Kariera

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Chcesz pra­co­wać w naszym Szpitalu?

Sta­wia­my na roz­wój i ludzi chcą­cych czyn­nie w nim uczestniczyć!
Jeśli posia­dasz odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we, doświad­cze­nie, napisz do nas na jakim sta­no­wi­sku pra­cy mógł­byś się dosko­na­le odna­leźć pra­cu­jąc dla nas, jaki wkład w roz­wój naszej pla­ców­ki mógł­byś wnieść oraz prze­ślij swój życio­rys (CV) na adres mailowy:
kariera@zozmswlodz.pl

Jeśli zain­te­re­su­je nas Two­ja aplikacja/propozycja skon­tak­tu­je­my się.