Konkursy

A A+ A++

Ogłoszenia o aktualnych konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi


Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2021 NOWE
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie chi­rur­gii ogól­nej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2021 NOWE
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej wraz z peł­nie­niem dyżu­rów medycz­nych w zakre­sie orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii ruchu w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-09-2021 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie elek­tro­fi­zjo­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-09-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-09-2021 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań pato­mor­fo­lo­gicz­nych (bar­wie­nie wraz z oce­ną odczy­nów) na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 31-08-2021 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 06-09-2021 
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 08-09-2021 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie usług medycz­nych w zakre­sie wyko­ny­wa­nia badań myko­lo­gicz­nych wraz z opi­sem na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 30-08-2021 
Wyja­śnie­nia: Pobierz 02-09-2021 
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 07-09-2021 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa kar­dio­lo­gicz­ne­go w Pra­cow­ni Hemo­dy­na­mi­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-08-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 26-08-2021 

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cyj­nej opie­ki położ­ni­czo-gine­ko­lo­gicz­nej spra­wo­wa­nej przez położ­ną śro­do­wi­sko­wo-rodzin­ną na rzecz pacjen­tów Porad­ni POZ SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-07-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-07-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie cało­do­bo­wych  świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 13-07-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 30-07-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie cało­do­bo­wych  świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa ane­ste­zjo­lo­gicz­ne­go i inten­syw­nej tera­pii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 14-06-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-06-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na peł­nie­nie dyżu­rów per­so­ne­lu medycz­ne­go: lekar­skie­go, pie­lę­gniar­skie­go i pomoc­ni­cze­go w sie­dzi­bie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 09-06-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 29-06-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie gastro­en­te­ro­lo­gii w Porad­ni Gastro­en­te­ro­lo­gicz­nej i w Pra­cow­ni Endo­sko­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-05-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 02-06-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wyko­ny­wa­nie odczy­nu immu­no­hi­sto­che­micz­ne­go (tyl­ko bar­wie­nie pre­pa­ra­tu) bez oce­ny pre­pa­ra­tu histo­pa­to­lo­gicz­ne­go z zasto­so­wa­niem jed­ne­go prze­ciw­cia­ła na potrze­by SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 17-05-2021
Wyja­śnie­nia: Pobierz 20-05-2021
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 26-05-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­cho­lo­gicz­nym i psy­cho­te­ra­peu­tycz­nym w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-05-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-05-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie uro­lo­gii w ramach dyżu­rów lekar­skich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-05-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-05-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie psy­chia­trii w Porad­ni Zdro­wia Psy­chicz­ne­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 12-05-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 27-05-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 19-04-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 11-05-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie cało­do­bo­wych  świad­czeń medycz­nych w zakre­sie pie­lę­gniar­stwa w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-03-2021 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie endo­kry­no­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 08-03-2021 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia:    

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-02-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 25-02-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych tj. cało­do­bo­wej opie­ki medycz­nej przez ratow­ni­ka medycz­ne­go w Izbie Przy­jęć SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-02-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 25-02-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w zakre­sie neu­ro­lo­gii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-02-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 25-02-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej i sta­cjo­nar­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie laryn­go­lo­gii  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-02-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 25-02-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń w zakre­sie die­te­ty­ki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 11-02-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 25-02-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej opie­ki spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie kar­dio­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 18-01-2021 
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 28-01-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń medycz­nych w  zakre­sie sto­ma­to­lo­gii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 14-01-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 28-01-2021

Ogło­sze­nie o szcze­gó­ło­wych warun­kach, jakie powin­na speł­niać ofer­ta zło­żo­na w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych w ramach ambu­la­to­ryj­nej spe­cja­li­stycz­nej w zakre­sie oku­li­sty­ki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogło­sze­nie, SIWZ Pobierz 14-01-2021
Wyja­śnie­nia:    
Wynik postę­po­wa­nia: Pobierz 28-01-2021

Archi­wum kon­kur­sów 2020

Archi­wum kon­kur­sów 2019

Archi­wum kon­kur­sów 2018

Archi­wum kon­kur­sów 2017

Archi­wum kon­kur­sów 2016

Archi­wum kon­kur­sów 2013 — 2015