Bezpieczni w czasie pandemii

A A+ A++

powrót 14/09/2020

Sza­now­ni Państwo

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia udo­stęp­nił na kana­le Aka­de­mia NFZ, na You Tube https://tiny.pl/7j5tr cykl fil­mów edu­ka­cyj­nych pod wspól­nym tytu­łem „Bez­piecz­ni w cza­sie pandemii”.

Wszyst­kie fil­my są z napi­sa­mi dla osób niesłyszących.

Zachę­ca­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się z tre­ścią w/w.