Certyfikat Akredytacyjny nr: 2014/71

A A+ A++

powrót 08/12/2014

CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY MINISTRA ZDROWIA nr: 2014/71:

Miło nam Pań­stwa poin­for­mo­wać, iż Szpi­tal MSW w Łodzi otrzy­mał dnia 08 grud­nia 2014 Cer­ty­fi­kat Akre­dy­ta­cyj­ny przy­zna­ny przez Mini­stra Zdro­wia. Cer­ty­fi­kat potwier­dza wdro­żo­ne w Szpi­ta­lu stan­dar­dy akre­dy­ta­cyj­ne dla lecz­nic­twa szpi­tal­ne­go. Otrzy­ma­nie cer­ty­fi­ka­tu jest uko­ro­no­wa­niem zaan­ga­żo­wa­nia wszyst­kich pra­cow­ni­ków Szpi­ta­la i potwier­dze­niem prze­strze­ga­nia naj­wyż­szych stan­dar­dów jako­ści usług medycznych.