Deklaracja dostępności strony internetowej oraz e‑Rejestracji SP ZOZ MSWiA w Łodzi

A A+ A++

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie  do ser­wi­su inter­ne­to­we­go SP ZOZ MSWiA w Łodzi oraz stro­ny e‑Rejestracja obsłu­gu­ją­cej elek­tro­nicz­ną reje­stra­cję Pacjen­tów SP ZOZ MSWiA.

 

Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 08/12/2014 r.

Data ostat­niej dużej aktu­ali­za­cji: 17/06/2020 r.

Stro­na inter­ne­to­wa www.zoz-mswia-lodz.pl jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du poniż­szych nie­zgod­no­ści lub wyłączeń:

  1. mogą zda­rzyć się sytu­acje, że pomi­mo sta­rań redak­to­rów ser­wi­su, pew­ne doku­men­ty opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie są nie­do­stęp­ne z uwa­gi na fakt, że:
  • pocho­dzą z róż­nych źródeł,
  • opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły przed wej­ściem w życie usta­wy o dostęp­no­ści cyfrowej.
  1. nie­któ­re fil­my zamiesz­czo­ne w ser­wi­sie mogą rów­nież nie posia­dać napi­sów czy innych wyma­ga­nych ele­men­tów, z uwa­gi na fakt, że zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne rów­nież przed wej­ściem w życie usta­wy o dostęp­no­ści cyfrowej.
  2. ze wzglę­du na prze­sta­rza­łą tech­no­lo­gię wyko­na­nia stro­ny i jej zamknię­ty cha­rak­ter nie jest moż­li­wa jej mody­fi­ka­cja w peł­nym zakre­sie, co unie­moż­li­wia wpro­wa­dze­nie peł­nej dostęp­no­ści cyfrowej.

 

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia 28/09/2020 r.

Data ostat­niej aktu­ali­za­cji: 31/03/2022 r.

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Na stro­nie inter­ne­to­wej moż­na korzy­stać ze stan­dar­do­wych skró­tów klawiaturowych.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kon­takt. Oso­bą odpo­wie­dzial­ną jest Patryk Domi­nik, adres poczty:

elek­tro­nicz­nej: kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

papie­ro­wej: 91–425 Łódź, ul. Pół­noc­na 42

Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji w for­mach alter­na­tyw­nych, na przy­kład odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nia zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji w for­mie alter­na­tyw­nej, powin­na tak­że okre­ślić for­mę tej informacji.

Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie i nie póź­niej, niż w cią­gu 7 dni. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do informacji.

W przy­pad­ku, gdy pod­miot odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go dostę­pu do infor­ma­cji, moż­na zło­żyć skar­gę na takie działanie.

Po wyczer­pa­niu wszyst­kich moż­li­wo­ści skar­gę moż­na prze­słać tak­że do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich.

 

Dostęp­ność architektoniczna

 

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrznych
i Admi­ni­stra­cji w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42, 91–425 Łódź

 

Do budyn­ku pro­wa­dzą 3 wej­ścia – wszyst­kie są przy­sto­so­wa­ne do potrzeb dla osób niepełnosprawnych:

- od ul. Dwer­nic­kie­go – plat­for­ma (dźwig dla nie­peł­no­spraw­nych), drzwi otwie­ra­ne auto­ma­tycz­nie o sze­ro­ko­ści umoż­li­wia­ją­cej wjazd oso­by na wózku

- od ul. Pół­noc­nej (od podwó­rza, obok Izby Przy­jęć) – obok wej­ścia są 2 win­dy (oso­bo­wa
i towa­ro­wa), drzwi otwie­ra­ne auto­ma­tycz­nie o sze­ro­ko­ści umoż­li­wia­ją­cej wjazd oso­by na wózku

- od ul. Pół­noc­nej od podwó­rza w głę­bi, obok Rezo­nan­su Magne­tycz­ne­go – obok wej­ścia są
2 win­dy (oso­bo­wa i towa­ro­wa), drzwi otwie­ra­ne auto­ma­tycz­nie o sze­ro­ko­ści umoż­li­wia­ją­cej wjazd oso­by na wózku

Przy wej­ściu do Porad­ni POZ jest dostęp­na pochyl­nia, wszyst­kie gabi­ne­ty lekar­skie znaj­du­ją się na par­te­rze budynku.

W budyn­ki Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii przy ul. Anstad­ta 4  (91–425 Łódź) dostęp­na jest win­da, przed budyn­kiem dostęp­na jest pochylnia.

Toa­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych znaj­du­ją się w porad­ni POZ, w Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii, na pozio­mie 0 w budyn­ku A (zlo­ka­li­zo­wa­na przy por­tier­ni od ul. Dwer­nic­kie­go), na poziomie
1 w budyn­ku A (zlo­ka­li­zo­wa­na przy gabi­ne­tach leka­rzy spe­cja­li­stów), w Zakła­dzie Radiologii
i Sali ćwi­czeń ZUL, oraz na każ­dym wyre­mon­to­wa­nym oddzia­le szpitalnym.

Przed wej­ściem do budyn­ku od ul. Dwer­nic­kie­go wyzna­czo­no 3 miej­sca par­kin­go­we dla osób nie­peł­no­spraw­nych, nato­miast od ul. Pół­noc­nej wyzna­czo­ne są 2 miej­sca par­kin­go­we dla osób niepełnosprawnych.

Do budyn­ku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń moż­na wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem prze­wod­ni­kiem. Warun­kiem jest oka­za­nie aktu­al­nych szcze­pień i badań zwierzęcia.

W budyn­ku szpi­ta­la nie ma pętli indukcyjnych.

W budyn­ku nie ma ozna­czeń w alfa­be­cie braj­la ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w dru­ku powięk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i słabowidzących.

Po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu zapo­trze­bo­wa­nia Szpi­tal udo­stęp­nia moż­li­wość skorzystania
z tłu­ma­cza języ­ka migowego.

 

DLA PACJENTA:

DOSTĘPNOŚĆ PODMIOTU PUBLICZNEGO:

  • GŁÓWNE ZADANIA PODMIOTU — TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO
  • TEKST ŁATWY DO CZYTANIA (ERT)
  • INFORMACJA W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM (w przygotowaniu)