Głosuj na parking dla pacjentów Szpitala

A A+ A++

powrót 19/09/2015

Budżet Oby­wa­tel­ski dla mia­sta Łodzi na 2016 rok

 

Infor­mu­je­my, że w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go dla Łodzi na 2016 rok zakwa­li­fi­ko­wa­ny został pro­jekt pt. „Par­king dla Pacjen­tów Szpi­ta­la MSW w Łodzi”.

W związ­ku z powyż­szym w dniach 19–27 wrze­śnia 2015 nasz pro­jekt weź­mie udział w gło­so­wa­niu wszyst­kich miesz­kań­ców mia­sta Łodzi.

Pro­si­my wszyst­kich popie­ra­ją­cych naszą ini­cja­ty­wę o odda­wa­nie głosów!

Szcze­gó­ły doty­czą­ce gło­so­wa­nia w załą­czo­nej ulotce.

ulotka szpital A5 ulotka szpital A51