Przetargi

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Zgod­nie z art. 40 ust.1 usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych zamiesz­cza­my ogło­sze­nia o aktu­al­nie prze­pro­wa­dza­nych pro­ce­du­rach przetargowych.

Kon­takt

Tele­fon: 42 — 63–41-270 e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

Plan zamó­wień na 2019 rok

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku i środ­kow dezyn­fek­cyj­nych — dogrywka.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka 2020 dogrywka 15.01.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 20.01.2020r. NOWE
     
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrznaczyniowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Naczy­niów­ka 2019 dogrywka 20.12.2019r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.12.2019
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.01.2020 NOWE
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezynfekcyjnych.  
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Dezyn­fek­cja 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 11.12.2019 
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwarcia

12.12.2019

19.12.2019

Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.01.2020 NOWE

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycznego
 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Prze­glą­dy 2020r 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 10.12.2019
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwarcia

spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwarcia

12.12.2019

17.12.2019

13.01.2020 

Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.01.2020 NOWE

 


Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013