Informacja dla osób chętnych do szczepienia na COVID-19

A A+ A++

powrót 18/12/2020

Sza­now­ni Państwo,

Oso­by chęt­ne do zaszcze­pie­nia się szcze­pion­ką prze­ciw Covid-19 speł­nia­ją­ce kry­te­ria wymie­nio­ne w „Eta­pie 0”

Naro­do­we­go Pro­gra­mu Szcze­pień pro­szo­ne są o doko­ny­wa­nie zgło­szeń dro­gą mailo­wą na adres:  szczepienia-covid@zozmswlodz.pl

W mailu pro­szę umie­ścić: imię, nazwi­sko, nr tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, miej­sce pra­cy oraz dołą­czyć oświad­cze­nie doty­czą­ce zgo­dy na prze­twa­rza­ne danych oso­bo­wych – wzór oświad­cze­nia do pobra­nia na stro­nie  https://www.gov.pl/web/zdrowie/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych. Oświad­cze­nie to moż­na rów­nież dostar­czyć w for­mie papie­ro­wej do Kan­ce­la­rii Szpi­ta­la w dni robo­cze  w godzi­nach 8,00–15.30.

Zgło­sze­nia nale­ży skła­dać do dnia 20.12.2020r do godzi­ny 18,00.

For­mu­larz zgło­sze­nia do szcze­pień:  Kopia Załącz­nik nr 1 — Formularz_szczepienia_pracownicy (003)