Przetargi

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Zgod­nie z art. 40 ust.1 usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych zamiesz­cza­my ogło­sze­nia o aktu­al­nie prze­pro­wa­dza­nych pro­ce­du­rach przetargowych.

Kon­takt

Tele­fon: 42 — 63–41-270

Fax: 42 — 63–41-254
e-mail: zamowienia@zozmswlodz.pl

plan zamó­wień 2017

plan zamó­wień 2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu wie­lo­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Sprzęt wie­lo­ra­zo­we­go użytku 16.11.2018
Wyja­śnie­nia:
Wyni­ki


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­ga sprzą­ta­nia wraz z trans­por­tem wewnętrznym
Ogło­sze­nie, SIWZ: Sprza­ta­nie 2018 15.11.2018
Wyja­śnie­nia:
Wyni­ki


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa urzą­dzeń medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: urzą­dze­nia medyczne;  13.11.2018,
załącz­nik nr 2 pakiet 2 po modyfikacji 16.11.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 16.11.2018
pyta­nia 2 19.11.2018 NOWE
pyta­nia 3 19.11.2018 NOWE
Wyni­ki

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa licen­cji na modu­ły opro­gra­mo­wa­nia oraz wypo­sa­że­nia roz­sze­rza­ją­ce­go funk­cjo­nal­ność sys­te­mu HIS-ESKULAP wraz z ich wdrożeniem
Ogło­sze­nie, SIWZ: Roz­bu­do­wa sys­te­mu medycz­ne­go HIS-ESKULAP 12.11.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 16.11.2018
Wyni­ki

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: wyko­na­nie  prac budow­la­nych pole­ga­ją­cych na: Utwo­rze­niu Ośrod­ka Elek­tro­fi­zjo­lo­gii i lecze­nia cho­rób ser­ca oraz reha­bi­li­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nej w Oddzia­le Cho­rób Wewnętrz­nych z samo­dziel­nym pod­od­dzia­łem kar­dio­lo­gicz­nym w SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Pół­noc­nej 42
Ogło­sze­nie, SIWZ: Robo­ty elektrofizjologia 09.11.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 19.11.2018 NOWE
Wyni­ki


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Moder­ni­za­cja i roz­bu­do­wa infra­struk­tu­ry sprzę­to­wo- sys­te­mo­wej dla sys­te­mu HIS -ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzęt i sys­te­my informatyczne 09.11.2018
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.11.2018 NOWE
Wyni­ki

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pro­ce­so­ra tkan­ko­we­go i mikro­to­mu dla potrzeb Zakła­du Patomorfologii
Ogło­sze­nie, SIWZ: pato­mor­fo­lo­gia; 06.11.2018r.
prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 12.11.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 09.11.2018
pyta­nia 2 12.11.2018
spro­sto­wa­nie dot godzi­ny skła­da­nia ofert 14.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 15.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 16.11.2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mam­mo­to­mu i kar­dio­mo­ni­to­rów wraz z centralą
Ogło­sze­nie, SIWZ: mam­motm i kar­dio­mo­ni­to­ry wraz z centralą 05.11.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 07.11.2018
pyta­nia 2 09.11.2018
Wyni­ki pyta­nia 3 13.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 14.11.2018
wyni­ki 15.11.2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa urzą­dzeń i przy­rzą­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: urzą­dze­nia i przy­rzą­dy medyczne 02.11.2018
Wyja­śnie­nia: mody­fi­ka­cja pakie­tu 4 05.11.2018
pyta­nia 1 06.11.2018
pyta­nia 2 07.11.2018
pyta­nia 3 09.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 14.11.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa ste­ry­li­za­to­ra i myjki
Ogło­sze­nie, SIWZ: ste­ry­li­za­tor i myjka 02.11.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 wraz z mody­fi­ka­cja pro­jek­tu umowy 08.11.2018
pyta­nia 2 08.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 14.11.2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa cen­tral wraz z moni­to­ra­mi dla potrzeb Sal Inten­syw­ne­go Nadzoru
Ogło­sze­nie, SIWZ: cen­tra­le wraz z monitorami 31.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 06.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 12.11.2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go dla potrzeb Blo­ku operacyjnego
Ogło­sze­nie, SIWZ: sprzęt na Blok operacyjny 30.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 05.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 12.11.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa apa­ra­tu­ry medycz­nej dla potrzeb Oddzia­łu Ane­ste­zjo­lo­gii i Inten­syw­nej Terapii
Ogło­sze­nie, SIWZ: apa­ra­tu­ra med ; siwz apa­ra­tu­ra med po zmianach 26.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz ze zmia­ną pro­jek­tu umowy 02.11.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 08.11.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa łóżek szpitalnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Łóż­ka 26.10.2018
Załcz­nik nr 2 pakiet 1 po zmianie 30.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją pro­jek­tu umowy 31.10.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 07.11.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa apa­ra­tów do USG
Ogło­sze­nie, SIWZ: USG 25.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 31.10.2018
pyta­nia 2 31.10.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.11.2018
Wyni­ki wyni­ki 06.11.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki cyto 2018 17.10.2018
Wyja­śnie­nia: spro­sto­wa­nie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 29.10.2018
pyta­nia waraz z mody­fi­ka­cją załacz­ni­ka 4 05.11.2018
pyta­nia 6 wraz z mody­fi­ka­cją załącz­ni­ka 4 08.11.2018
Wyni­ki

