Teleporady

A A+ A++

Uprzej­mie infor­mu­je­my, iż w tro­sce o bez­pie­czeń­stwo Pań­stwa i naszych pra­cow­ni­ków, celem zapo­bie­ga­nia COVID ‑19 i innym cho­ro­bom zakaź­nym, SP ZOZ MSWiA w Łodzi wdro­żył bez­piecz­ny tryb orga­ni­za­cji wizyt w for­mie tele­po­rad, reali­zo­wa­nych w Porad­niach Spe­cja­li­stycz­nych  oraz  w Porad­ni  Leka­rza POZ.

 

Kon­sul­ta­cja z leka­rzem  odby­wa się dro­gą roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, zre­ali­zo­wa­nej w dniu wcze­śniej umó­wio­nej  wizy­ty, w godzi­nach pra­cy porad­ni, wg poniższego:

 

Lekarz dzwo­ni do pacjen­ta lub
Pacjent dzwo­ni do lekarza

 

Nume­ry tele­fo­nów do gabi­ne­tów lekarskich:

 

Porad­nia kar­dio­lo­gicz­na — 42 634 12 21
Porad­nia neu­ro­lo­gicz­na — 42 634 13 47
Porad­nia pul­mo­no­lo­gicz­na — 42 634 13 48
Porad­nia oku­li­stycz­na — 42 634 14 04
Porad­nia laryn­go­lo­gicz­na — 42 634 14 93
Porad­nia gastro­lo­gicz­na — 42 634 14 79
Porad­nia uro­lo­gicz­na — 42 634 12 48
Porad­nia der­ma­to­lo­gicz­na — 42 634 14 81
Porad­nia osteoporozy/reumatologii — 42 634 14 63
Porad­nia endo­kry­no­lo­gicz­na — 42 634 11 55
Porad­nia naczy­nio­wa — 42 634 13 59
Porad­nia onko­lo­gicz­na — 42 634 13 94
Porad­nia orto­pe­dycz­na — 42 634 14 94
Porad­nia  chi­rur­gia ogól­na — 42 63414 95

 

Nume­ry tele­fo­nów do gabi­ne­tów leka­rzy POZ :

 

Dr Cichow­ska — 42 634 15 37,

Dr Hara­sim­czuk — 42 634 12 94,

Dr Gaj­der — 42 634 11 36

Dr Binek — 42 634 13 49

Dr Cze­kal­ska — 42 634 14 71

 

W ramach tele­po­ra­dy  pacjent ma możliwość:

a).omówienia dole­gli­wo­ści,

b).skonsultowania wyni­ków badań labo­ra­to­ryj­nych, obra­zo­wych i innych,

c).zweryfikowania inte­rak­cji lekowych,

d).uzyskania e‑recepty,

e).otrzymania zale­ceń co do dal­sze­go postępowania

 

Jeśli lekarz, pod­czas roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej , na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­ne­go wywia­du lub wyni­ków badań oce­ni, że stan zdro­wia pacjen­ta wyma­ga oso­bi­ste­go sta­wie­nia się w pla­ców­ce, zosta­nie wyzna­czo­na wizy­ta w poradni.

 

W przy­pad­ku pytań lub wąt­pli­wo­ści  oraz w celu umó­wie­nia lub prze­ło­że­nia wizy­ty, zachę­ca­my Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z n/w form kontaktu:

Dla Porad­ni specjalistycznych :

 Tel: 42 634 12 25 lub
 e‑mail: centralna.rejestracja@zoz-mswia-lodz.pl

Dla Porad­ni leka­rza POZ

 Te: 42 634 11 24 lub

e‑mail: poz@zoz-mswia-lodz.pl

 

Korzy­sta­nie z tele­po­rad, w związ­ku z ryzy­kiem zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem, posia­da reko­men­da­cje Mini­ster­stwa Zdro­wia, Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia oraz Rzecz­ni­ka Praw Pacjenta.