Przetargi

A A+ A++


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt

Tele­fon: 42 634 12 70, e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZamawiający

Plan 2021

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 1

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 2

Plan zamó­wien aktu­ali­za­cja 3

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 4 

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 5

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 6

Postę­po­wa­nia 2021:


24.02.2021 — ZAKOŃCZONE 
Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa mate­ria­łów i pro­duk­tów medycz­nych — nr spra­wy 1/D/21. Link do do plat­for­my, na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


14.04.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — usłu­ga odbio­ru, wywo­zu i uty­li­za­cji odpa­dów medycz­nych i nie­bez­piecz­nych — nr spra­wy 2/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


21.04.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji kla­sycz­nych — nr spra­wy 3/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie -link.


22.04.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa pro­duk­tów lecz­ni­czych z zakre­su che­mio­te­ra­pii — nr spra­wy 5/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


28.04 2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa leków do pro­gra­mów leko­wych — nr spra­wy 4/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


05.05.2021 — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa 2 szt cyfro­wych apa­ra­tów RTG z zawie­sze­niem sufi­to­wym — nr spra­wy 6/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


18.05.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 7/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


19.05.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa endo­pro­tez sta­wu kola­no­we­go, sta­wu bio­dro­we­go — nr spra­wy 8/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


31.05.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa łóżek szpi­tal­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 10/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


07.06.2021 — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 11/U/21.Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


16.06.2021r ‑ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Prze­bu­do­wa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 9/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


25.06.2021 — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa 2 szt.  apa­ra­tów RTG  — nr spra­wy 12/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.30.06.2021r — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


14.07.2021r  — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy leków z pro­gra­mów leko­wych — dogryw­ka . Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


14.07.2021 — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa leków oraz implan­tów orto­pe­dycz­nych. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


21.07.2021r — ZAKOŃCZONE — UNIEWAŻNIONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


22.07.2021r.  — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych do dru­ka­rek — nr spra­wy 18/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest  postę­po­wa­nie - link.


30.07.2021r. — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa leków, pły­nów infu­zyj­nych oraz pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia doje­li­to­we­go i poza­je­li­to­we­go   — nr spra­wy 16/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


03.08.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa odczyn­ni­ków do iden­ty­fi­ka­cji drob­no­ustro­jów meto­dą PCR wraz z dzier­ża­wą ana­li­za­to­ra  — nr spra­wy 17/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest  postę­po­wa­nie — link.


10.08.2021r.  — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na pozio­mie 0 w Budyn­ku A  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 13B/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


10.08.2021r. — ZAKOŃCZONE 

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Prze­bu­do­wa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 9A/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


03.09.2021r. — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — nr spra­wy 20/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


17.09.2021r. — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Suk­ce­syw­ne dosta­wy socze­wek wewna­trz­gał­ko­wych wraz z dzier­ża­wą bio­me­tru optycz­ne­go oraz z sys­te­mem wspie­ra­ją­cym pra­cę chi­rur­ga w zakre­sie kal­ku­la­cji i wsz­cze­pia­nia socze­wek wewnątrz­gał­ko­wych — nr spra­wy 21/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


Archi­wum:

Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013