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dostaw sprzę­tu do elek­tro­fi­zjo­lo­gii i elektroterapii
Ogło­sze­nie, SIWZ: elek­tro­fi­zjo­lo­gia i elektroterapia 12.10.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją SIWZ 17.10.2018
For­mu­larz ofer­ty po zmianie 18.10.2018
pyta­nia 2 18.10.2018
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 23.10.2018
Wyni­ki wyni­ki 25.10.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań bio­che­micz­nych wraz z dzier­ża­wą auto­ma­tycz­nych analizatorów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Bio­che­mia 2018  siwz mody­fi­ka­cja umowy 15.10.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 06.11.2018
Wyni­ki


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań koagu­lo­lo­gicz­nych wraz z dzier­ża­wą auto­ma­tycz­ne­go analizatora
Ogło­sze­nie, SIWZ: koagu­lo­lo­gia 2018 04.10.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 10.10.2018
siw­zmo­dy­fi­ka­cja umowy 12.10.2018
infor­ma­cja z otwarcia 15.10.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 29.10.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa ręka­wi­czek oraz mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ręka­wicz­ki 2018 01.10.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 03.10.2018
odpowiedzi2 05.10.2018
odpowiedzi3 08.10.2018
odpowiedzi4 09.10.18
infor­ma­cja z otwarcia 10.10.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 24.10.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki krót­ki dogrywka 01.10.2018
Wyja­śnie­nia: mody­fi­ka­cja złącz­ni­ka nr 2 02.10.2018
Pyta­nia 03.10.2018
pyta­nia 2 04.10.2018
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.10.2018
Wyni­ki wyni­ki 24.10.2018

 Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka 2018 ;załącz­nik nr 2 — zada­nie 1 mody­fi­ka­cja p. 24 26.09.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 02.10.2018
odpowiedzi2 05.10.2018
odpowiedzi3 08.10.2018
odpowiedzi5      odpowiedzi4 10.10.2018
odpowiedzi6 12.10.2018
odpowiedzi7    załącz­nik nr 2 — zada­nie 1 mody­fi­ka­cja p. 40 17.10.2018
mody­fi­ka­cja pakie­tu 39   załącz­nik nr 2 — zada­nie 1 30.10.2018
infor­ma­cja z otwarcia 06.11.2018
Wyni­ki


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań immu­no­che­micz­nych do ana­li­za­to­ra miniVidas
Ogło­sze­nie, SIWZ: mini­Va­idas 2018 20.09.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 26.09.2018
infor­ma­cja z otwarcia 01.10.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 18.10.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pły­tek, śrub, gwoździ
Ogło­sze­nie, SIWZ: Płyt­ki, śru­by 2018 14.09.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.09.2018
informacja_z_otwarcia 24.09.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 05.10.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Świad­cze­nie usłu­gi żywie­nia pacjen­tów pole­ga­ją­ce na zapew­nie­niu codzien­nej pro­duk­cji, dosta­wy posił­ków oraz wyda­wa­nia ich pacjen­tom szpi­ta­la 7 dni w tygo­dniu
Ogło­sze­nie, SIWZ: cate­ring 2018 10.09.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 08.10.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 16.10.2018
Wyni­ki wyni­ki 30.10.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań immu­no­che­micz­nych wraz
z dzier­ża­wą auto­ma­tycz­ne­go analizatora
Ogło­sze­nie, SIWZ: Immu­no­che­mia 2018 29.08.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 19.09.2018
odpo­wie­dzi 2 03.10.2018
infor­ma­cja z otwarcia 08.10.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze      infor­ma­cjao wybo­rze sprostowanie 31.10.2018

