Transport

A A+ A++

Nasz Szpi­tal posia­da wła­sny trans­port sanitarny.
Każ­dy Pacjent może sko­rzy­stać z naszej usłu­gi trans­por­tu sanitarnego
— nie­od­płat­nie – oso­by upraw­nio­ne wg prze­pi­sów prawa,
— odpłat­nie – wszy­scy pozostali.

Posia­da­my nowe karet­ki, uprzy­wi­le­jo­wa­ne w ruchu drogowym.
Zapew­nia­my bez­piecz­ny trans­port do domu w obec­no­ści sanitariusza.

Sprawdź naszą ofer­tę! Szcze­gó­ły pod nume­rem tele­fo­nu 42 634 12 30