Kariera

A A+ A++

Chcesz pra­co­wać w naszym Szpitalu?

Sta­wia­my na roz­wój i ludzi chcą­cych czyn­nie w nim uczestniczyć!
Jeśli posia­dasz odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje zawo­do­we, doświad­cze­nie, napisz do nas na jakim sta­no­wi­sku pra­cy mógł­byś się dosko­na­le odna­leźć pra­cu­jąc dla nas, jaki wkład w roz­wój naszej pla­ców­ki mógł­byś wnieść oraz prze­ślij swój życio­rys (CV) na adres mailowy:
kariera@zoz-mswia-lodz.pl

Pro­szę o zawar­cie w CV zgo­dy o poda­nej niżej treści:

Ja niżej podpisany/a wyra­żam zgod­nie z art. 7 ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. tzw. RODO wyraź­ną i dobro­wol­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych przez Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42, 91–425 w Łodzi na czas rekru­ta­cji ‑w celu prze­pro­wa­dze­nia nabo­ru na sta­no­wi­sko w SP ZOZ MSWiA.

Jeśli zain­te­re­su­je nas Two­ja aplikacja/propozycja skon­tak­tu­je­my się. Aktu­al­ne ofer­ty pra­cy znaj­dą Pań­stwo na naszej stro­nie w zakład­ce Ogło­sze­nia => Kon­kur­sy lub na pro­fi­lu nasze­go Face­bo­oka — Podobny obraz SPZOZMSWIALODZ.

Klau­zu­la informacyjna

Infor­mu­je­my, iż admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych będzie Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobro­wol­nie poda­ne przez Panią/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na zgło­szo­ne przez pana sta­no­wi­sko pra­cy u Admi­ni­stra­to­ra. Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie, dostę­pu do danych, ich popra­wia­nia, żąda­nia ich usu­nię­cia, pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia danych, wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, jeże­li nie jest to sprzecz­ne z prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi  i pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, jeże­li dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z wymo­ga­mi praw­ny­mi. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne do zakoń­cze­nia pro­ce­su rekru­ta­cji. Admi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je Pani/Pana danych oso­bo­wych do państw trzecich.

Aktu­al­ne ofer­ty pracy:
1. Zatrud­ni­my kie­row­ni­ka Izby Przy­jęć wyma­ga­na jest spe­cja­li­za­cja w dzie­dzi­nie cho­rób wewnętrz­nych lub ratow­nic­twa medycznego;
2. Zatrud­ni­my pielęgniarki;
3. Zatrud­ni­my leka­rza chi­rur­gii onkologicznej;
4. Zatrud­ni­my leka­rzy anestezjologów;
5. Zatrud­ni­my Spe­cja­li­stę w zakre­sie psychiatrii;
6. Zatrud­ni­my Spe­cja­li­stę ds. zamó­wień publicznych:
    — wyma­ga­na zna­jo­mość usta­wy „pra­wo zamó­wień publicznych”;
    — mini­mum 3‑letnie doświadczenie.
7. Zatrud­ni­my Koor­dy­na­to­ra Sek­cji Apa­ra­tu­ry Medycznej:
    — Pra­ca zwią­za­na z ser­wi­so­wa­niem sprzę­tu i apa­ra­tu­ry medycz­nej, przyj­mo­wa­nie zgło­szeń z oddzia­łów szpi­ta­la i zgła­sza­nie do ewen­tu­al­nych napraw w serwisach;
    — Pro­wa­dze­nie pasz­por­tów urzą­dzeń medycznych;
    — Spo­rzą­dza­nie sto­sow­nych spra­woz­dań dla insty­tu­cji zewnętrznych;
    — Wyma­ga­ne wykształ­ce­nie wyż­sze inżynierskie.
8. Zatrud­ni­my Spe­cja­li­stę w dzie­dzi­nie fizjoterapii;
9. Zatrud­ni­my Spe­cja­li­stę w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii zachowawczej;
10. Zatrud­ni­my Spe­cja­li­stę d.s. płac i kadr:
  — zna­jo­mość z zakre­su nali­cza­nia wyna­gro­dzeń opar­ta na doświadczeniu;
  — pod­sta­wo­wa zna­jo­mość z zakre­su pra­wa pracy;
  — wykształ­ce­nie wyższe;
11. Zatrud­ni­my pra­cow­ni­ka archi­wum szpitala.