infolinia

Unia Europejska – Realizowane Projekty


 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi realizuje Projekt pn. „Wsparcie Szpitala SP ZOZ MSWiA w Łodzi w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia” w ramach 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa  o dofinansowanie  nr POIS.09.02.00-00-0216/23

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10.519.256,79 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 10.515.447,95 PLN 

Podział dofinansowania:

85% – środki z POIiŚ

15% środki z dotacji celowej

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sprawności diagnostycznej dzięki inwestycji w zakup nowoczesnego wyposażenia dla:

Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej

Bloku Operacyjnego

Oddziału Intensywnej Terapii i Działu Anestezjologii

Pracowni Endoskopii

Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Załączniki:

Pismo okólne z dnia 18.10.2023

dot. projektu Wsparcie Szpitala w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia


Tytuł projektu:Opis
Informatyzacja i wdrożenie innowacyjnych usług e-Zdrowie w ZOZ MSWiA w Łodzi
kluczem do poprawy jakości obsługi pacjenta (1,75MB ,PDF)

W RAMACH:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013

Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2. E-usługi publiczne

Poprawa jakości świadczeń medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej
i sprzętu medycznego służącego do diagnostyki i terapii w ZOZ MSWiA
w Łodzi (61,2 KB, PDF)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 – Inwestycje
w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym

Priorytetu XII-Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

———————————————————————–
Reportaż „Doktor na tropie wartowników” jest relacją z sali operacyjnej, pokazuje pracę lekarzy z łódzkiego szpitala MSWiA – dr. Marka Stępnia i całego zespołu. Lekarze stosują najnowocześniejsze metody operacyjnego leczenia nowotworu piersi. W dniu, w którym nagrywano reportaż operowano 6 pań z rakiem piersi. Autorką reportażu jest Dorota Matyjasik z Radia Łódź.
Źródło: NFZ

Reportaż „Doktor na tropie wartowników” (31,4 MB, MP3)


Slajdy z konferencji prasowej

Slajdy z konferencji prasowej 04-01-2010.pdf (0.98 MB, PDF)

Slajdy z konferencji prasowej 06-07-2010.pdf (1,39 MB, PDF)


Fragmenty w wiadomościach Łódźkich
TVP3

Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości usług medycznych

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Priorytet 1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów .

Działania 1.3 –  Regionalna Infrastruktura Społeczna.

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Poprawa jakości bezpieczeństwa energetycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi (458 KB, PDF)Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka –  Działanie II.7 Elektroenergetyka).
Zwiększenie efektywności zarządzania, poprawa dostępności usług oraz wzrost jakości opieki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających wspieranie procesów gromadzenia, przepływu  i ochrony informacji. (335 KB, PDF)Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 


Archiwalne przetargi Projektów Unijnych


OPIS
PZUSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi informuje, że PZU Życie S.A. dofinansował z Funduszu Prewencyjnego zakup ochronnej odzieży medycznej dla pracowników Szpitala w kwocie 50.000,00 złotych.

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj