Zapytania ofertowe

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


07/12/2016

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usłu­gi pre­nu­me­ra­ty pra­sy codzien­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

22.12.2016 Wyni­ki: tutaj


07/12/2016

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług wyra­bia­nia pie­czę­ci na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

22.12.2016 Wyni­ki: tutaj


07/12/2016

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług ogło­szeń pra­so­wych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

22.12.2016 Wyni­ki: tutaj


07/12/2016

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na reali­za­cję usług kurier­skich na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi w roku 2017. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.

22.12.2016 Wyni­ki: tutaj


01/08/2016

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi zwra­ca się z uprzej­mą proś­bą o przed­sta­wie­nie ofer­ty ceno­wej na wyko­na­nie bada­nia z zakre­su dia­gno­sty­ki labo­ra­to­ryj­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi: Anty­gen Heli­co­bac­ter pylo­ri w kale. Współ­pra­ca w przed­mio­to­wym zakre­sie będzie reali­zo­wa­na w okre­sie od 01.09.2016r. do 31.01.2018r. Szcze­gó­ły w zapy­ta­niu ofer­to­wym do pobra­nia tutaj.