Konkursy

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ogłoszenia o aktualnych konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia zabie­gów ope­ra­cyj­nych w dzie­dzi­nie orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narzą­dów ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-01-2019 NOWE
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 15-11-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, chi­rur­gicz­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-10-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-11-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia przez leka­rza badań dia­gno­stycz­nych i zabie­gów w Pra­cow­ni USG w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie orto­pe­dii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie elek­tro­fi­zjo­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 01-10-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa kar­dio­lo­gicz­ne­go w Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-08-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-08-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań myko­lo­gicz­nych wraz z ich opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 02-08-2018
Wyja­śnie­nia: Pobierz 10-08-2018
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
14-08-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie uro­lo­gii w ramach dyżu­rów lekar­skich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-07-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cyj­nej opie­ki położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­nej spra­wo­wa­nej przez położ­ną śro­do­wi­sko­wo-rodzin­ną na rzecz pacjen­tów Porad­ni POZ SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-07-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii, zacho­waw­cze­go, onko­lo­gicz­ne­go i chi­rur­gicz­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-06-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-06-2018
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie uro­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gicz­nym i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­chia­trii w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie gastro­en­te­ro­lo­gii w Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej i w Pra­cow­ni Endo­sko­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:
Pobierz
04-06-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych — wyko­ny­wa­nia usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-05-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 14-05-2018 
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 16-05-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie radio­te­ra­pii onko­lo­gicz­nej w Porad­ni Onko­lo­gicz­nej SP ZOZ MSWiA.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-04-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz  24-04-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań cyto­flu­oro­me­trycz­nych, cyto­ge­ne­tycz­nych i wiru­so­lo­gicz­nych wraz z ich opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 22-03-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 1
Pobierz 2
28-03-2018
29-03-2018
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz 04-04-2018

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań mole­ku­lar­nych tkan­ki nowo­two­ro­wej wraz z opisem

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 22-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 05-03-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Nie­roz­strzy­gnię­ty — powód: brak ofert  22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń w zakre­sie die­te­ty­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  Porad­ni Medy­cy­ny Pra­cy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie laryn­go­lo­gii  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-02-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 22-02-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi za pomo­cą kare­tek „P” i „T”.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 26-01-2018 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 07-01-2018 
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie kar­dio­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie oku­li­sty­ki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-01-2018 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 31-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań z zakre­su medy­cy­ny nukle­ar­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 06-12-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz  15-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert  na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań z zakre­su dia­gno­sty­ki labo­ra­to­ryj­nej na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-12-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 11-01-2018 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert  na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań EEG wraz z ich opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 01-12-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  12-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 01-12-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  11-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki  w zakre­sie dia­gno­sty­ki oku­li­stycz­nej w Porad­ni i Oddzia­le Oku­li­stycz­nym SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-11-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  15-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie uro­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-11-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  15-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach peł­nio­nych dyżu­rów lekar­skich w zakre­sie kar­dio­lo­gii inter­wen­cyj­nej w ostrych zespo­łach wień­co­wych oraz wyko­ny­wa­niem badań angio­gra­ficz­nych i tera­pii naczy­nio­wej w Samo­dziel­nej Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-11-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  15-12-2017 N

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie oku­li­sty­ki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-11-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 15-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go, ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii oraz kar­dio­lo­gicz­ne­go w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-11-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz  15-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia odczy­nu immu­no­hi­sto­che­micz­ne­go (tyl­ko bar­wie­nie pre­pa­ra­tu) bez oce­ny pre­pa­ra­tu histo­pa­to­lo­gicz­ne­go z zasto­so­wa­niem jed­ne­go prze­ciw­cia­ła na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 29-11-2017 
Wyja­śnie­nia: Odpo­wiedź 1

Odpo­wiedź 2

Spro­sto­wa­nie 1

01-12-2017 

05-12-2017

06-12-2017 

Wynik postę­po­wa­nia:  Pobierz  08-12-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-10-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Wyni­ki  26-10-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-10-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:  Wyni­ki  26-10-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie uro­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-10-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

Szcze­gó­ło­we warun­ki kon­kur­su ofert i mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne zwa­ne dalej „warun­ka­mi” na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań pato­mor­fo­lo­gicz­nych na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 01-09-2017 
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 07-09-2017 
Odpo­wie­dzi 2 08-09-2017 
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 12-09-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-08-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie peł­nie­nia obo­wiąz­ków leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-08-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 25-08-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i chi­rur­gii naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni USG  w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-08-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 25-08-2017 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie badań RTG klat­ki pier­sio­wej (wraz z opi­sem), wyko­ny­wa­nych na potrze­by pra­cow­ni­ków Komen­dy Powia­to­wej Policji 

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-07-2017
Wyja­śnie­nia: Odpo­wie­dzi 1 11-07-2017
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 14-07-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 04-07-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 13-07-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-06-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28-06-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-06-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28-06-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie uro­lo­gii w ramach dyżu­rów lekar­skich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 16-05-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 07-06-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie trans­por­tu sani­tar­ne­go świad­czo­ne­go za pomo­cą kare­tek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-05-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 22-05-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 10-03-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 26-04-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ope­ra­cyj­ne­go oraz ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 20-02-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 20-02-2017
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 28-02-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-02-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 26-04-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej oraz w Pra­cow­ni Endo­sko­po­wej i Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-01-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Wyni­ki 31-01-2017

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związ­ku z kon­kur­sem ofert na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ura­zo­wo orto­pe­dycz­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-01-2017 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Archi­wum kon­kur­sów 2016

Archi­wum kon­kur­sów 2013 — 2015