BREAST CANCER UNIT

A A+ A++

Od stycz­nia 2020 roku w Szpi­ta­lu MSWiA powstał Bre­ast Can­cer Unit-jed­nost­ka  refe­ren­cyj­na spe­cja­li­zu­ją­ca się w lecze­niu raka pier­si, zapew­nia­ją­ca cho­rym z rakiem pier­si szyb­ką i kom­plek­so­wą dia­gno­sty­kę oraz wie­lo­kie­run­ko­we lecze­nie. Ośrod­ki Bre­ast Can­cer Unit osią­ga­ją naj­lep­sze wyni­ki lecze­nia raka pier­si. Każ­da pacjent­ka obję­ta zosta­je rów­nież spe­cja­li­stycz­ną opie­ką rehabilitacyjną.