Przetargi

A A+ A++

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt:

Tele­fon: 42 634 12 70
e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

 

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZamawiający

Link do plat­for­my zaku­po­wej OpenNexus

 

Plan zamó­wień 2022

Plan zamó­wień wer­sja 2

Plan zamó­wień wer­sja 3

Postę­po­wa­nia:

 


15.12.2021r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa gazów medycz­nych wraz z dzier­ża­wą butli do SP ZOZ MSWiA w Łodzi (powtór­ka) — nr spra­wy 35/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


25.01.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa mate­ria­łów i pro­duk­tów medycz­nych — nr spra­wy 1/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


02.02.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych do dru­ka­rek — nr spra­wy 2/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


02.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa endo­pro­tez sta­wu bio­dro­we­go — nr spra­wy 3/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


02.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Moder­ni­za­cja Cen­tral­nej Reje­stra­cji na poz. 0 w Budyn­ku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 4/R/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


08.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa leków (uzu­peł­nie­nie) — nr spra­wy 7/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


11.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne ‑Dosta­wa sprzę­tu do reha­bi­li­ta­cji onko­lo­gicz­nej — nr spra­wy 6/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


11.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa igieł do biop­sji i akce­so­riów do strzy­kaw­ki CT — nr spra­wy 8/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


15.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa leków z pro­gra­mów leko­wych (uzu­peł­nie­nie)  — nr spra­wy 9/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


16.03.2022r — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne ‑Dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku do prze­pro­wa­dza­nia zabie­gów z zakre­su dzia­łal­no­ści Samo­dziel­nej Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki  — nr spra­wy 5/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


30.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne ‑Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — nr spra­wy 11/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


30.03.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa igieł do biop­sji — dogryw­ka — nr spra­wy 13/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


01.04.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne ‑Dosta­wa  leków cyto­sta­tycz­nych oraz leków z pro­gra­mów leko­wych  — nr spra­wy 10/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


13.04.2022r — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Dosta­wa wie­lo­ra­zo­we­go sprzę­tu medycz­ne­go na potrze­by Oddzia­łu Uro­lo­gii — nr spra­wy 12/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


10.05.2022r. ‑AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — Usłu­ga ubez­pie­cze­nia SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 14/U/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


20.05.2022r. ‑AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — dogryw­ka — nr spra­wy 15/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link


20.05.2022r. ‑AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi- nr spra­wy 17/D/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link


20.05.2022r. ‑AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — Kom­plek­so­wa usłu­ga pra­nia wraz z trans­por­tem  nr spra­wy 18/U/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link


23.05.2022r — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we ‑Moder­ni­za­cja Izby Przy­jęć na poz. ‑1 w Budyn­ku A i Moder­ni­za­cja Oddzia­łu Cho­rób Wewnętrz­nych na poz. 0  w Budyn­ku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 16/R/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


24.05.2022r. ‑AKTUALNE

Postę­po­wa­nie unij­ne — Trans­port, odbiór i uty­li­za­cja odpa­dów medycz­nych i nie­bez­piecz­nych   nr spra­wy 19/U/22. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link


 

 

Archi­wum:

Archi­wum 2021 (zakoń­czo­ne postę­po­wa­nia)
Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013