Przetargi

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Zgod­nie z art. 40 ust.1 usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych zamiesz­cza­my ogło­sze­nia o aktu­al­nie prze­pro­wa­dza­nych pro­ce­du­rach przetargowych.

Kon­takt

Tele­fon: 42 — 63–41-270 e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

Stro­na BIP: https://zozmswlodz.bip.gov.pl

Plan zamó­wień na 2019 rok

Plan zamó­wień na 2020r

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki cyto­sta­tycz­ne

03.04.2020r. NOWE

Wyja­śnie­nia:    
     
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Info­me­di­ca 2020

prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert

23.03.2020r.

31.03.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi oraz SIWZ po modyfikacji 01.04.2020r.
  infor­ma­cja z otwarcia 06.04.2020r. NOWE
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy igieł do biop­sji oraz akce­so­riów do strzy­kaw­ki CT.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

igły do biopsji

Spro­sto­wa­nie SIWZ

21.02.2020r.

26.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 03.03.2020r.
     
Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.03.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek ortopedycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Implan­ty ortopedyczne

14.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 17.03.2020r. NOWE

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa USG
Ogło­sze­nie, SIWZ: USG; Spro­sto­wa­nie SIWZ

12.02.2020r. 

14.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 i 4 do SIWZ 18.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 03.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy pły­nów infu­zyj­nych i pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia pacjen­tów poza­je­li­to­wo i dojelitowo
Ogło­sze­nie, SIWZ: pły­ny i żywie­nie 2020 10.02.2020r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 12.02.2020r.
pyta­nia 2

13.02.2020r.

pyta­nia 3 i 4; pyta­nia 5;pyta­nia 6

14.02.2020r.

17.02.2020r.

18.02.2020r.

Infor­ma­cja z otwar­cia ofert

20.02.2020r.

Wyni­ki wyni­ki 11.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Dosta­wy igieł do biop­sji i sprzę­tu do zab. wewnątrznacz.

Ogło­sze­nie, SIWZ: Igły do biop­sji oraz sprzęt do zab. wewnątrznaczyniowych 07.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz. 1 13.02.2020r.
odpo­wie­dzi cz. 2 13.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 18.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 06.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy gazów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: gazy medycz­ne; Zał. nr 2 po mody­fi­ka­cji 2 04.02.2020r. 10.02.2020r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 07.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 12.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.02.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku i środ­kow dezyn­fek­cyj­nych — dogrywka.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka 2020 dogrywka 15.01.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 20.01.2020r. 
  pyta­nia 2 i 3 22.01.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.01.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 11.02.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrznaczyniowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Naczy­niów­ka 2019 dogrywka 20.12.2019r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.12.2019
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.01.2020
Wyni­ki wyni­ki 28.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezynfekcyjnych.  
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Dezyn­fek­cja 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 11.12.2019 
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwarcia

12.12.2019

19.12.2019

Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycznego
 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Prze­glą­dy 2020r 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 10.12.2019
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwarcia

spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwarcia

12.12.2019

17.12.2019

13.01.2020 

Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.01.2020

 


Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013