infolinia

Deklaracja dostępności

Szpital MSWiA w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala MSWiA w Łodzi.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Tabele nie posiadają prawidłowo zdefinowanych nagłówków, tytułów oraz opisów;

Powody braku spełniania wymagań:

  • Zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-26.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: 21 Media Michał Stachowiak.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Dominik, adres e-mail do osoby odpowiedzialnej, kontakt@zoz-mswia-lodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 634 11 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 3 wejścia – wszystkie są przystosowane do potrzeb dla osób niepełnosprawnych:

  1. Od ul. Dwernickiego – platforma (dźwig dla niepełnosprawnych), drzwi otwierane automatycznie o szerokości umożliwiającej wjazd osoby na wózku.
  2. Od ul. Północnej (od podwórza, obok Izby Przyjęć) – obok wejścia są 2 windy (osobowa i towarowa), drzwi otwierane automatycznie o szerokości umożliwiającej wjazd osoby na wózku.
  3. Od ul. Północnej od podwórza w głębi, obok Rezonansu Magnetycznego – obok wejścia są 2 windy (osobowa i towarowa), drzwi otwierane automatycznie o szerokości umożliwiającej wjazd osoby na wózku.
  4. Od ul. Północnej przy centralnej rejestracji – obok wejścia jest winda ( osobowa ), drzwi otwierane automatycznie o szerokości umożliwiającej wjazd osoby na wózku.

Przy wejściu do Poradni POZ jest dostępna pochylnia, wszystkie gabinety lekarskie znajdują się na parterze budynku.

W budynki Centrum Stomatologii przy ul. Anstadta 4 (91–425 Łódź) dostępna jest winda, przed budynkiem dostępna jest pochylnia.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w poradni POZ, w Centrum Stomatologii, na poziomie 0 w budynku A (zlokalizowana przy portierni od ul. Dwernickiego), na poziomie 1 w budynku A (zlokalizowana przy gabinetach lekarzy specjalistów), w Zakładzie Radiologii i Sali ćwiczeń ZUL, oraz na każdym wyremontowanym oddziale szpitalnym.

Przed wejściem do budynku od ul. Dwernickiego wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, natomiast od ul. Północnej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest okazanie aktualnych szczepień i badań zwierzęcia.

W budynku szpitala zainstalowana jest pętla indukcyjna (Centralna Rejestracja).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania Szpital udostępnia możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Szukaj