Brakowanie dokumentów

A A+ A++

powrót 07/03/2022

Sza­now­ni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Łodzi uprzej­mie infor­mu­je, że bra­ko­wa­niem obję­ta będzie doku­men­ta­cja medycz­na osób, któ­re były pacjen­ta­mi nasze­go Szpitala:

  1. w latach 2000–2001
  2. zmar­ły w latach 1990–1991.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne odbio­rem ory­gi­na­łu doku­men­ta­cji medycz­nej prze­zna­czo­nej do nisz­cze­nia mogą ubie­gać się o jej odbiór do 31.05.2022r po uprzed­nim zło­że­niu wniosku.

Po w/w ter­mi­nie doku­men­ta­cja medycz­na zosta­nie znisz­czo­na bez moż­li­wo­ści odtwo­rze­nia danych osobowych.