Przetargi

A A+ A++


DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Kon­takt:

Tele­fon: 42 634 12 70
e‑mail: zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

 

Link do plat­for­my zaku­po­wej eZamawiający

Link do plat­for­my zaku­po­wej OpenNexus

 

Plan 2021

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 8

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 9

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 10

Plan zamó­wień aktu­ali­za­cja 11

Postę­po­wa­nia 2021:


03.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — nr spra­wy 20/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


17.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Suk­ce­syw­ne dosta­wy socze­wek wewnątrz­gał­ko­wych wraz z dzier­ża­wą bio­me­tru optycz­ne­go oraz z sys­te­mem wspie­ra­ją­cym pra­cę chi­rur­ga w zakre­sie kal­ku­la­cji i wsz­cze­pia­nia socze­wek wewnątrz­gał­ko­wych — nr spra­wy 21/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


20.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy mate­ria­łów opa­trun­ko­wych i mate­ria­łów do ste­ry­li­za­cji — nr spra­wy 22/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


30.09.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy odczyn­ni­ków i mate­ria­łów pomoc­ni­czych do ana­li­za­to­rów para­me­trów kry­tycz­nych — nr spra­wy 24/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


06.10.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu dla potrzeb Pra­cow­ni elek­tro­fi­zjo­lo­gii — nr spra­wy 23/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


08.10.2021r. ‑ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie unij­ne — dosta­wa spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu medycz­ne­go na potrze­by Oddzia­łu Uro­lo­gii- nr spra­wy 26/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


11.10.2021r. — ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy sprzę­tu do zabie­gów wewnątrz­na­czy­nio­wych i ope­ra­cji kla­sycz­nych (dogryw­ka)  — nr spra­wy 25/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie link.


05.11.2021r. — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wy gazów medycz­nych i tech­nicz­nych wraz z dzier­ża­wą butli i zbior­ni­ka na tlen cie­kły medycz­ny  — nr spra­wy 27/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie —  link.


08.11.2021r.- ZAKOŃCZONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Zakup i dosta­wa cen­tra­li moni­to­ru­ją­cej wraz z moni­to­ra­mi kar­dio­lo­gicz­ny­mi dla Samo­dziel­ne­go Pod­od­dzia­łu Kar­dio­lo­gii — nr spra­wy 28/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


10.11.2021r. — ZAKOŃCZONE-UNIEWAŻNIONE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa apa­ra­tów USG na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 29/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


19.11.2021r — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa sprzę­tu medycz­ne­go jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku — dogryw­ka — nr spra­wy 31//D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie - link.


25.11.2021r- AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa apa­ra­tów USG na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi — nr spra­wy 34/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


25.11.2021r- AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa pro­duk­tów lecz­ni­czych z zakre­su che­mio­te­ra­pii (uzu­peł­nie­nie)- nr spra­wy 30/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


29.11.2021r — AKTUALNE

Postę­po­wa­nie kra­jo­we — Dosta­wa mate­ria­łów szew­nych- nr spra­wy 33/D/21. Link do plat­for­my na któ­rej zamiesz­czo­ne jest postę­po­wa­nie — link.


Archi­wum:

Archi­wum 2021 (zakoń­czo­ne postę­po­wa­nia)
Archi­wum 2020
Archi­wum 2019
Archi­wum 2018
Archi­wum 2017
Archi­wum 2016
Archi­wum 2015
Archi­wum 2014
Archi­wum 2013