Sterylizacja

A A+ A++

Ofe­ru­je­my usłu­gi ste­ry­li­za­cji, narzę­dzi i wyro­bów medycz­nych, zgod­nej z wymo­ga­mi sani­tar­ny­mi, któ­ra gwa­ran­tu­je sku­tecz­ną ochro­nę przed zakażeniami.

Sprzęt ste­ry­li­zo­wa­ny jest nasy­co­ną parą wod­ną lub tlen­kiem ety­le­nu dla wyro­bów ter­mo­la­bil­nych. Nie bez zna­cze­nia  jest fakt, że do kon­tro­li sku­tecz­no­ści ste­ry­li­za­cji codzien­nie sto­so­wa­ne są testy bio­lo­gicz­ne o szyb­kim odczy­cie. Sprzęt pako­wa­ny jest w papier – folię lub papier kre­po­wy. Do każ­de­go pakie­tu wkła­da­ny jest test chemiczny.

Świad­czy­my usłu­gi dla wszyst­kich oddzia­łów, porad­ni i blo­ku ope­ra­cyj­ne­go szpi­ta­la oraz klien­tów zewnętrznych.

W przy­pad­ku zain­te­re­so­wa­nia ofer­tą pro­si­my o kon­takt na adres mailowy

dyrekcja@zozmswlodz.pl

Skon­tak­tu­je­my się z Pań­stwem i przed­sta­wi­my szczegóły.

Do pobra­nia ulot­ka usług sterylizacyjnych

ulot­ka sterylizacja

 

GALERIA