eRejestracja

A A+ A++

powrót 18/02/2016

Infor­mu­je­my że sys­tem eRe­je­stra­cja / eWy­ni­ki  został prze­łą­czo­ny na nowe bar­dzo szyb­kie łącze internetowe
dzię­ki cze­mu usłu­ga ta dzia­ła teraz dużo wydajniej.

Zapra­sza­my do zakła­da­nia kont dostę­pu oraz do korzy­sta­nia z sys­te­mu eRe­je­stra­cja na stro­nie https://erejestracja.zozmswlodz.pl/.

Dzię­ki eRe­je­stra­cji oszczę­dza­ją Pań­stwo swój czas oraz otrzy­mu­ją moż­li­wość korzy­sta­nia z rezer­wa­cji wizyt do porad­ni spe­cja­li­stycz­nych oraz odbie­ra­nia wyni­ków badań za pomo­cą Internetu.