E-wyniki

A A+ A++

powrót 28/09/2015
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

Sza­now­ni Pań­stwo, mamy przy­jem­ność poin­for­mo­wać, iż od 01.10.2015 będzie moż­li­we pobra­nie wyni­ków badań Labo­ra­to­ryj­nych oraz Radio­lo­gicz­nych (RTG, TK, MMG), któ­re będą wyko­ny­wa­ne w naszym Szpi­ta­lu, a zle­ca­ne pod­czas wizyt we wszyst­kich porad­niach spe­cja­li­stycz­nych oraz POZ.


Pro­si­my dopy­tać swo­je­go Leka­rza o szczegóły.

Dostęp do e-wyni­ków będzie moż­li­wy po zalo­go­wa­niu się do sys­te­mu e-Rejestracja.
Jeśli jesz­cze nie maja Pań­stwo kon­ta dostę­pu, zapra­sza­my do zare­je­stro­wa­nia się.

Sys­tem “e-Reje­stra­cja” to nie tyl­ko e-Wyni­ki ale rów­nież moż­li­wość zapi­sa­nia się do porad­ni Spe­cja­li­stycz­nych oraz POZ.

Zare­je­struj się już dziś 🙂