Panel Polycheck X atopowy-30 w ofercie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

A A+ A++

powrót 13/07/2021

Sza­now­ni Państwo,

Zakład Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej wpro­wa­dził do swo­jej ofer­ty od 1 lip­ca br. nastę­pu­ją­ce badanie:

- Panel Poly­check X‑a­to­po­wy-30  umoż­li­wia­ją­cy ilo­ścio­we ozna­cze­nie w suro­wi­cy krwi prze­ciw­ciał kla­sy IgE spe­cy­ficz­nych do 26 aler­ge­nów poje­dyn­czych oraz 14 aler­ge­nów zawar­tych w 3 mie­szan­kach (mix):

 1. Mle­ko krowie
 2. Bos d 4, α‑laktoalbumina
 3. Bos d 5, β‑laktoglobulina
 4. Bos d 8, Kazeina
 5. Biał­ko jaja kurzego
 6. Żółt­ko jaja kurzego
 7. Dorsz
 8. Orzech ziem­ny
 9. Kakao
 10. Soja
 11. Jabł­ko
 12. Mar­chew
 13. Pomi­dor
 14. Mąka–mix1
 15. Kur­czak
 16. Owo­ce cytrusowe–mix2
 17. Ryż
 18. Pył­ki 6 traw–mix3
 19. Pyłek żyta
 20. Naskó­rek psa
 21. Naskó­rek kota
 22. Cla­do­spo­rium herbarum
 23. Alter­na­ria alternata
 24. Asper­gil­lus fumigatus
 25. D. pte­ro­nys­si­nus
 26. D. fari­nae
 27. Pyłek lesz­czy­ny
 28. Pyłek brzo­zy
 29. Pyłek byli­cy
 30. CCD

Mix:

1mąka ze zbóż, któ­re zawie­ra­ją glu­ten: psze­ni­ca, żyto, jęcz­mień, owies;

2cytry­na, limon­ka, poma­rań­cza, mandarynka;

3tymot­ka łąko­wa, kło­sów­ka, kup­ków­ka pospo­li­ta, raj­gras angiel­ski, wie­chli­na łąko­wa, kostrze­wa łąkowa.


Infor­ma­cje dodatkowe:

 • bada­nie jest wyko­ny­wa­ne w suro­wi­cy krwi
 • czas ocze­ki­wa­nia na bada­nie – 7–10 dni
 • bada­nie nie wyma­ga spe­cjal­ne­go przy­go­to­wa­nia, pacjent nie musi być na czczo
 • koszt pane­lu – 200 zł