Dostęp do eWyników

A A+ A++

powrót 31/03/2016

Infor­mu­je­my że obec­nie dostęp do eWy­ni­ków badań jest dostęp­ny w eRe­je­stra­cji w zakład­ce Doku­men­ty. Tutaj znaj­du­je się lista doku­men­tów elek­tro­nicz­nych któ­re moż­na pobrać i obejrzeć.