13.11.2018Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ: Bie­li­zna 2018 22.08.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 27.08.2018
zbior­cze zesta­wie­nie ofert 30.08.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 26.09.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Opa­trun­ki 2018 06.08.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 13.08.2018
odpo­wie­dzi 2 14.08.2018
infor­ma­cja z otwarcia 21.08.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 12.09.2018Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Odpa­dy 2018 02.08.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 07.08.2018
odpowiedzi2 08.08.2018
Infor­ma­cja _z_otwarcia 14.08.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 24.08.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Obsłu­ga ser­wi­so­wa w zakre­sie prze­glą­dów oraz napraw urzą­dzeń medycz­nych fir­my Philips
Ogło­sze­nie, SIWZ: Prze­glą­dy sprzę­tu 2018 11.07.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 17.07.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.07.2018
Wyni­ki wyni­ki 08.08.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów i akce­so­riów medycz­nych oraz dzier­ża­wa apa­ra­tu do ope­ra­cji zaćmy meto­dą fakoemulsyfikacji
Ogło­sze­nie, SIWZ: Fako 2018 06.07.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 13.07.2018
pyta­nia 2 17.07.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 14.08.201
Wyni­ki wyni­ki 05.09.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pro­duk­tów leczniczych
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki 2018 02.07.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 10.07.2018
pyta­nia 2 12.07.2018
pyta­nia 3 20.07.2018
pyta­nia 4 wraz z modyfikacją 20.07.2018
odp. 20 spro­sto­wa­nie wraz z zał. nr 4 31.07.2018
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 09.08.2018
Wyni­ki wyni­ki 24.09.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji klasycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: naczy­niów­ka 2018 26.06.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 09.07.2018
pyta­nia 2 17.07.2018
pyta­nia 3 18.07.2018
pyta­nia 4 20.07.2018
pyta­nia 5 20.07.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 03.08.2018
Wyni­ki wyni­ki 10.09.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu spe­cja­li­stycz­ne­go kar­dio­lo­gicz­ne­go dla potrzeb Hemodynamiki
Ogło­sze­nie, SIWZ: hemo­dy­na­mi­ka 2018 21.06.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 04.07.2018
pyta­nia 2 11.07.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 01.08.2018
Wyni­ki wyni­ki 28.08.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki krót­ki 2018 dogrywka 15.06.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 21.06.2018
pyta­nia 2 21.06.2018
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.06.2018
Wyni­ki wyni­ki 02.07.2018

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO OZNACZANIA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH PRZY POMOCY ANALIZATORA GEM PREMIER 3000 WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ZAPASOWEGO
Ogło­sze­nie, SIWZ: Para­me­try kry­tycz­ne 18 07.06.2018
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwarcia 15.06.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 27.06.2018

 Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań
Ogło­sze­nie, SIWZ: Sys­tem zamknie­ty 2018 05.06.2018
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 11.06.2018
Infor­ma­cja z otwarcia 14.06.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 02.07.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Ser­wis Esku­lap 2018  14.05.2018
Wyja­śnie­nia: Ser­wis Esku­lap 2018 22.05.2018
infor­ma­cja z otwarcia 24.05.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 30.05.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eksploatacyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Mate­ria­ły biu­ro­we 2018  14.05.2018
Wyja­śnie­nia: Mate­ria­ły biu­ro­we 2018 21.05.2018 odpo­wie­dzi
infor­ma­cja z otwarcia 24.05.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 13.06.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów specjalistycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sprzet do zab. spec. 2018  08.05.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  14.05.2018
 odpo­wie­dzi 2  15.05.2018
infor­ma­cja z otwarcia 21.05.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 08.06.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa mate­ria­łów szewnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  szwy 2018  25.04.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  27.04.2018
odpo­wie­dzi 2  04.05.2018
odpo­wie­dzi 3  04.05.2018
infor­ma­cja z otwarcia 08.05.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 24.05.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42  Zakończone
Tytuł zamó­wie­nia:  Kom­plek­so­we ubez­pie­cze­nie SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ubez­pie­cze­nie 2018  19.04.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi na pyta­nia zestaw I  11.05.2018
 Odpo­wie­dzi na pyta­nia zestaw II  16.05.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 30.05.2018
Wyni­ki wyni­ki 08.06.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go i kolanowego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Endo­pro­te­zy 2018  13.04.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  24.04.2018
 odpo­wie­dzi 2 04.05.2018
infor­ma­cja z otwarcia 22.05.2018
Wyni­ki informacja_o_wyborze 05.06.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  DOSTAWA SOCZEWEK OKULISTYCZNYCH WRAZ Z AKCESORIAMI
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Soczew­ki okulistyczne  10.04.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia  13.04.2018
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  19.04.2018
Wyni­ki  wyni­ki  08.05.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ:  ser­wis info­me­di­ka 2018  13.03.2018
Wyja­śnie­nia:  ser­wis info­me­di­ka 2018 wyjaśnienia  26.03.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  28.03.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  04.04.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa igieł do biopsji
Ogło­sze­nie, SIWZ:  igły do biop­sji 18  13.03.2018
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwarcia  22.03.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  29.03.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa pły­nów infu­zyj­nych i pły­nów wiskoelastycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Pły­ny 2018  12.03.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  19.03.2018
 pyta­nia 2  19.03.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.03.2018
Wyni­ki  wyni­ki  18.04.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wę implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek na potrze­by ortopedii
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Orto­pe­dia 2018  07.03.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  12.03.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  16.03.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  27.03.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia poza­je­li­to­we­go i wewnątrzjelitowego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Pre­pa­ra­ty do żywie­nia 2018  12.03.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  19.03.2018
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  23.03.2018
Wyni­ki  wyni­ki  18.04.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki cyto rak jelita;  27.02.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia  26.03.2018
 pro­jekt umo­wy po zmianach  29.03.2018 
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.04.2018
Wyni­ki  wyni­ki  24.04.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 548 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Wyko­na­nie prac pole­ga­ją­cych na: przy­sto­so­wa­niu Sali Ope­ra­cyj­nej Orto­pe­dycz­nej nr 4 Blo­ku Ope­ra­cyj­ne­go na salę hybry­do­wą w SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sala hybry­do­wa,kosz­to­ry­sy śle­pe,pro­jekt cz. 1,pro­jekt cz. 2,pro­jekt cz.3  24.01.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  05.02.2018
 Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  08.02.2018
Wyni­ki  wyni­ki  15.02.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa gazów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Gazy 2018  19.01.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  25.01.2018
 Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  30.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  16.02.2018


