Dokumentacja medyczna

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Doku­men­ta­cja medycz­na jest udo­stęp­nia­na na zasa­dach okre­ślo­nych w Usta­wie z dnia 6 listo­pa­da 2008 r. o Pra­wach Pacjen­ta i Rzecz­ni­ku Praw Pacjenta.

 • Ory­gi­na­ły doku­men­ta­cji medycz­nej prze­cho­wy­wa­ne są przez okres:

- 30 lat w przy­pad­ku zgo­nu pacjenta,
— 22 lat w przy­pad­ku dzie­ci poni­żej 2 roku życia
— 20 lat w przy­pad­ku pozo­sta­łej doku­men­ta­cji medycznej

- 10 lat w przy­pad­ku zdjęć RTG

Po tym okre­sie doku­men­ta­cja medycz­na zosta­je zniszczona.

 • ory­gi­na­ły histo­rii cho­ro­by są udo­stęp­nia­ne na wnio­sek orga­nów i insty­tu­cji pań­stwo­wych okre­ślo­nych w/w Usta­wie. Szpi­tal wyda­je doku­men­ta­cję poprzez spo­rzą­dze­nie jej wycią­gów, odpi­sów i kopii, potwier­dzo­nych „za zgod­ność z ory­gi­na­łem”. Taki odpis histo­rii cho­ro­by jest trak­to­wa­ny na pra­wach oryginału.
 • za spo­rzą­dze­nie wycią­gów, odpi­sów lub kopii doku­men­ta­cji Szpi­tal pobie­ra opła­tę (zgod­nie z zapi­sa­mi w/w Usta­wy) w wyso­ko­ści okre­ślo­nej w cen­ni­ku.
 • Doku­men­ta­cja jest udostępniana: 

- Pacjen­to­wi,
— oso­bie upo­waż­nio­nej przez Pacjen­ta, na pod­sta­wie pisem­ne­go upo­waż­nie­nia do odbio­ru kse­ro­ko­pii doku­men­ta­cji medycz­nej (oso­ba upo­waż­nio­na powin­na posia­dać przy sobie ory­gi­nal­ny doku­ment tożsamości),
— przed­sta­wi­cie­lo­wi ustawowemu.

 • W przy­pad­ku zgo­nu Pacjen­ta, Szpi­tal prze­ka­zu­je kopię histo­rii cho­ro­by tylko
  i wyłącz­nie oso­bie wcze­śniej wska­za­nej i upo­waż­nio­nej przez Pacjenta.

W celu uzy­ska­nia kopii doku­men­ta­cji medycz­nej nale­ży zło­żyć wypeł­nio­ny wnio­sek (wzór wnio­sku poni­żej do pobrania):

 •  oso­bi­ście:
 • w Dzia­le Sta­ty­sty­ki i Doku­men­ta­cji Medycz­nej (doku­men­ta­cja z lecze­nia szpitalnego)
 • w Cen­tral­nej Reje­stra­cji (doku­men­ta­cja z porad­ni specjalistycznych)
 • dro­gą mailo­wą kontakt@zozmswlodz.pl
 • lub faxem 42 678 55 23

Na przy­go­to­wa­nie kse­ro­ko­pii doku­men­ta­cji medycz­nej Szpi­tal ma 7 dni robo­czych, licząc od dnia wpły­wu wniosku.

Ewen­tu­al­nych infor­ma­cji udziela:

W przy­pad­ku doku­men­ta­cji z lecze­nia szpi­tal­ne­go – Dział Doku­men­ta­cji i Sta­ty­sty­ki Medycz­nej pod nr tel. 42 634 11 86

W przy­pad­ku doku­men­ta­cji z porad­ni spe­cja­li­stycz­nych – Cen­tral­na Reje­stra­cja pod nr tel. 42 634 12 25

Plik do pobrania:

WNIOSEK O DOKUMENTACJĘ