre­sie tech­nik den­ty­stycz­nych (cera­mi­ka den­ty­stycz­na, pro­te­ty­ka na implan­tach, apa­ra­ty orto­don­tycz­ne, pro­te­ty­ka stan­dar­do­wa) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.


20/11/2017

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

08/12/2017

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


20/11/2017

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług kurier­skich na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

08/12/2017

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


20/11/2017

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usłu­gi pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

08/12/2017

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.


20/11/2017

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

08/12/2017

Zawia­do­mie­nie o wyni­kach do pobra­nia tutaj.