Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w partnerstwie z Miastem Łódź realizuje projekt pn. „Centrum Aktywności Osób Głuchych  i Słabosłyszących (CAOGiS)”.

A A+ A++

powrót 19/01/2021

Pol­ski Zwią­zek Głu­chych Oddział Łódz­ki w part­ner­stwie z Mia­stem Łódź reali­zu­je pro­jekt pn. „Cen­trum Aktyw­no­ści Osób Głu­chych  i Sła­bo­sły­szą­cych (CAOGiS)”. Celem pro­jek­tu jest akty­wi­za­cja spo­łecz­na i zawo­do­wa osób z uszko­dzo­nym słu­chem (głu­chych i sła­bo­sły­szą­cych), któ­re miesz­ka­ją na obsza­rze rewi­ta­li­za­cji Mia­sta Łodzi lub zosta­ły prze­nie­sio­ne w związ­ku z wdro­że­niem tego procesu.

Wśród dzia­łań zapla­no­wa­ne są szko­le­nia, sta­że warsz­ta­ty wyjaz­do­we, warsz­ta­ty z języ­ka pol­skie­go, tablet z apli­ka­cji Wide­otłu­macz oraz pomoc w zna­le­zie­niu pracy.

Plakat