eRejestracja — potwierdzanie konta kodem jednorazowym

A A+ A++

powrót 09/03/2016

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że wdro­żo­na zosta­ła moż­li­wość SAMODZIELNEGO potwier­dze­nia kon­ta w sys­te­mie eRe­je­stra­cja za pomo­cą kodu jednorazowego.

Kody jed­no­ra­zo­we do samo­dziel­nej akty­wa­cji kon­ta w eRe­je­stra­cji mogą Pań­stwo otrzy­mać w Cen­tral­nej Reje­stra­cji przy oka­zji wizy­ty w naszym Szpitalu.

Uwa­ga. Kod jed­no­ra­zo­wy jest waż­ny tyl­ko przez 7 dni od dnia jego wygenerowania/ wydru­ko­wa­nia przez per­so­nel Cen­tral­nej Rejestracji.

Dla­te­go pro­si­my nie zwle­kać z zało­że­niem kon­ta do eRejestracji.

Od tej pory, nie będą Pań­stwo musie­li jesz­cze raz spe­cjal­nie odwie­dzać Cen­tral­ną Reje­stra­cję SP ZOZ MSW w Łodzi w celu potwier­dze­nia swo­jej toż­sa­mo­ści i potwier­dze­nia kon­ta do eRe­je­stra­cji co było nie­zbęd­ne aby w peł­ni akty­wo­wać to kon­to i tym samym uzy­skać dostęp do uma­wia­nia wizyt do Porad­ni jak i do uzy­ska­nia dostę­pu do wyni­ków wyko­na­nych badań (do doku­men­ta­cji medycznej).

Nowa funk­cjo­nal­ność uła­twi i zde­cy­do­wa­nie przy­śpie­szy Pań­stwu uzy­ska­nie peł­ne­go dostę­pu do sys­te­mu eRe­je­stra­cja / eWyniki.

Po zało­że­niu kon­ta do eRe­je­stra­cji na stro­nie https://erejestracja.zozmswlodz.pl/ i wstęp­nym potwier­dze­niu kon­ta po klik­nię­ciu w link / odno­śnik w ema­ilu potwier­dza­ją­cym zało­że­nie kon­ta, nale­ży zalo­go­wać się do sys­te­mu eRe­je­stra­cja aby potwier­dzić kon­to kodem jed­no­ra­zo­wym. W tym celu nale­ży wejść w zakład­kę „Kon­to” a następ­nie „Potwier­dza­nie konta”.