Przetargi

A A+ A++


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt

Tele­fon: 42 634 12 70, e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZamawiający

Plan 2021

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 1

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 2

Plan zamó­wien aktu­ali­za­cja 3

 

Postę­po­wa­nia 2021:


24.02.2021
Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa mate­ria­łów i pro­duk­tów medycz­nych — nr spra­wy 1/D/21. Link do do plat­for­my, na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


14.04.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — usłu­ga odbio­ru, wywo­zu i uty­li­za­cji odpa­dów medycz­nych i nie­bez­piecz­nych — nr spra­wy 2/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


21.04.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji kla­sycz­nych — nr spra­wy 3/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie -link.


22.04.2021

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — dosta­wa pro­duk­tów lecz­ni­czych z zakre­su che­mio­te­ra­pii — nr spra­wy 5/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


28.04 2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa leków do pro­gra­mów leko­wych — nr spra­wy 4/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


05.05.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa 2 szt cyfro­wych apa­ra­tów RTG z zawie­sze­niem sufi­to­wym — nr spra­wy 6/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


18.05.2021

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 7/U/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


19.05.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa endo­pro­tez sta­wu kola­no­we­go, sta­wu bio­dro­we­go — nr spra­wy 8/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


31.05.2021

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa łóżek szpi­tal­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 10/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


07.06.2021

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — nad­zór autor­ski i usłu­gi ser­wi­so­we sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go ESKULAP — nr spra­wy 11/U/21.Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


16.06.2021r

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Prze­bu­do­wa dachów w SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 9/R/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


Archi­wum:

Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013