Kontakt

A A+ A++

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdrowotnej
Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi

qr kod

ul. Pół­noc­na 42
91–425 Łódź

 

              NIP: 726–00-04–820
              REGON: 470805076
              KRS: 0000023744

 kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Nr kon­ta ban­ko­we­go: 39 1130 1163 0014 7053 9720 0004

DOJAZD

TELEFONY I GODZINY PRZYJĘĆ

1. CENTRALA

tel. 42 634 11 00
fax 42 678 55 23

2. CENTRALNA REJESTRACJA

(zapi­sy do Porad­ni Specjalistycznych)

Reje­stra­cja czynna:
pn-czw w godz. 07:00–18:00
pt w godz. 07:00–15:00
tel. 42 634 12 25

Lista Porad­ni Spe­cja­li­stycz­nych w Zakład­ce O SZPITALU -> PORADNIE

3. Rejestracja POZ (lekarz pierwszego kontaktu)

tel. 42 634 11 24
fax 42 634 12 58
Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na czyn­na w godzi­nach: 07:00–18:00

4. Poradnia Medycyny Pracy

tel. 42 634 12 47
Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na czyn­na w godzi­nach: 07:45–13:45

5. Centrum Stomatologii

Reje­stra­cja tel. 42 634 14 40
Reje­stra­cja tele­fo­nicz­na czyn­na w godz. 08:00–19:00

6. Pracownia USG

Zapi­sy wyłącz­nie tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 42 634 11 45
w godzi­nach: pn-pt 08:00–14:00

7. USG Doppler

Zapi­sy w Cen­tral­nej Reje­stra­cji tel. 42 634 12 25
Bada­nia wyko­ny­wa­ne w śro­dy w godz. 14:30–16:30

8. Zakład Usprawniania Leczniczego

Reje­stra­cja tel. 42 634 14 25
Reje­stra­cja czynna:

pn 08:00–18:00
wt, czw 11:00–16:00
śr, pt 08:00–13:00

Zakład Uspraw­nia­nia Lecz­ni­cze­go czynny:
pn, śr, pt 08:00–15:00
wt, czw 11:00–18:00

9. Zakład Radiologii (RTG, Mammografia, Tomografia Komputerowa)

Reje­stra­cja czyn­na 07:30–15:00
tel. 42 634 11 83

10. Pracownia Endoskopii

(bada­nia: kolo­no­sko­pia i gastroskopia)
Ter­mi­ny badań uma­wia­ne tele­fo­nicz­nie  tel. 42 634 14 47
pn-pt w godz. 10:00–12:00

Odbiór wyni­ków histo­pa­to­lo­gicz­nych codzien­nie w godzi­nach 08:00–12:00 – po upły­wie 3 (trzech) tygo­dni od dnia badania.

11. Punkt Pobrań (Laboratorium)

tel. 42 634 12 00
Punkt pobrań czynny:

pn, śr, czw, pt 07:30–15:00

wt 07:30–18:00

12. Inspektor Ochrony Danych

Lubo­mir Marecki
tel. 42 634 11 40
E‑mail: iod@zoz-mswia-lodz.pl

13. Administracja telefony

Wię­cej w Zakład­ce O SZPITALU -> ADMINISTRACJA