Przetargi

A A+ A++DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Zgod­nie z art. 40 ust.1 usta­wy pra­wo zamó­wień publicz­nych zamiesz­cza­my ogło­sze­nia o aktu­al­nie prze­pro­wa­dza­nych pro­ce­du­rach prze­tar­go­wych.

Kon­takt

Tele­fon: 42 634 12 70, e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Stro­na BIP: https://zozmswlodz.bip.gov.pl

Plan zamó­wień na 2020r

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139  000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa ręka­wi­czek dia­gno­stycz­nych jało­wych i nie­ja­ło­wych
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Ręka­wicz­ki 2020

Pro­jekt umo­wy po mody­fi­ka­cji

11.09.2020r. 

18.09.2020 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia 16.09.2020r.
pyta­nia 2 18.09.2020 
  infor­ma­cja z otwar­cia ofert 22.09.2020 NOWE
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa mate­ria­łów opa­trun­ko­wych.
 
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Dosta­wa mate­ria­łów opa­trun­ko­wych

Zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert

mody­fi­ka­cja Pakie­tu 2

24.08.2020r. 

01.09.2020r.

07.09.2020r.

Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 04.09.2020r. 
  infor­ma­cja z otwar­cia 09.09.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 24.09.2020 NOWE

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu  kom­pu­te­ro­we­go
 
Ogło­sze­nie, SIWZ:

dosta­wa sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go

zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert

mody­fi­ka­cja SIWZ

 21.08.2020r.

27.08.2020r.

31.08.2020r.

Wyja­śnie­nia:

odpo­wie­dzi 1

odpo­wie­dzi 2

odpo­wie­dzi 3

odpo­wie­dzi 4–10

24.08.2020r. 

25.08.2020r. 

25.08.2020r. 

31.08.2020r.

  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 04.09.2020r. 
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Aktu­al­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa sprzę­tu spe­cja­li­stycz­ne­go do zabie­gów z zakre­su elek­tro­fi­zjo­lo­gii  
Ogło­sze­nie, SIWZ:

elek­tro­fi­zjo­lo­gia

 10.08.2020r. 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 24.08.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.09.2020r. 
Wyni­ki    

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wywóz i uty­li­za­cja odpa­dów medycz­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ:

odpa­dy medycz­ne

 03.08.2020r. 

Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 10.08.2020r.
   
Wyni­ki wyni­ki 17.08.2020r. 

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa zamknię­te­go sys­te­mu pobie­ra­nia krwi do badań
Ogło­sze­nie, SIWZ:

sys­tem zamknię­ty

Załącz­nik 2 po mody­fi­ka­cji

20.07.2020r. 

24.07.2020r. 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpo­wie­dzi 24.07.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 29.07.2020r. 
Wyni­ki wyni­ki 07.08.2020r.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42   Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO I FINANSOWO-KSIĘGOWEGO WRAZ Z MODUŁEM GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ I ŚRODKÓW TRWAŁYCH (ERP)

 
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Sys­tem

prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert

prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 2

13.07.2020r. 

17.07.2020r.

21.07.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.07.2020r. 
  odpo­wie­dzi 2 21.07.2020r. 
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 24.07.2020r. 
Wyni­ki wyni­ki 03.08.2020r. 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

jed­no­ra­zów­ka 2020

mody­fi­ka­cja pakie­tu

01.07.2020r. 

16.07.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz.1 16.07.2020r. 
odpo­wie­dzi cz.2 24.07.2020r. 
 

infor­ma­cja z otwar­cia

spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwar­cia

03.08.2020r. 

05.08.2020r.

Wyni­ki

wyni­ki

unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 40

wyni­ki Pakiet 40

03.09.2020r. 

11.09.2020r. 

15.09.2020r. 

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy mate­ria­łów biu­ro­wych i eks­plo­ata­cyj­nych.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

mate­ria­ły biu­ro­we

zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert

25.06.2020r. 

01.07.2020r. 

Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.06.2020r. 
pyta­nia 2 01.07.2020r. 
  MODYFIKACJA PAKIETU 03.07.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 07.07.2020r. 
Wyni­ki wyni­ki 21.07.2020r.
  unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 3 24.07.2020r.
  wyni­ki w zakre­sie pakie­tu 3 24.07.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy leków dla potrzeb całe­go szpi­ta­la
Ogło­sze­nie, SIWZ:

leki 2020

pro­jekt umo­wy zmo­dy­fi­ko­wa­ny

25.06.2020r. 

16.07.2020r.

Wyja­śnie­nia: pyta­nia i odpo­wie­dzi 15.07.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 31.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 16.09.2020r.

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Usłu­gi ubez­pie­cze­nia Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ:

ubez­pie­cze­nie 2020

prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert

klucz publicz­ny

18.06.2020r.

26.06.2020r.

07.07.2020r.  

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi — infor­ma­cja na stro­nę 01.07.2020r. 
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.07.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 20.07.2020r. 

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 5 350.000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Wyko­na­nie pole­ga­ją­cych na moder­ni­za­cji dźwi­gów nr 2 i 5 oraz moder­ni­za­cji dźwi­gów nr 8 i 9  w SP ZOZ MSWiA w Łodzi
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Win­dy 2020

Mody­fi­ka­cja załącz­ni­ka nr 2

mody­fi­ka­cja pro­jek­tu umo­wy

27.05.2020r. 

08.06.2020r. 

09.06.2020r. 

Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 04.06.2020r.
Odpo­wie­dzi 2 08.06.2020r. 
  Infor­ma­cja z otwar­cia 15.06.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 17.06.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Esku­lap 2020

21.05.2020r.

Wyja­śnie­nia: zmia­na ter­mi­nu skła­da­nia ofert 26.05.2020r.
 

odpo­wie­dzi

29.05.2020r. 

  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert

 02.06.2020r. 

Wyni­ki informacja_o_wyborze 08.06.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy mate­ria­łów szew­nych.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Szwy 2020

05.05.2020r.

Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 12.05.2020r.

odpo­wie­dzi

odpo­wie­dzi 2

spro­sto­wa­nie do odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwar­cia

14.05.2020r. 

14.05.2020r. 

15.05.2020r. 

19.05.2020r. 

Wyni­ki wyni­ki 04.06.2020r. 

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu i mate­ria­łów medycz­nych dla potrzeb Pra­cow­ni cyto­sta­tycz­nej
Ogło­sze­nie, SIWZ:

sprzęt cyto 2020

mody­fi­ka­cja zał. nr 2

28.04.2020r.

30.04.2020r.

Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 30.04.2020r. 
pyta­nia 2 30.04.2020r. 
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 06.05.2020r. 
Wyni­ki wyni­ki 15.05.2020r. 

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: 
Dosta­wy opa­ko­wań do ste­ry­li­za­cji oraz testów.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Ste­ry­li­za­cja 2020

28.04.2020r. 

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 04.05.2020r. 
  infor­ma­cja z otwar­cia 08.05.2020r.  
Wyni­ki wyni­ki 15.05.2020r.  

 


 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we powy­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wa leków cyto­sta­tycz­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ:

leki cyto­sta­tycz­ne; mody­fi­ka­cja SIWZ;mody­fi­ka­cja 2 SIWZ

 

mody­fi­ka­cja 3 SIWZ; For­mu­larz ceno­wy po zmia­nach

spro­sto­wa­nie mody­fi­ka­cji 2 SIWZ

03.04.2020r.

10.04.2020r.

20.04.2020r. 

24.04.2020r. 

29.04.2020r.

Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 10.04.2020r.
  pyta­nia 2 16.04.2020r.
  pyta­nia 3 20.04.2020r. 
  pyta­nia 4 24.04.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia 07.05.2020r.
Wyni­ki

wyni­ki

unie­waż­nie­nie wybo­ru w pakie­cie 32

wyni­ki pakiet 32

26.05.2020r. 

28.05.2020r. 

02.06.2020r.


 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
NADZÓR AUTORSKI ORAZ USŁUGI SERWISOWE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INFO-MEDICA
Ogło­sze­nie, SIWZ:

Info­me­di­ca 2020

prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert

23.03.2020r.

