Brakowanie dokumentacji medycznej.

A A+ A++

powrót 29/01/2018

SP ZOZ MSWiA w Łodzi uprzej­mie infor­mu­je, że bra­ko­wa­niem obję­ta będzie doku­men­ta­cja medycz­na osób, któ­re były pacjen­ta­mi nasze­go Szpi­ta­la w roku 1997.


Oso­by zain­te­re­so­wa­ne odbio­rem ory­gi­na­łu doku­men­ta­cji medycz­nej prze­zna­czo­nej do nisz­cze­nia mogą ubie­gać się o jej odbiór do 31.03.2018r po uprzed­nim zło­że­niu wniosku.

Po w/w ter­mi­nie doku­men­ta­cja medycz­na zosta­nie znisz­czo­na bez moż­li­wo­ści odtwo­rze­nia danych osobowych.