Konkursy

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia o aktualnych konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-03-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-04-2020 NOWE

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-02-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-02-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni Endo­sko­po­wej i Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2020
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-01-2020

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań z zakre­su dia­gno­sty­ki labo­ra­to­ryj­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-12-2019
Wyja­śnie­nia: Pobierz 23-12-2019
Pobierz 31-12-2019
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-01-2020

Archi­wum kon­kur­sów 2019

Archi­wum kon­kur­sów 2018

Archi­wum kon­kur­sów 2017

Archi­wum kon­kur­sów 2016

Archi­wum kon­kur­sów 2013 — 2015