Ochrona danych osobowych

A A+ A++

Klau­zu­la infor­ma­cyj­na dla Pacjentów

Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdrowotnej 

Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi

 

Zgod­nie z art. 13 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (dalej: ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) infor­mu­je­my, iż:

1) admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42 91–425 Łódź

2) admi­ni­stra­tor wyzna­czył Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych Pana Lubo­mi­ra Marec­kie­go — kon­takt z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl , 42 634 11 40

3) Pani/Pana dane oso­bo­we będę zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne w celu ochro­ny zdro­wia, udzie­la­nia i zarzą­dza­nia udzie­la­niem świad­czeń zdro­wot­nych oraz w związ­ku z utrzy­ma­niem i zapew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go, w któ­rym prze­twa­rza­na jest doku­men­ta­cja medycz­na. — na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści na pod­sta­wie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, któ­ry wymie­nia cele zdro­wot­ne prze­twa­rza­nia, Usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­nik Praw Pacjent (w szcze­gól­no­ści art. 25), usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o dzia­łal­no­ści lecz­ni­czej, usta­wy z 28 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji w ochro­nie zdro­wia (w szcze­gól­no­ści art. 4) i usta­wy z 27 sierp­nia 2004 r. o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, usta­wy z dnia 19 sierp­nia 1994 r. o ochro­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go, usta­wy z dnia 27 czerw­ca 1997 r. o służ­bie medy­cy­ny pracy.

4) Pani/Pana dane będą udo­stęp­nia­ne innym pod­mio­tom upo­waż­nio­nym na pod­sta­wie szcze­gól­nych prze­pi­sów pra­wa, rów­nież na mocy sto­sow­nych umów Admi­ni­stra­tor może powie­rzyć prze­twa­rza­nie Pani/Pana dane oso­bo­we pod­mio­tom zewnętrz­nym jed­nie w celu zacho­wa­nia cią­gło­ści w świad­cze­niu usług lecz­ni­czych szpi­ta­la pod warun­kiem wdro­że­nia przez te pod­mio­ty prze­twa­rza­ją­ce odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych mają­cych na celu ochro­nę danych oso­bo­wych przed nie­upraw­nio­nym, przy­pad­ko­wym lub nie­zgod­nym z pra­wem znisz­cze­niem, utra­tą, zmia­ną, nie­wła­ści­wym wyko­rzy­sta­niem, ujaw­nie­niem lub dostę­pem oraz przed wszel­ki­mi inny­mi nie­le­gal­ny­mi for­ma­mi przetwarzania.

5) Odbior­cą Pań­stwa danych oso­bo­wych mogą być oso­by i pod­mio­ty wska­za­ne w art. 26 usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta oraz w prze­pi­sach ustaw szcze­gól­nych. Pań­stwa dane oso­bo­we nie będą prze­ka­zy­wa­ne do pań­stwa trzeciego.

6) Pani/Pana dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą przez cały wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi pra­wa okres archi­wi­za­cji doku­men­ta­cji medycz­nej zgod­nie z art. 29 ust. 1 usta­wy o pra­wach pacjen­ta i Recz­ni­ku Praw Pacjen­ta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b) RODO.
Dane oso­bo­we zawar­te w doku­men­ta­cji medycz­nej będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z wymo­ga­mi art. 29 ust. 1 usta­wy z 6 listo­pa­da 2008 r.o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym doko­na­no ostat­nie­go wpi­su, z wyjątkiem:
• doku­men­ta­cji medycz­nej w przy­pad­ku zgo­nu pacjen­ta na sku­tek uszko­dze­nia cia­ła lub zatru­cia, któ­ra będzie prze­cho­wy­wa­na przez okres 30 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym nastą­pił zgon,
• doku­men­ta­cji medycz­nej zawie­ra­ją­cej dane nie­zbęd­ne do moni­to­ro­wa­nia losów krwi i jej skład­ni­ków, któ­ra będzie prze­cho­wy­wa­na przez okres 30 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym doko­na­no ostat­nie­go wpisu,
• zdjęć rent­ge­now­skich prze­cho­wy­wa­nych poza doku­men­ta­cją medycz­ną pacjen­ta, któ­re będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres 10 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym wyko­na­no zdjęcie,
• skie­ro­wań na bada­nia lub zle­ceń leka­rza, któ­re będą prze­cho­wy­wa­ne przez okres 5 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym udzie­lo­no świad­cze­nia zdro­wot­ne­go będą­ce­go przed­mio­tem skie­ro­wa­nia lub zle­ce­nia leka­rza, a przy­pad­kach, gdy świad­cze­nie nie zosta­ło udzie­lo­ne z powo­du nie­zgło­sze­nia się pacjen­ta w usta­lo­nym ter­mi­nie — przez okres 2 lat, chy­ba że pacjent ode­brał skierowanie,
• doku­men­ta­cji medycz­nej doty­czą­cej dzie­ci do ukoń­cze­nia 2. roku życia, któ­ra będzie prze­cho­wy­wa­na przez okres 22 lat.

