infolinia

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Oryginały dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres:

 • 30 lat w przypadku zgonu pacjenta,
 • 22 lat w przypadku dzieci poniżej 2 roku życia
 • 10 lat w przypadku zdjęć RTG przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta
 • 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, w których udzielono  świadczenia zdrowotnego lub zlecenia lekarza
 • 2 lata w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie
 • 20 lat w przypadku pozostałej dokumentacji medycznej

Po upływie wyżej wymienionych okresów dokumentacja medyczna zostaje zniszczona.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Pacjentowi
 • osobie upoważnionej przez Pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej (osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie oryginalny dokument tożsamości)
 • przedstawicielowi ustawowemu

Oryginały historii choroby są udostępniane również na wniosek uprawnionego organu lub uprawnionego podmiotu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku zgonu Pacjenta, Szpital udostępnia kserokopię dokumentacji medycznej wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Szpital wydaje dokumentację poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów i kopii, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. Taki odpis historii choroby jest traktowany na prawach oryginału.

Za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji Szpital pobiera opłatę (zgodnie z zapisami w/w Ustawy) w wysokości określonej w cenniku.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy złożyć wypełniony wniosek (wzór wniosku poniżej do pobrania):

 •  osobiście:
 • w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (dokumentacja z leczenia szpitalnego)
 • w Centralnej Rejestracji (dokumentacja z poradni specjalistycznych)
 • drogą mailową kontakt@zozmswlodz.pl
 • lub faxem 42 678 55 23

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest realizowany w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu wniosku.

Ewentualnych informacji udziela:

W przypadku dokumentacji z leczenia szpitalnego – Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej pod nr tel. 42 634 11 86

W przypadku dokumentacji z poradni specjalistycznych – Centralna Rejestracja pod nr tel. 42 634 12 25

Plik do pobrania:

WNIOSEK O DOKUMENTACJĘ (74 KB, DOC)

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj