Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

A A+ A++

powrót 09/06/2021

 

Tele­plat­for­ma Pierw­sze­go Kontaktu


Naro­do­wy Fun­dusz Zdro­wia uru­cho­mił Tele­plat­for­mę pierw­sze­go kon­tak­tu (TPK).
W razie nagłe­go pogor­sze­nia sta­nu zdro­wia, poza godzi­na­mi pra­cy pod­sta­wo­wej opieki
zdro­wot­nej, Pacjent ma moż­li­wość skon­tak­to­wa­nia się z Tele­plat­for­mą pierw­sze­go kontaktu
(TPK). Dzwo­niąc pod bez­płat­ny, ogól­no­pol­ski numer TPK:
800 137 200 pacjen­ci otrzymają
nie­zbęd­ną pomoc medycz­ną od ponie­dział­ku do piąt­ku, w godzi­nach od 18.00 do 8.00 rano
kolej­ne­go dnia, czy­li po godzi­nach pra­cy porad­ni POZ oraz w week­en­dy, świę­ta oraz inne dni
usta­wo­wo wol­ne od pra­cy — całodobowo.
Pod nume­rem
800 137 200 dyżu­ru­ją pie­lę­gniar­ki lub położ­ne i leka­rze goto­wi do
udzie­le­nia pomo­cy dzwo­nią­cym pacjen­tom. Połą­cze­nie jest
bez­płat­ne i może być wykonane
tyl­ko z Pol­ski, ponie­waż plat­for­ma jest prze­zna­czo­na tyl­ko dla osób ubez­pie­czo­nych w naszym
kra­ju. Połą­cze­nia z zagra­ni­cy nie są obsługiwane.
Pora­dy udzie­la­ne są w kil­ku językach:
w języ­ku polskim,
w języ­ku angielskim,
w języ­ku rosyjskim,
w języ­ku ukraińskim
w języ­ku migo­wym poprzez wide­oczat (za pośred­nic­twem tłu­ma­cza Polskiego
Języ­ka Migowego).
Tele­plat­for­ma nie zastę­pu­je świad­czeń udzie­la­nych przez noc­ną i świą­tecz­ną opiekę
zdro­wot­ną, któ­rej zada­nia pozo­sta­ją bez zmian. TPK dzia­ła na podob­nych zasa­dach do nocnej
i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej, z tą róż­ni­cą, że pora­dy udzie­la­ne są przez telefon.
Pod­czas pora­dy tele­fo­nicz­nej, w razie potrze­by, pacjent może otrzy­mać e‑receptę,
e‑skierowanie lub e‑zwolnienie. Jeśli kon­sul­ta­cja tele­fo­nicz­na oka­że się niewystarczająca,
wte­dy per­so­nel medycz­ny zaleci:
wizy­tę w sta­cjo­nar­nej pla­ców­ce noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej (NiŚOZ),
kon­takt ze swo­im leka­rzem POZ (w godzi­nach pra­cy POZ: 8.00 — 18.00,
od ponie­dział­ku do piątku),
a w przy­pad­ku podej­rze­nia sta­nu nagłe­go zagro­że­nia zdro­wia i życia, zaleci
bez­po­śred­ni kon­takt z nr alar­mo­wym 112 i wezwa­nie zespo­łu ratownictwa
medycznego.

