BILETOMATY w Rejestracji

A A+ A++

powrót 05/09/2015

Infor­mu­je­my, że w Reje­stra­cji Cen­tral­nej poja­wi­ły się nowe maszy­ny tzw. BILETOMATY, któ­re są efek­tem wdra­ża­nia elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu kolej­ko­we­go pacjentów.

Na wstę­pie pro­si­my naszych pacjen­tów o wyro­zu­mia­łość w związ­ku z wdra­ża­nym sys­te­mem. Zazna­cza­my, że takie same sys­te­my z powo­dze­niem funk­cjo­nu­ją w urzę­dach pań­stwo­wych i innych insty­tu­cjach uży­tecz­no­ści publicznej.

 

Bar­dzo sta­ra­li­śmy się żeby sys­tem był pro­sty i intu­icyj­ny w obsłu­dze dla naszych pacjentów.

 

 1. Zada­niem sys­te­mu jest upo­rząd­ko­wa­nie i stwo­rze­nie spra­wie­dli­wej i czy­tel­nej kolej­ki ocze­ku­ją­cych pacjen­tów w Cen­tral­nej Rejestracji.
 2. Celem wyzna­cze­nia wizy­ty u leka­rza spe­cja­li­sty oso­bi­ście w Cen­tral­nej Reje­stra­cji nale­ży sko­rzy­stać z BILETOMATU.
 3. Nale­ży wybrać jed­ną z dostęp­nych opcji wyświe­tla­nych na ekra­nie Bile­to­ma­tu, w zależ­no­ści od tego do jakie­go spe­cja­li­sty chce­my się wyznaczyć:

- spe­cja­li­ści

- porad­nia zdro­wia psychicznego

- kasa / doku­men­ta­cja medyczna

- reha­bi­li­ta­cja

Jeże­li chce­my sko­rzy­stać z kil­ku z powyż­szych czte­rech opcji nale­ży pobrać kolej­ne bile­ty wybie­ra­jąc kolej­ne opcje.

Jeden bilet wybra­ny przez opcję spe­cja­li­ści upo­waż­nia do wyzna­cze­nia wizyt do kil­ku leka­rzy spe­cja­li­stów dostęp­nych w naszym Szpi­ta­lu ( nie trze­ba dru­ko­wać 3 bile­tów do spe­cja­li­sty jeśli chce­my umó­wić się do 3 spe­cja­li­stów, wystar­czy jeden bilet)

 1. Następ­nie zaj­mu­je­my dogod­ne miej­sce i cze­ka­my, aż sys­tem wywo­ła numer wydru­ko­wa­ny na naszym bilecie.
 2. Po wywo­ła­niu nasze­go nume­ru pod­cho­dzi­my do sta­no­wi­ska nad któ­rym wyświe­tla się nasz numer.
 3. Doko­nu­je­my reje­stra­cji wizyty.
 4. Efek­tem wyzna­cze­nia wizy­ty jest bilet wyda­ny nam przez Reje­stra­tor­kę z infor­ma­cją o dacie i godzi­nie wyzna­czo­nej przez nas wizy­ty. Zale­ca­my zacho­wa­nie powyż­sze­go bile­tu celem posia­da­nia potwier­dze­nia wyzna­czo­nej wizyty.

 

W przy­pad­ku zgło­sze­nia się na wyzna­czo­ną wizy­tę w naszym Szpi­ta­lu celem uzy­ska­nia pora­dy medycz­nej należy:

 1. Na ekra­nie Bile­to­ma­tu wybrać opcję wizy­ta u specjalisty
 2. Podać numer PESEL (UWAGA! Jeśli nie życzą sobie Pań­stwo by numer PESEL był widocz­ny za ekra­nie pod­czas jego wpi­sy­wa­nia, moż­na sko­rzy­stać z opcji “Ukryj numer PESEL pod­czas wpisywania”)
 3. Sys­tem spraw­dza czy mamy w danym dniu zapla­no­wa­ną wizytę
 4. Sys­tem spraw­dza czy jeste­śmy ubez­pie­cze­ni (jeśli nie, musi­my pobrać bilet do Reje­stra­cji i wypeł­nić oświad­cze­nie o ubez­pie­cze­niu, w prze­ciw­nym wypad­ku sys­tem nie prze­pu­ści nas dalej)
 5. Po przej­ściu tej wery­fi­ka­cji wybie­ra­my na ekra­nie wizy­tę na któ­rą się wyznaczyliśmy
 6. Auto­mat dru­ku­je bilet z nume­rem wizy­ty. Nale­ży przejść pod gabi­net spe­cja­li­sty do któ­re­go jeste­śmy umó­wie­ni i cze­kać, aż na ekra­nie nad drzwia­mi Porad­ni wyświe­tli się wezwa­nie nasze­go numeru

DLACZEGO NASZ SYSTEM USPRAWNI PRACĘ PRZYCHODNI?

Dzię­ki temu sys­te­mo­wi lekarz dokład­nie wie kto zgło­sił się na wizy­tę, pacjen­ci są wywo­ły­wa­ni zgod­nie z kolej­ką ocze­ku­ją­cych, zacho­wa­na jest ochro­na danych oso­bo­wych pacjen­ta, wywo­ły­wa­ni są tyl­ko ci pacjen­ci któ­rzy się zgło­si­li na zapla­no­wa­ną wizy­tę, lekarz nie tra­ci cza­su cze­ka­jąc na „spóź­nial­skich” lub nie­obec­nych i spraw­dza­niu czy już nie dotarli.