Diagnostyka

A A+ A++

W SP ZOZ MSWiA w Łodzi sto­so­wa­ne są naj­no­wo­cze­śniej­sze meto­dy dia­gno­sty­ki obra­zo­wej, pozwa­la­ją­ce na obra­zo­wa­nie zarów­no zło­śli­wych, jak i łagod­nych zmian.                                                                                  Zakres dostęp­nych badań, moż­li­wych do wyko­na­nia w naszej pla­ców­ce obejmuje:

  • USG
  • RTG
  • Mam­mo­gra­fia
  • Tomo­gra­fia komputerowa
  • Rezo­nans magne­tycz­ny (voxel.pl)
  • PET-CT (voxel.pl)
  • Den­sy­to­me­tria
  • Der­ma­to­sko­pia i inne

W zakre­sie dia­gno­sty­ki, przy współ­pra­cy z Zakła­dem Medy­cy­ny Nukle­ar­nej Cen­tral­ne­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go w Łodzi, reali­zo­wa­ne są tak­że pro­ce­du­ry zna­ko­wa­nia węzłów chłon­nych przed zabie­ga­mi chi­rur­gicz­ny­mi czer­nia­ka oraz nowo­two­rów piersi.