31.03.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi oraz SIWZ po mody­fi­ka­cji 01.04.2020r.
  infor­ma­cja z otwar­cia 06.04.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 09.04.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy igieł do biop­sji oraz akce­so­riów do strzy­kaw­ki CT.
Ogło­sze­nie, SIWZ:

igły do biop­sji

Spro­sto­wa­nie SIWZ

21.02.2020r.

26.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 03.03.2020r.
     
Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.03.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Dosta­wy implan­tów, śrub, gwoź­dzi, pły­tek orto­pe­dycz­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Implan­ty orto­pe­dycz­ne

14.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi 20.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 25.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 17.03.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wa USG
Ogło­sze­nie, SIWZ: USG; Spro­sto­wa­nie SIWZ

12.02.2020r. 

14.02.2020r.

Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 i 4 do SIWZ 18.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 21.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 03.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy pły­nów infu­zyj­nych i pre­pa­ra­tów do odży­wia­nia pacjen­tów poza­je­li­to­wo i doje­li­to­wo
Ogło­sze­nie, SIWZ: pły­ny i żywie­nie 2020 10.02.2020r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 12.02.2020r.
pyta­nia 2

13.02.2020r.

pyta­nia 3 i 4; pyta­nia 5;pyta­nia 6

14.02.2020r.

17.02.2020r.

18.02.2020r.

Infor­ma­cja z otwar­cia ofert

20.02.2020r.

Wyni­ki wyni­ki 11.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:

Dosta­wy igieł do biop­sji i sprzę­tu do zab. wewnątrz­nacz.

Ogło­sze­nie, SIWZ: Igły do biop­sji oraz sprzęt do zab. wewnątrz­na­czy­nio­wych 07.02.2020r.
Wyja­śnie­nia: odpo­wie­dzi cz. 1 13.02.2020r.
odpo­wie­dzi cz. 2 13.02.2020r.
Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 18.02.2020r.
Wyni­ki informacja_o_wyborze 06.03.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy gazów medycz­nych
Ogło­sze­nie, SIWZ: gazy medycz­ne; Zał. nr 2 po mody­fi­ka­cji 2 04.02.2020r. 10.02.2020r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia wraz z mody­fi­ka­cją zał. 2 07.02.2020r.
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 12.02.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 21.02.2020r.

 


Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 139 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku i środ­kow dezyn­fek­cyj­nych — dogryw­ka.  
Ogło­sze­nie, SIWZ: Jed­no­ra­zów­ka 2020 dogryw­ka 15.01.2020r.  
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 1 20.01.2020r. 
  pyta­nia 2 i 3 22.01.2020r.
  Infor­ma­cja z otwar­cia ofert 27.01.2020r.
Wyni­ki wyni­ki 11.02.2020r.

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia: Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych
Ogło­sze­nie, SIWZ: Naczy­niów­ka 2019 dogryw­ka 20.12.2019r. 
Wyja­śnie­nia: pyta­nia 30.12.2019
infor­ma­cja z otwar­cia ofert 08.01.2020
Wyni­ki wyni­ki 28.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:  Dosta­wa środ­ków dezyn­fek­cyj­nych.  
Ogło­sze­nie, SIWZ:  Dezyn­fek­cja 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 11.12.2019 
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwar­cia

12.12.2019

19.12.2019

Wyni­ki informacja_o_wyborze 10.01.2020

 

Postę­po­wa­nie prze­tar­go­we poni­żej 144 000 euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42 Zakoń­czo­ne
Tytuł zamó­wie­nia:
Świad­cze­nie usług w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych / kalibracji/ lega­li­za­cji / wzor­co­wa­nia / wali­da­cji sprzę­tu medycz­ne­go
 
Ogło­sze­nie, SIWZ: Prze­glą­dy 2020r 04.12.2019 
Wyja­śnie­nia: prze­su­nię­cie ter­mi­nu skła­da­nia ofert 10.12.2019
 

odpo­wie­dzi

infor­ma­cja z otwar­cia

spro­sto­wa­nie do infor­ma­cji z otwar­cia

12.12.2019

17.12.2019

13.01.2020 

Wyni­ki informacja_o_wyborze 14.01.2020

 


Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013