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki  19.01.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia  26.01.2018
 Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  31.01.2018
Wyni­ki  wyni­ki  09.02.2018
 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów kontrolnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Ste­ry­li­za­cja 2018  18.01.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  24.01.2018
 Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  29.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze 19.02.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji   sprzę­tu medycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Prze­glą­dy 2018  18.01.2018
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  24.01.2018
 odpowiedzi2   załacz­nik nr 2modyfikacja  25.01.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert przeglądy 31.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  19.02.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu, pły­nów infu­zyj­nych do Pra­cow­ni cytostatycznej
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sprzęt cyto 2018  12.01.2018
Wyja­śnie­nia: pyta­nia  19.01.2018
 pyta­nia 5  19.01.2018
 Infor­ma­cja z otwar­cia ofert  23.01.2018
Wyni­ki  wyni­ki  05.02.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sys­te­mu do neu­ro­mo­ni­to­rin­gu w chi­rur­gii endo­kry­no­lo­gicz­nej i laryngologii
Ogło­sze­nie, SIWZ:  sys­tem do neuromonitoringu  12.01.2018
Wyja­śnie­nia:  prze­su­nię­cie terminu  22.01.2018
 pyta­nia  22.01.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.01.2018
Wyni­ki  wyni­ki 06.02.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej  144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa stent­gra­ftów aortalnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  stent­gra­fty 2018  12.01.2018
Załącz­nik nr 2 po zmianach 26.01.2018
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 2  05.02.2018
 pyta­nia 3  05.02.2018
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.02.2018
Wyni­ki  wyni­ki  15.03.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezynfekcyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  dezyn­fek­cja 2017  28.12.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  03.01.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  09.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  17.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku oraz bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ:  jed­no­ra­zów­ka 2017 dogrywka  22.12.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  02.01.2018
 infor­ma­cja z otwarcia  05.01.2018
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  18.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa Apa­ra­tu RTG pan­to­mo­gra­fu z tomo­gra­fem oraz cefa­lo­me­trią wraz z wewnętrz­no­ust­nym ska­ne­rem płytek
Ogło­sze­nie, SIWZ:  pan­to­mo­graf  28.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  06.12.2017
Wyni­ki  wyni­ki  04.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki  21.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  22.11.2017
 pyta­nia 2  23.11.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 30.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  13.12.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa łóżek bariatrycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  łóż­ka  17.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  22.11.2017
 pyta­nia 2  22.11.2017
pyta­nia 3 22.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki’  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa wypo­sa­że­nia hybry­do­wej sali operacyjnej
Ogło­sze­nie, SIWZ:  wypo­sa­ze­nie  13.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  21.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leku cytostatycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  lek cyto  10.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  20.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa Respiratorów
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Respi­ra­to­ry  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  infor­ma­cja z otwar­cia ofert  17.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa wypo­sa­że­nia dla Zakła­du Patomorfologii
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Wypo­sa­ze­nie dla Zakła­du Patomorfologii  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 pyta­nia 2  14.11.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16.11.2017
Pyta­nia 3 16.11.2017
pyta­nia 4 16.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 20.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa she­ve­ra laryngologicznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sha­ver laryn  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  14.11.2017
 pyta­nia 2  14.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 17.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki’  21.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa odczyn­ni­ków do badań z zakre­su sero­lo­gii trans­fu­zjo­lo­gicz­nej wraz z dzier­ża­wą sprzę­tu do w.w. badań
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Sero­lo­gia  09.11.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  14.11.2017
 infor­ma­cja z otwarcia  17.11.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  29.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa cyfro­we­go angio­gra­fu wraz ze sto­łem angiograficznym
Ogło­sze­nie, SIWZ:  angio­graf  08.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1′  15.11.2017
 pyta­nia 2 16.11.2017
pyta­nia 3 16.11.2017
pyta­nia 4,5 16.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  23.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa plat­for­my elek­tro­chi­rur­gicz­nej i zesta­wu do elek­tro­chi­rur­gii z zamy­ka­niem naczyń
Ogło­sze­nie, SIWZ:  plat­for­ma elektrochirurgiczna  02.11.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  08.11.2017
 pyta­nia 2  08.11.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.08.2017
Wyni­ki  wyni­ki  17.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa apa­ra­tów  ultrasonograficznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  USG  31.10.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  06.11.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  08.11.2017
Wyni­ki  wyni­ki  13.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powi­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wy leków cytostatycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  leki cyto­sta­tycz­ne  25.10.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  03.11.2017
pyta­nia 2,3 21.11.2017
 mody­fi­ka­cja załącz­ni­ka nr 2  21.11.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.12.2017
Wyni­ki  wyni­ki  02.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa ste­ry­li­za­to­rów parowych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  ste­ry­li­za­to­ry parowe  18.10.2017
Wyja­śnie­nia:  pyta­nia 1  20.10.2017
 pyta­nia 2  23.10.2017
pyta­nia 3 23.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.10.2017
Wyni­ki  wyni­ki  03.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Usłu­ga sprzą­ta­nia wraz z trans­por­tem wewnętrznym
Ogło­sze­nie, SIWZ:  sprza­ta­nie 2017  17.10.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  26.10.2017
 odpowiedzi2  02.11.2017
odpowiedzi3 06.11.2017
odpowiedzi4, wizja 08.11.2017
odpowiedzi5 13.11.2017
infor­ma­cja z otwarcia 27.11.2017
Wyni­ki infor­ma­cja o wybo­rze oferty  08.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42  Zakończone
Tytuł zamó­wie­nia:  Świad­cze­nie usłu­gi żywie­nia pacjen­tów (powtór­ka)
Ogło­sze­nie, SIWZ:  żywie­nie powtórka  09.10.2017
Wyja­śnie­nia:  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  16.10.2017
 prze­su­nię­cie terminu  16.10.2017
pyta­nia 1,2,3 16.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.10.2017
Wyni­ki  wyni­ki  24.10.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Świad­cze­nie usłu­gi żywie­nia pacjentów
Ogło­sze­nie, SIWZ:  usłu­gi cate­rin­gu 2017  25.09.2017
Wyja­śnie­nia:  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  02.10.2017
 prze­su­nię­cie terminu  02.10.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 02.10.2017
 zmia­ny w SIWZ  03.10.2017
pyta­nia 1 03.10.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 05.10.2017
Wyni­ki  unie­wa­znie­nie postępowania  06.10.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa ręka­wi­czek oraz mate­ria­łów opatrunkowych
Ogło­sze­nie, SIWZ: ręka­wicz­ki 2017  20.09.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  26.09.2017
odpowiedzi2  27.09.2017
infor­ma­cja z otwarcia 29.09.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  16.10.2017
informacja_o_wyborze2 22.11.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użytku
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Jed­no­ra­zów­ka 17  20.09.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  02.10.2017
 odpo­wie­dzi 2  05.10.2017
odpowiedzi3 06.10.2017
odpowiedzi4 16.10.2017
odpowiedzi5 17.10.2017
infor­ma­cja z otwarcia 31.10.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze 05.12.2017
informacja_o_wyborze2 05.12.2017
informacja_o_wyborze3 18.01.2018

