Ochrona danych osobowych

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla Pacjentów

Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdrowotnej 

Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi

 

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej: ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) infor­mu­je­my, iż:

  • admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42, 91–425 Łódź,
  • admi­ni­stra­tor wyzna­czył Inspek­to­ra Ochro­ny Danych — kon­takt z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl
  • Pani/Pana dane oso­bo­we będę zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne  w celu ochro­ny zdro­wia, udzie­la­nia i zarzą­dza­nia udzie­la­niem świad­czeń zdro­wot­nych oraz w związ­ku z utrzy­ma­niem i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, w któ­rym prze­twa­rza­na jest doku­men­ta­cja medycz­na. — na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, Usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­nik Praw Pacjen­ta, usta­wy  z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, usta­wy z 28 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji w ochro­nie zdro­wia i usta­wy z 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych,  usta­wy  z dnia 19 sierp­nia 1994 r. o ochro­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go, usta­wy z dnia 27 czerw­ca 1997 r. o służ­bie medy­cy­ny pracy.
  • Pani/Pana dane będą udo­stęp­nia­ne innym pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie szcze­gól­nych prze­pi­sów pra­wa, rów­nież na mocy sto­sow­nych umów Admi­ni­stra­tor może powie­rzyć prze­twa­rza­nie Pani/Pana dane oso­bo­we pod­mio­tom zewnętrz­nym jed­nie w celu zacho­wa­nia cią­gło­ści w świad­cze­niu usług lecz­ni­czych szpi­ta­la pod warun­kiem wdro­że­nia przez te pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce  odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych mają­cych na celu ochro­nę danych oso­bo­wych przed nie­upraw­nio­nym, przy­pad­ko­wym lub nie­zgod­nym z pra­wem znisz­cze­niem, utra­tą, zmia­ną, nie­wła­ści­wym wyko­rzy­sta­niem, ujaw­nie­niem lub dostę­pem oraz przed wszel­ki­mi inny­mi nie­le­gal­ny­mi  for­ma­mi  przetwarzania. 
  • Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą przez cały wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi pra­wa okres archi­wi­za­cji doku­men­ta­cji medycz­nej zgod­nie z  art. 29 ust. 1 usta­wy o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
  • posia­da Pani/Pan pra­wo do żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia jeże­li to nie jest sprzecz­ne z prze­pi­sa­mi szczególnymi.
  • ma Pani/Pan pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, gdy uzna Pani/Pan, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pani/Pana doty­czą­cych naru­sza przepisy.
  • Pani/Pana dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym profilowaniu.
  • Pani/Pana dane oso­bo­we nie są prze­ka­zy­wa­ne do państw trzecich.