Przetargi

A A+ A++


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt

Tele­fon: 42 634 12 70, e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZamawiający

Plan 2021

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 1

 

Postę­po­wa­nia 2021:


24.02.2021
Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa mate­ria­łów i pro­duk­tów medycz­nych — nr spra­wy 1/D/21. Link do do plat­for­my, na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


14.04.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — usłu­ga odbio­ru, wywo­zu i uty­li­za­cji odpa­dów medycz­nych i nie­bez­piecz­nych — nr spra­wy 2/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


 

 

Postę­po­wa­nia 2020:

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa stentgraftów
Ogło­sze­nie, SIWZ:

stent­gra­fty 2020

wzór umo­wy po zmianach

28.12.2020r. 

18.01.2021r. 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpowiedzi 15.01.2021r. 
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 02.02.2021r. 
   
 Wyniki 
Wybór ofer­ty 01.03.2021r.

 


Archi­wum:

Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013