Unia Europejska – Realizowane Projekty

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Tytuł projektu: Opis
Informatyzacja i wdrożenie innowacyjnych usług e-Zdrowie w ZOZ MSWiA w Łodzi
kluczem do poprawy jakości obsługi pacjenta
W RAMACH:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2. E-usługi publiczne

Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej
i sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii w ZOZ MSWiA
w Łodzi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 – Inwestycje
w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytetu XII-Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

———————————————————————–
Reportaż „Doktor na tropie wartowników” jest relacją z sali operacyjnej, pokazuje pracę lekarzy z łódzkiego szpitala MSWiA – dr. Marka Stępnia i całego zespołu. Lekarze stosują najnowocześniejsze metody operacyjnego leczenia nowotworu piersi. W dniu, w którym nagrywano reportaż operowano 6 pań z rakiem piersi. Autorką reportażu jest Dorota Matyjasik z Radia Łódź.
Źródło: NFZ
Pobierz / posłuchaj
———————————————————————–
Slajdy z konferencji prasowej
mswia 04-01-2010.pdf
mswia 06-07-2010.pdf
———————————————————————–
Fragmenty w wiadomościach Łódźkich
TVP3
———————————————————————–

Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości usług medycznych Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Priorytet 1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów .

Działania 1.3 –  Regionalna Infrastruktura Społeczna.

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprawa jakości bezpieczeństwa energetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka –  Działanie II.7 Elektroenergetyka).
Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów gromadzenia, przepływu  i ochrony informacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Archiwalne przetargi Projektów Unijnych


OPIS
PZUSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi informuje, że PZU Życie S.A. dofinansował z Funduszu Prewencyjnego zakup ochronnej odzieży medycznej dla pracowników Szpitala w kwocie 50.000,00 złotych.