Unia Europejska — Realizowane Projekty

A A+ A++

Tytuł pro­jek­tu: Opis
Infor­ma­ty­za­cja i wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych usług e‑Zdrowie w ZOZ MSWiA w Łodzi
klu­czem do popra­wy jako­ści obsłu­gi pacjenta
W RAMACH:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007–2013

Oś prio­ry­te­to­wa IV. Spo­łe­czeń­stwo Infor­ma­cyj­ne, Dzia­ła­nie IV.2. E‑usługi publiczne

Popra­wa jako­ści świad­czeń medycz­nych poprzez zakup apa­ra­tu­ry obrazowej
i sprzę­tu medycz­ne­go słu­żą­ce­go do dia­gno­sty­ki i tera­pii w ZOZ MSWiA
w Łodzi
Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach:

Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Infra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko w ramach Dzia­ła­nia 12.2 – Inwestycje
w infra­struk­tu­rę ochro­ny zdro­wia o zna­cze­niu ponadregionalnym

Prio­ry­te­tu XII-Bez­pie­czeń­stwo zdro­wot­ne i popra­wa efek­tyw­no­ści sys­te­mu ochro­ny zdrowia

———————————————————————–
Repor­taż “Dok­tor na tro­pie war­tow­ni­ków” jest rela­cją z sali ope­ra­cyj­nej, poka­zu­je pra­cę leka­rzy z łódz­kie­go szpi­ta­la MSWiA — dr. Mar­ka Stęp­nia i całe­go zespo­łu. Leka­rze sto­su­ją naj­no­wo­cze­śniej­sze meto­dy ope­ra­cyj­ne­go lecze­nia nowo­two­ru pier­si. W dniu, w któ­rym nagry­wa­no repor­taż ope­ro­wa­no 6 pań z rakiem pier­si. Autor­ką repor­ta­żu jest Doro­ta Maty­ja­sik z Radia Łódź.
Źró­dło: NFZ
Pobierz / posłuchaj
———————————————————————–
Slaj­dy z kon­fe­ren­cji prasowej
mswia 04-01-2010.pdf
mswia 06-07-2010.pdf
———————————————————————–
Frag­men­ty w wia­do­mo­ściach Łódźkich
TVP3
———————————————————————–

Zakup sprzę­tu medycz­ne­go dla ZOZ MSWiA w Łodzi klu­czem do popra­wy jako­ści usług medycz­nych Zin­te­gro­wa­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go na lata 2004–2006.

Prio­ry­tet 1 — Roz­bu­do­wa i Moder­ni­za­cja Infra­struk­tu­ry Słu­żą­cej Wzmac­nia­niu Kon­ku­ren­cyj­no­ści Regionów .

Dzia­ła­nia 1.3 —  Regio­nal­na Infra­struk­tu­ra Społeczna.

Współ­fi­nan­so­wa­ne­go z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regionalnego

Popra­wa jako­ści bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi Zamó­wie­nie jest współ­fi­nan­so­wa­nie ze środ­ków Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007–2013 (Oś prio­ry­te­to­wa II. Ochro­na śro­do­wi­ska, zapo­bie­ga­nie zagro­że­niom i ener­ge­ty­ka —  Dzia­ła­nie II.7 Elektroenergetyka).
Zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści zarzą­dza­nia, popra­wa dostęp­no­ści usług oraz wzrost jako­ści opie­ki SP ZOZ MSW w Łodzi poprzez wdro­że­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań umoż­li­wia­ją­cych wspie­ra­nie pro­ce­sów gro­ma­dze­nia, prze­pły­wu  i ochro­ny informacji. Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Unię Euro­pej­ska z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Roz­wo­ju Regio­nal­ne­go w ra mach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Łódz­kie­go na lata 2007–2013.


Archiwalne przetargi Projektów Unijnych


OPIS
PZUSamo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych w Łodzi infor­mu­je, że PZU Życie S.A. dofi­nan­so­wał z Fun­du­szu Pre­wen­cyj­ne­go zakup ochron­nej odzie­ży medycz­nej dla pra­cow­ni­ków Szpi­ta­la w kwo­cie 50.000,00 złotych.