Zasa­dy dzia­ła­nia Tele­plat­for­my pierw­sze­go kontaktu
Po połą­cze­niu z nr TPK 800 137 200 pacjent sły­szy krót­ki komu­ni­kat, informujący
o dodzwo­nie­niu się na Tele­plat­for­mę pierw­sze­go kon­tak­tu. Po odsłu­cha­niu komunikatu,
pacjent może wybrać język, w któ­rym będzie udzie­la­na porada.
W pierw­szej kolej­no­ści z pacjen­tem łączy się pie­lę­gniar­ka lub położ­na. Po sprawdzeniu
danych pacjen­ta pod kątem upraw­nień do świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej i zarejestrowaniu
zgło­sze­nia, pie­lę­gniar­ka lub położ­na prze­pro­wa­dza wywiad nie­zbęd­ny do oce­ny sta­nu zdrowia
pacjen­ta. Pod­czas tego połą­cze­nia pacjent może liczyć na pro­fe­sjo­nal­ną pora­dę, w cza­sie której
pie­lę­gniar­ka lub położ­na może wysta­wić e‑receptę oraz udzie­lić zale­ceń co do dalszego
spo­so­bu postę­po­wa­nia. W sta­nach nagłych, któ­re mogą zagra­żać życiu i zdro­wiu, poinformuje
pacjen­ta o koniecz­no­ści pil­ne­go kon­tak­tu z nume­rem alar­mo­wym 112, w celu wezwania
zespo­łu ratow­nic­twa medycznego.
Jeśli pie­lę­gniar­ka lub położ­na uzna, że pacjent potrze­bu­je dodat­ko­wej konsultacji,
wów­czas prze­kie­ru­je pacjen­ta do leka­rza, pod­czas tego same­go połączenia.
Kon­sul­ta­cja lekar­ska roz­po­czy­na się od uzu­peł­nie­nia wywia­du przeprowadzonego
przez pie­lę­gniar­kę lub położ­ną. W cza­sie roz­mo­wy z leka­rzem, po oce­nie sta­nu zdrowia,
pacjent może otrzy­mać e‑receptę, e‑skierowanie lub e‑zwolnienie. Jeśli w oce­nie lekarza,
pacjent będzie wyma­gał oso­bi­ste­go kon­tak­tu z leka­rzem, może tak­że skie­ro­wać pacjen­ta do
naj­bliż­szej sta­cjo­nar­nej pla­ców­ki noc­nej i świą­tecz­nej opie­ki zdro­wot­nej. Gdy będzie potrzeba
pil­nej inter­wen­cji medycz­nej, lekarz może rów­nież zale­cić kon­takt z nr 112 i wezwa­nie zespołu
ratow­nic­twa medycznego.
Z usłu­gi Tele­plat­for­my pierw­sze­go kon­tak­tu mogą korzy­stać tak­że pacjenci
nie­sły­szą­cy. Spe­cjal­nie z myślą o nich, TPK ofe­ru­je udzie­la­nie porad przez wideoczat.
Komu­ni­ka­cja odby­wa się w języ­ku migo­wym, przy wspar­ciu tłu­ma­cza Pol­skie­go Języka
Migowego.
Aby sko­rzy­stać z pora­dy pielęgniarki/położnej lub leka­rza w ramach Teleplatformy
poprzez wide­oczat nale­ży wejść na stro­nę inter­ne­to­wą Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdrowia
(
www.nfz.gov.pl).
Na wska­za­nej stro­nie, w pra­wym gór­nym rogu, znaj­du­je się zakład­ka dedykowana
Tele­plar­for­mie pierw­sze­go kon­tak­tu. Po klik­nię­ciu tej­że zakład­ki Pacjent zosta­je przeniesiony

na pod­stro­nę dedy­ko­wa­ną TPK: (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszegokontaktu/), gdzie znaj­du­je się na dole stro­ny odno­śnik, po klik­nię­ciu któ­re­go Pacjent może
połą­czyć się z tłu­ma­czem Pol­skie­go Języ­ka Migo­we­go, a następ­nie z per­so­ne­lem medycznym.
Tłu­ma­cze­nia w ramach Usłu­gi wyko­ny­wa­ne są przez doświad­czo­nych tłu­ma­czy Polskiego
Języ­ka Migo­we­go (PJM). Tre­ści tłu­ma­czo­ne przez tłu­ma­czy języ­ka migo­we­go są traktowane
jako pouf­ne i nie są udo­stęp­nia­ne oso­bom trzecim.