Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

A A+ A++

powrót 16/07/2015

Dopa­la­cze. Gdzie szu­kać pomo­cy? Naj­waż­niej­sze nume­ry telefonów.

 

W ostat­nich dniach w kra­ju odno­to­wa­no wie­le przy­pad­ków zatru­cia nar­ko­ty­ka­mi, tzw. dopa­la­cza­mi. Do szpi­ta­li tra­fi­ły oso­by z ostrym zatru­ciem orga­ni­zmu. Ape­lu­je­my i ostrze­ga­my, aby nie kupo­wać i nie zaży­wać takich sub­stan­cji. Pro­du­cen­ci i sprze­daw­cy dopa­la­czy kie­ru­ją się przede wszyst­kim zyskiem, za nic mając ludz­kie życie. Sprze­da­jąc dopa­la­cze – sprze­da­ją śmierć!

Masz wąt­pli­wo­ści czy Two­je dziec­ko zaży­wa dopa­la­cze? Chcesz dowie­dzieć się wię­cej na temat moż­li­wo­ści lecze­nia? Wiesz wszyst­ko o nega­tyw­nych skut­kach tych nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji? Masz infor­ma­cje o miej­scach, w któ­rych han­dlu­je się zaka­za­ny­mi środ­ka­mi? Jesteś uza­leż­nio­ny? Mini­ster­stwo Spraw Wewnętrz­nych przy­go­to­wa­ło listę nume­rów tele­fo­nów pod któ­ry­mi moż­na szu­kać pomo­cy. Lista zosta­nie tak­że prze­ka­za­na do wszyst­kich resor­tów, urzę­dów woje­wódz­kich oraz powiatów.

800 060 800 – Bez­płat­na, cało­do­bo­wa info­li­nia Głów­ne­go Inspek­to­ra Sani­tar­ne­go. Pod tym nume­rem tele­fo­nu może­my uzy­skać infor­ma­cje na temat nega­tyw­nych skut­ków zaży­wa­nia dopa­la­czy oraz o moż­li­wo­ściach lecze­nia. Info­li­nia jest tak­że prze­zna­czo­na dla rodzi­ców, któ­rzy mają wąt­pli­wo­ści czy ich dzie­ci zaży­wa­ją dopa­la­cze. Na info­li­nię GIS moż­na prze­ka­zy­wać tak­że infor­ma­cje, któ­re mogą uła­twić służ­bom dotar­cie do osób han­dlu­ją­cych tymi nie­le­gal­ny­mi substancjami.

116 111 – Tele­fon Zaufa­nia dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży. Słu­ży on mło­dzie­ży i dzie­ciom potrze­bu­ją­cym wspar­cia, opie­ki i ochro­ny. Zapew­nia dzwo­nią­cym moż­li­wość wyra­ża­nia trosk, roz­ma­wia­nia o spra­wach dla nich waż­nych oraz kon­tak­tu w trud­nych sytu­acjach. Tele­fon pro­wa­dzi Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je. Linia jest dostęp­na codzien­nie w godzi­nach 12:00 – 20:00, pomoc onli­ne dostęp­na na www.116111.pl/napisz. Tyl­ko w 2014 roku spe­cja­li­ści prze­pro­wa­dzi­li 3205 roz­mów doty­czą­cych dopalaczy.

800 100 100 – Tele­fon dla rodzi­ców i nauczy­cie­li w spra­wach bez­pie­czeń­stwa dzie­ci. To bez­płat­na i ano­ni­mo­wa pomoc tele­fo­nicz­na i onli­ne dla rodzi­ców i nauczy­cie­li, któ­rzy potrze­bu­ją wspar­cia i infor­ma­cji w zakre­sie prze­ciw­dzia­ła­nia i pomo­cy dzie­ciom prze­ży­wa­ją­cym kło­po­ty i trud­no­ści wyni­ka­ją­ce z pro­ble­mów i zacho­wań ryzy­kow­nych takich jak: agre­sja i prze­moc w szko­le, cyber­prze­moc i zagro­że­nia zwią­za­ne z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, wyko­rzy­sty­wa­nie sek­su­al­ne, kon­takt z sub­stan­cja­mi psy­cho­ak­tyw­ny­mi, uza­leż­nie­nia, depre­sja, myśli samo­bój­cze, zabu­rze­nia odży­wia­nia. Tele­fon pro­wa­dzi Fun­da­cja Dzie­ci Niczy­je. Linia dostęp­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 12:00 – 18:00, pomoc onli­ne dostęp­na pod adre­sem pomoc@800100100.pl. W 2014 roku 61 roz­mów doty­czy­ło pro­ble­mów z dopalaczami.

800 12 12 12 — Dzie­cię­cy Tele­fon Zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka. Oso­by poszu­ku­ją­ce pomo­cy oraz infor­ma­cji na temat dopa­la­czy mogą korzy­stać tak­że z tele­fo­nu zaufa­nia Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka. Numer prze­zna­czo­ny jest zarów­no dla dzie­ci, jak i doro­słych, któ­rzy chcą zgło­sić pro­ble­my dzie­ci. Tele­fon jest czyn­ny od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach od 8.15 do 20.00. Po godzi­nie 20.00 oraz w dni wol­ne od pra­cy, każ­dy może przed­sta­wić pro­blem i zosta­wić numer kon­tak­to­wy. Pra­cow­nik tele­fo­nu zaufa­nia oddzwo­ni następ­ne­go dnia.

112 – Jed­no­li­ty numer alar­mo­wy obo­wią­zu­ją­cy na tere­nie całej Unii Europejskiej. 

Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my Pań­stwa do aktyw­no­ści fizycz­nej oraz sko­rzy­sta­nia z porad naszych spe­cja­li­stów
jak rów­nież do okre­so­wych badań profilaktycznych.

Bo Pań­stwa zdro­wie jest najważniejsze.…