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Odpa­dy 2017  16.08.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  18.08.2017
 Infor­ma­cja _z_otwarcia  25.08.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  11.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa leku cytostatycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ:  lek suni­ti­nib  11.08.2017
Wyja­śnie­nia:
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  28.08.2017
Wyni­ki  wyni­ki  06.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów opatrunkowych 
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Opa­trun­ki 2017  10.08.2017
Wyja­śnie­nia:  odpo­wie­dzi  17.08.2017
 odpo­wie­dzi 2  17.08.2017
infor­ma­cja z otwarcia 22.08.2017
Wyni­ki  informacja_o_wyborze  11.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leku cytostatycznego
Ogło­sze­nie, SIWZ: lek cyto­sta­tycz­ny 07.07.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.07.2017
Wyni­ki wyni­ki 28.07.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych do apa­ra­tu do ope­ra­cji zaćmy meto­dą fakoemulsyfikacji
Ogło­sze­nie, SIWZ: mate­ria­ły do fako 2017 05.07.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 10.07.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.07.2017
Wyni­ki  wyni­ki  09.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań
Ogło­sze­nie, SIWZ: sys­tem 2017 23.06.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi

SIW­Zmo­dy­fi­ka­cja

27.06.2017
odpowiedzi2 29.06.2017
Infor­ma­cja z otwarcia 03.07.2017
Wyni­ki informacja_o_wyborze 31.07.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Leki­zip 09.06.2017
Wyja­śnie­nia: pytania1 21.06.2017
pytania2 22.06.2017
pyta­nia 3 28.06.2017
pytania4 07.07.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 18.07.2017
wyni­ki 1  16.08.2017
wyni­ki 01.09.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu kar­dio­lo­gicz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku dla potrzeb Samo­dziel­nej Pra­cow­ni Hemodynamiki
Ogło­sze­nie, SIWZ: hemo­dy­na­mi­ka 2017; Załącz­nik nr 2a 07.06.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 27.06.2017
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 19.07.2017
 wyni­ki  29.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa leków
Ogło­sze­nie, SIWZ: leki2017 05.06.2017
Wyja­śnie­nia:

 

 

pyta­nia 1 06.06.2017
pyta­nia 2 08.06.2017
pyta­nia 3 09.06.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 13.06.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 21.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji klasycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: naczyniowka2017 30.05.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 02.06.2017
pyta­nia 2 09.06.2017
pyta­nia 3 21.06.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 07.07.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 07.08.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eksploatacyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Biu­ro­we 2017 11.05.2017
Wyja­śnie­nia:

 

 

 

