Bezpieczny Szpital 2015

A A+ A++

powrót 11/01/2016

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że kolej­ny raz z rzę­du nasz Szpi­tal otrzy­mał cer­ty­fi­kat w ran­kin­gu Bez­piecz­ny Szpital.

W roku 2015 doce­nio­no nas:

  • Lau­re­at — w kate­go­rii Ran­king szpi­ta­li zabie­go­wych, wie­lo­spe­cja­li­stycz­nych i onkologicznych
  • III miej­sce w woje­wódz­twie łódzkim

Nie­zmier­nie nas cie­szy, że nasze sta­ra­nia i wdra­ża­ne kolej­ne stan­dar­dy jako­ści zosta­ją potwier­dza­ne w nie­za­leż­nych zewnętrz­nych Ran­kin­gach. Wszyst­ko dla naszych pacjentów 🙂