7) Ma Pan/Pani nastę­pu­ją­ce pra­wa w związ­ku z prze­twa­rza­niem Pana/Pani danych osobowych:
• Pra­wo dostę­pu do danych (art. 15 RODO)
Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jest upraw­nio­na do uzy­ska­nia od admi­ni­stra­to­ra potwier­dze­nia, czy prze­twa­rza­ne są dane oso­bo­we jej doty­czą­ce, a jeże­li ma to miej­sce, jest upraw­nio­na do uzy­ska­nia dostę­pu do nich. Zgod­nie z art. 15 Admi­ni­stra­tor dostar­czy oso­bie, któ­rej dane doty­czą, kopię danych oso­bo­wych pod­le­ga­ją­cych przetwarzaniu.

• Pra­wo do spro­sto­wa­nia danych (art. 16 RODO)

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, któ­re są nieprawidłowe.

• Pra­wo do usu­nię­cia danych („pra­wo do bycia zapo­mnia­nym”) (art. 17 RODO)

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra nie­zwłocz­ne­go usu­nię­cia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, a admi­ni­stra­tor ma obo­wią­zek bez zbęd­nej zwło­ki usu­nąć dane oso­bo­we, jeże­li zacho­dzi jed­na z nastę­pu­ją­cych okoliczności:
a) dane oso­bo­we nie są już nie­zbęd­ne do celów, w któ­rych zosta­ły zebra­ne lub w inny spo­sób przetwarzane;
b) oso­ba, któ­rej dane doty­czą, cof­nę­ła zgo­dę, na któ­rej opie­ra się przetwarzanie
c) oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wno­si sprze­ciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec prze­twa­rza­nia i nie wystę­pu­ją nad­rzęd­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy przetwarzania
Powyż­sze nie ma zasto­so­wa­nia w zakre­sie w jakim prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wywią­za­nia się z praw­ne­go obo­wiąz­ku wyma­ga­ją­ce­go prze­twa­rza­nia z uwa­gi na wzglę­du inte­re­su publicz­ne­go w dzie­dzi­nie zdro­wia publicz­ne­go (rozdz. 7 usta­wy z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o pra­wach pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjen­ta oraz w prze­pi­sach ustaw szczególnych).

• Pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia (art. 18 RODO)

Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od admi­ni­stra­to­ra ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia w nastę­pu­ją­cych przypadkach:
a) Kie­dy dane są nie­pra­wi­dło­we — na czas do ich poprawy
b) Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, wnio­sła sprze­ciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec prze­twa­rza­nia — do cza­su stwier­dze­nia, czy praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy po stro­nie admi­ni­stra­to­ra są nad­rzęd­ne wobec pod­staw sprze­ci­wu oso­by, któ­rej dane dotyczą.
c) Prze­twa­rza­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem, a oso­ba, któ­rej dane doty­czą, sprze­ci­wia się usu­nię­ciu danych oso­bo­wych, żąda­jąc w zamian ogra­ni­cze­nia ich wykorzystywania
• Mają Pań­stwo pra­wo wnieść skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie doty­czą­cych danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy RODO,

• Poda­nie przez Pana/Panią danych oso­bo­wych gro­ma­dzo­nych w doku­men­ta­cji medycz­nej jest obowiązkowe,

• Pani/Pana dane nie będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny, w tym nie będą pod­le­ga­ły profilowaniu.

• Zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa Admi­ni­stra­tor do mie­sią­ca cza­su udzie­la oso­bie któ­ra zło­ży­ła żąda­nie odpo­wie­dzi na temat pod­ję­tych dzia­łań. Jeśli Admi­ni­stra­tor nie podej­mie takich dzia­łań poin­for­mu­je o tym fak­cie oso­bę skła­da­ją­cą żądanie