Dokumentacja medyczna

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 • Oryginały dokumentacji medycznej przechowywane są przez okres:

– 30 lat w przypadku zgonu pacjenta,
– 22 lat w przypadku dzieci poniżej 2 roku życia
– 20 lat w przypadku pozostałej dokumentacji medycznej

– 10 lat w przypadku zdjęć RTG

Po tym okresie dokumentacja medyczna zostaje zniszczona.

 • oryginały historii choroby są udostępniane na wniosek organów i instytucji państwowych określonych w/w Ustawie. Szpital wydaje dokumentację poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów i kopii, potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”. Taki odpis historii choroby jest traktowany na prawach oryginału.
 • za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji Szpital pobiera opłatę (zgodnie z zapisami w/w Ustawy) w wysokości określonej w cenniku.
 • Dokumentacja jest udostępniana:

– Pacjentowi,
– osobie upoważnionej przez Pacjenta, na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru kserokopii dokumentacji medycznej (osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie oryginalny dokument tożsamości),
– przedstawicielowi ustawowemu.

 • W przypadku zgonu Pacjenta, Szpital przekazuje kopię historii choroby tylko
  i wyłącznie osobie wcześniej wskazanej i upoważnionej przez Pacjenta.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy złożyć wypełniony wniosek (wzór wniosku poniżej do pobrania):

 •  osobiście:
 • w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (dokumentacja z leczenia szpitalnego)
 • w Centralnej Rejestracji (dokumentacja z poradni specjalistycznych)
 • drogą mailową kontakt@zozmswlodz.pl
 • lub faxem 42 678 55 23

Na przygotowanie kserokopii dokumentacji medycznej Szpital ma 7 dni roboczych, licząc od dnia wpływu wniosku.

Ewentualnych informacji udziela:

W przypadku dokumentacji z leczenia szpitalnego – Dział Dokumentacji i Statystyki Medycznej pod nr tel. 42 634 11 86

W przypadku dokumentacji z poradni specjalistycznych – Centralna Rejestracja pod nr tel. 42 634 12 25

Plik do pobrania:

WNIOSEK O DOKUMENTACJĘ