Instrukcja zakładania kont i pobierania wyników badań w portalu e‑Rejestracja

A A+ A++

powrót 23/11/2020

Sza­now­ni Państwo,

Poni­żej znaj­dzie­cie Pań­stwo instruk­cje doty­czą­ce zakła­da­nia kont oraz pobie­ra­nia wyni­ków badań w por­ta­lu e‑Rejestracja:
- Zakła­da­nie kont w por­ta­lu e‑Rejestracja;
- Pobie­ra­nie wyni­ków badań w por­ta­lu e‑Rejestracja.