odpo­wie­dzi 16.05.2017
Załącz­nik nr 2 — pakiet 3 mody­fi­ka­cja p. 80 17.05.2017
infor­ma­cja z otwarcia 19.05.2017
Wyni­ki: informacja_o_wyborze 12.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zesta­wu endo­sko­po­we­go oraz wideoendoskopów
Ogło­sze­nie, SIWZ: Endo­sko­pia 11.05.2017
prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 17.05.2017
prze­su­nię­cie ter­mi­nu 2 19.05.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 19.05.2017
pyta­nia 2 23.05.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 26.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki 09.06.2017
Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 225 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: wyko­na­nie  prac budow­la­nych pole­ga­ją­cych na naprawie
i kon­ser­wa­cji 
dachów w budyn­kach  SP ZOZ MSWiA w Łodzi  ul. Pół­noc­na 42
Ogło­sze­nie, SIWZ: Dachy 2017 28.04.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwarcia 15.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 23.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nieSIWZ 26.04.2017
Wyja­śnie­nia: Ser­wis Esku­lap 2017 10.05.2017
odpo­wie­dzi 2 11.05.2017
infor­ma­cja z otwarcia 15.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 22.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów szewnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nieSIWZ, załącz­nik nr 2, 25.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 28.04.2017
odpo­wie­dzi 2 28.04.2017
odpo­wie­dzi 3
infor­ma­cja z otwarcia 05.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze 25.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pre­pa­ra­tów do żywie­nia poza­je­li­to­we­go i dojelitowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ żywie­nie 2017; pro­jekt umo­wy; Załącz­nik nr 2 14.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 1 21.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 28.04.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  10.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa pły­nów infu­zyj­nych i pły­nów wiskoelastycznych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ pły­ny 2017; pro­jekt umo­wy; Załącz­nik nr 2 14.04.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1pyta­nia 2 19.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.04.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  09.05.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go  i kolanowego
Ogło­sze­nie, SIWZ: ogło­sze­nieSIWZjedzZałącz­nik do umo­wy nr 1Załącz­nik nr 2 13.04.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  08.05.2017
infor­ma­cja z otwarcia  24.05.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  05.06.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę Łóżek szpi­tal­nych wraz z wyposażeniem
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ łóż­ka; Załącz­nik nr 2 pakiet 1; Załącz­nik nr 2 pakiet 2; Załącz­nik nr 2 pakiet 3; Załącz­nik nr 2a; pro­jekt umowy 06.04.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1; pyta­nia 2;pyta­nia 3  10.04.2017
pyta­nia 4pyta­nia 5pyta­nia 6  11.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert  14.04.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  27.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu i urzą­dzeń rehabilitacyjnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ sprzęt ZOL; Załącz­nik nr 2 para­me­try tech.; Załącz­nik nr 2a For­mu­larz ceno­wy; pro­jekt umowy  29.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  04.04.2017
zmia­na ogłoszenia  04.04.2017
Załącz­nik nr 2 para­me­try tech. zmieniony  04.04.2017
Załącz­nik nr 2a For­mu­larz ceno­wy po zmianach  04.04.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.04.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  26.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na nad­zór autor­ski oraz usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go INFO-MEDIKA
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie

spe­cy­fi­ka­cja

16.03.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  23.03.2017
spe­cy­fi­ka­cja-mody­fi­ka­cja  23.03.2017
infor­ma­cja z otwarcia  27.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  03.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę socze­wek oku­li­stycz­nych wraz z akcesoriami
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie; SIWZ soczew­ki 2017; Załącz­nik nr 2; pro­jekt umo­wy; Umo­wa przechow. 15.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  21.03.2017
infor­ma­cja z otwar­cia ofert  23.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: wyni­ki  03.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę i mon­taż mebli dla SP ZOZ MSWiA w Lodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ: Ogło­sze­nie, SIWZ-2017, Zal 2 For­mu­larz ceno­wy,Opis ogólny mebli,  15.03.2017
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1  21.03.2017
 infor­ma­cja z otwar­cia ofert  24.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia:  wyni­ki  07.04.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę igieł do biopsji
Ogło­sze­nie, SIWZ: Igły do biop­sji 2017 27.02.2017
Wyja­śnie­nia: infor­ma­cja z otwarcia 08.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  27.03.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę sprzę­tu, bie­li­zny jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku oraz opatrunków
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jedn.dog.2 22.02.2017
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi  24.02.2017
odpowiedzi2  27.02.2017
odpowiedzi3 28.02.2017
infor­ma­cja z otwarcia  03.03.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek na potrze­by ortopedii
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 06.02.2017
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 09.02.2017
Mody­fi­ka­cja 09.02.2017
odpowiedzi2 13.02.2017
informacja_z_otwarcia 16.02.2017
Wynik postę­po­wa­nia: informacja_o_wyborze  03.03.2017

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Na dosta­wę opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów kontrolnych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Pobierz 16.01.2017
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 17.01.2017
Odpowiedzi2 18.01.2017
Odpo­wie­dzi 3 20.01.2017
Infor­ma­cja z otwarcia  26.01.2017
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 06.02.2017

Archi­wum 2016

Archi­wum 2015

Archi­wum 2014

Archi­wum 2013