Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia

A A+ A++

powrót 16/02/2015

CERTYFIKAT WYSOKA JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

Infor­mu­je­my, że Insty­tut Zarzą­dza­nia i Roz­wo­ju Jako­ści przy­znał Nam Cer­ty­fi­kat Wyso­ka Jakość w Ochro­nie Zdrowia.

Cer­ty­fi­kat ten jest potwier­dze­niem, że nasza pla­ców­ka speł­nia kry­te­ria cer­ty­fi­ka­cyj­ne w zakre­sie poli­ty­ki jako­ści oraz wyka­zu­je się nowo­cze­snym i inno­wa­cyj­nym podej­ściem do zarzą­dza­nia, wpły­wa­ją­cym na efek­tyw­ność i sku­tecz­ność w reali­zo­wa­niu celów na ryn­ku medycznym.

Roz­wi­ja­my się cią­gle i nie­ustan­nie dla naszych pacjen­tów. Cie­szy­my się, że poprzez zewnętrz­ne insty­tu­cje akre­dy­ta­cyj­ne, może­my Pań­stwu udo­wod­nić jak bar­dzo przy­kła­da­my się do reali­zo­wa­nia usług medycz­nych w naj­wyż­szej jakości 🙂

 

Cer­ty­fi­kat Wyso­ka Jakość