Apel o potrzebie oddawania krwi

A A+ A++

powrót 25/05/2021

Sza­now­ni Państwo,

Z uwa­gi na zwięk­sze­nie ilo­ści pla­no­wa­nych zabie­gów i wzrost zapo­trze­bo­wa­nia na krew i jej skład­ni­ki Regio­nal­ne Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Łodzi infor­mu­je, że ist­nie­je ryzy­ko nie­do­sta­tecz­nej poda­ży kon­cen­tra­tu krwi­nek czerwonych.

Zachę­ca­my do odda­wa­nia krwi.

Infor­ma­cje dla daw­ców są dostęp­ne na stro­nie www.krwiodawstwo.pl