Dostępność Podmiotu Publicznego

A A+ A++

Zakres dzia­łal­no­ści (głów­ne zada­nia podmiotu):

  • Udzie­la­nie spe­cja­li­stycz­nych świad­czeń zdro­wot­nych w warun­kach szpi­tal­nych lub ambu­la­to­ryj­nych. Zada­niem szpi­ta­la jest zapew­nie­nie opie­ki szpi­tal­nej, dia­gno­sty­ki oraz lecz­nic­twa specjalistycznego.
  • Udział w przy­go­to­wy­wa­niu osób do wyko­ny­wa­nia zawo­dów medycz­nych oraz dosko­na­le­niu zawo­do­wym kadr lekar­skich, pielęgniarskich.
  • Reali­zo­wa­nie pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej w zakre­sie edu­ka­cji Pacjen­tów oraz ich rodzin.
  • Reali­zo­wa­nie zadań na rzecz obron­no­ści kra­ju i reago­wa­nia kryzysowego.

Szpi­tal wyko­nu­jąc swo­je zada­nia współ­pra­cu­je z inny­mi pod­mio­ta­mi lecz­ni­czy­mi, insty­tu­ta­mi medycz­ny­mi, jed­nost­ka­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, orga­ni­za­cja­mi spo­łecz­ny­mi, sto­wa­rzy­sze­nia­mi i fun­da­cja­mi, jak rów­nież oso­ba­mi praw­ny­mi, jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi nie posia­da­ją­cy­mi oso­bo­wo­ści praw­nej oraz oso­ba­mi fizycznymi.

 

Tekst łatwy do czy­ta­nia i zro­zu­mie­nia (ETR)

ETR

Infor­ma­cje o Samo­dziel­nym Publicz­nym Zakła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi zwa­nym w skró­cie Szpitalem:

 

Szpi­tal znaj­du­je się w Łodzi przy uli­cy Pół­noc­nej 42.

Głów­ne wej­ście do budyn­ku Szpi­ta­la znaj­du­je się od uli­cy Dwer­nic­kie­go. Przy wej­ściu znaj­du­je się win­da. Jest to wej­ście odpo­wied­nie dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi oraz osób star­szych. Przed budyn­kiem Szpi­ta­la są wyzna­czo­ne miej­sca par­kin­go­we dla osób niepełnosprawnych.

W budyn­ku Szpi­ta­la znaj­du­ją się toa­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Toa­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych ozna­czo­ne są takim znakiem:

WC dla niepełnosprawnych

W budyn­ku Szpi­ta­la kory­ta­rze i drzwi są odpo­wied­nio sze­ro­kie, by moż­na było poru­szać się po budyn­ku na wóz­ku inwalidzkim.

W Szpi­ta­lu zaj­mu­je­my się lecze­niem osób doro­słych. Leka­rze i pie­lę­gniar­ki leczą cho­rych w nastę­pu­ją­cych oddziałach:

Oddział Inten­syw­nej Tera­pii oraz Dział Anestezjologii

Oddział Chi­rur­gii Ogólnej

Oddział Chi­rur­gii Naczyniowej

Oddział Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Rekon­struk­cyj­nej z Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Chemioterapii

Oddział Chi­rur­gii Ura­zo­wo – Ortopedycznej

Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kar­dio­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Reu­ma­to­lo­gii i Pod­od­dzia­łem Endokrynologii

Oddział Gine­ko­lo­gicz­ny

Oddział Oku­li­stycz­ny

Oddział Oto­la­ryn­go­lo­gicz­ny

Oddział Uro­lo­gicz­ny

Oso­by cho­re mogą zgła­szać się do leka­rzy w Porad­ni Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej. Wej­ście do Porad­ni Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej znaj­du­je się od stro­ny uli­cy Pół­noc­nej 42 — w podwó­rzu. Przy wej­ściu do Porad­ni Pod­sta­wo­wej Opie­ki Zdro­wot­nej jest pochyl­nia, aby oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich mogły dostać się do środ­ka budyn­ku. Wszyst­kie gabi­ne­ty lekar­skie znaj­du­ją się na par­te­rze budyn­ku. W budyn­ku jest toa­le­ta dla osób niepełnosprawnych.

Oso­by, któ­re chcą leczyć zęby lub spraw­dzić czy ich zęby są zdro­we mogą zgła­szać się do Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii. Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii znaj­du­je się przy ul. Anstad­ta 4 w Łodzi. W budyn­ki Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii jest win­da, przed budyn­kiem dostęp­na jest pochyl­nia, aby oso­by na wóz­kach inwa­lidz­kich mogły dostać się do środ­ka budyn­ku. W budyn­ku jest toa­le­ta dla osób niepełnosprawnych.

Aby skon­tak­to­wać się z pra­cow­ni­ka­mi Szpi­ta­la można:

  1. Zadzwo­nić pod numer tele­fo­nu: tel. 42 634 11 00
  2. Prze­słać wia­do­mość elek­tro­nicz­ną na adres e‑mail: kontakt@zozmswlodz.pl
  3. Wysłać list papie­ro­wy na adres:

Samo­dziel­nym Publicz­nym Zakła­dzie Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Administracji

Pół­noc­na 42

91–425 Łódź

  1. Przy­nieść pismo oso­bi­ście i wrzu­cić do skrzyn­ki na listy umiesz­czo­nej przy drzwiach wej­ścio­wych od ul. Dwernickiego.

Nume­ry tele­fo­nów do Oddzia­łów Szpi­ta­la oraz wię­cej infor­ma­cji o tym, czym zaj­mu­je się Szpi­tal są poda­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Szpi­ta­la: https://www.zoz-mswia-lodz.pl/

Dyrek­to­rem Szpi­ta­la jest dok­tor nauk medycz­nych Pan Robert Starzec.