Dokumentacja medyczna

A A+ A++

 

Doku­men­ta­cja medycz­na jest udo­stęp­nia­na na zasa­dach okre­ślo­nych w Usta­wie z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o Pra­wach Pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjenta.

Ory­gi­na­ły doku­men­ta­cji medycz­nej prze­cho­wy­wa­ne są przez okres:

- 30 lat w przy­pad­ku zgo­nu pacjenta,
— 22 lat w przy­pad­ku dzie­ci poni­żej 2 roku życia
— 10 lat w przy­pad­ku zdjęć RTG prze­cho­wy­wa­nych poza doku­men­ta­cją medycz­ną pacjenta
— 5 lat w przy­pad­ku skie­ro­wań na bada­nia lub zle­ceń leka­rza, w któ­rych udzie­lo­no  świad­cze­nia zdro­wot­ne­go lub zle­ce­nia lekarza
— 2 lata w przy­pad­ku skie­ro­wań na bada­nia lub zle­ceń leka­rza, w przy­pad­ku gdy świad­cze­nie zdro­wot­ne nie zosta­ło udzie­lo­ne z powo­du nie­zgło­sze­nia się pacjen­ta w usta­lo­nym ter­mi­nie, chy­ba, że pacjent ode­brał skierowanie
— 20 lat w przy­pad­ku pozo­sta­łej doku­men­ta­cji medycznej

Po upły­wie wyżej wymie­nio­nych okre­sów doku­men­ta­cja medycz­na zosta­je zniszczona.

Doku­men­ta­cja medycz­na jest udo­stęp­nia­na:
— Pacjentowi
— oso­bie upo­waż­nio­nej przez Pacjen­ta, na pod­sta­wie pisem­ne­go upo­waż­nie­nia do odbio­ru kse­ro­ko­pii doku­men­ta­cji medycz­nej (oso­ba upo­waż­nio­na powin­na posia­dać przy sobie ory­gi­nal­ny doku­ment tożsamości)
— przed­sta­wi­cie­lo­wi ustawowemu

Ory­gi­na­ły histo­rii cho­ro­by są udo­stęp­nia­ne rów­nież na wnio­sek upraw­nio­ne­go orga­nu lub upraw­nio­ne­go pod­mio­tu na zasa­dach okre­ślo­nych w Usta­wie z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o Pra­wach Pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjenta.

W przy­pad­ku zgo­nu Pacjen­ta, Szpi­tal udo­stęp­nia kse­ro­ko­pię doku­men­ta­cji medycz­nej wyłącz­nie oso­bie upo­waż­nio­nej przez pacjen­ta za życia lub oso­bie, któ­ra w chwi­li zgo­nu pacjen­ta była jego przed­sta­wi­cie­lem ustawowym.

Szpi­tal wyda­je doku­men­ta­cję poprzez spo­rzą­dze­nie jej wycią­gów, odpi­sów i kopii, potwier­dzo­nych „za zgod­ność z ory­gi­na­łem”. Taki odpis histo­rii cho­ro­by jest trak­to­wa­ny na pra­wach oryginału.
Za spo­rzą­dze­nie wycią­gów, odpi­sów lub kopii doku­men­ta­cji Szpi­tal pobie­ra opła­tę (zgod­nie z zapi­sa­mi w/w Usta­wy) w wyso­ko­ści okre­ślo­nej w cen­ni­ku.

W celu uzy­ska­nia kopii doku­men­ta­cji medycz­nej nale­ży zło­żyć wypeł­nio­ny wnio­sek (wzór wnio­sku poni­żej do pobrania):

  •  oso­bi­ście:
  • w Dzia­le Sta­ty­sty­ki i Doku­men­ta­cji Medycz­nej (doku­men­ta­cja z lecze­nia szpitalnego)
  • w Cen­tral­nej Reje­stra­cji (doku­men­ta­cja z porad­ni specjalistycznych)
  • dro­gą mailo­wą kontakt@zozmswlodz.pl
  • lub faxem 42 678 55 23

Wnio­sek o udo­stęp­nie­nie doku­men­ta­cji medycz­nej jest reali­zo­wa­ny w ter­mi­nie 7 dni robo­czych, licząc od dnia wpły­wu wniosku.

Ewen­tu­al­nych infor­ma­cji udziela:

W przy­pad­ku doku­men­ta­cji z lecze­nia szpi­tal­ne­go – Dział Doku­men­ta­cji i Sta­ty­sty­ki Medycz­nej pod nr tel. 42 634 11 86

W przy­pad­ku doku­men­ta­cji z porad­ni spe­cja­li­stycz­nych – Cen­tral­na Reje­stra­cja pod nr tel. 42 634 12 25

Plik do pobrania:

WNIOSEK O DOKUMENTACJĘ