Dopalacze kradną życie

A A+ A++

powrót 12/08/2015


Zapra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu, któ­ry obra­zu­je jak zacho­wu­je się pacjent po zaży­ciu środ­ków odu­rza­ja­cych typu “dopa­la­cze”

Uwa­ga film zawie­ra sce­ny drastyczne